Överdäcka Nynäsvägen eller inte

Att utveckla stadsmiljön invid Gullmarsplan och Nynäsvägen är en svår nöt att knäcka. Det kommer att krävas mycket stora infrastrukturinvesteringar om Nynäsvägens barriäreffekt ska kunna minska.

Därför utreds nu olika scenarier som bygger på att Nynäsvägen däckas över i olika grad. Eller inte alls.

Stockholms stads stadsutvecklingsprojekt "Gullmarsplan-Nynäsvägen" utreder olika scenarier för Nynäsvägen förbi Gullmarsplan som förenklat uttryckt bygger på om Nynäsvägen ska däckas över helt, delvis eller inte alls.

– Utan stora investeringar så blir Nynäsvägen fortsatt en barriär där det blir svårt att få naturliga kopplingar i öst-västlig riktning. Om vi kan hitta en lösning där delar av Nynäsvägen däckas över så kan vi däremot skapa ytor för ny stadsbebyggelse, knyta ihop staden och förbättra närmiljön, säger Johan Filipsson, Stockholms stads projektledare för Gullmarsplan-Nynäsvägen.

Överdäckning kan skapa mer stad

En överdäckning av en större sträcka skapar mest värde för stadsutvecklingen och närmiljön, men samtidigt är det dyrbart.

– En lösning som vi tittar på är att skapa en ny stadsgata ovanpå överdäckningen där Gullmarsplan kopplas ihop med sin omgivning. Det skulle bland annat innebära mer utrymme för människor och stadsliv. Staden blir sammanhängande och trafikbuller kan styras bort.

Fördelarna är stora, men det kräver att vi hittar en lösning som både är tekniskt och ekonomiskt genomförbar, säger Johan Filipsson.

Parallella utredningar

Trafikförvaltningen på Region Stockholm inledde under 2023 en utredning om en ny bytespunkt vid Gullmarsplan på grund av ökad belastning. Resultatet från arbetet är viktigt för utformningen av stadens strukturplan och tidplan.

– Min förväntan är att det ska gå att hitta en lösning som är funktionell, effektiv och attraktiv för resenärerna samtidigt som bytespunkten inordnas bättre i stadsmiljön på platsen, säger Johan Filipsson.

Färdigt 2040

Målsättningen är att utredningsarbetet ska mynna ut i en programsamrådshandling i slutet av 2024. Utbyggnaden av området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen beräknas därefter pågå mellan åren 2030 och 2040.

Uppdaterad