Tyck till om Järnbärarvägen

Bild på tillkommande hus med sex våningar i projketet Järnbärarvägen i Bredäng
Hus 1, gatuvy, sydvästra Järnbärarvägen. Balkongerna placeras framför allt på gavlarna, som en fortsättning av husets volym. Mot gatan planeras balkonger ovan entrén. AIX Arkitekter

Tre hus med 80 hyresrätter föreslås vid Järnbärarvägen, 300 meter sydväst om Bredäng centrum. Under samrådet kan du lämna synpunkter på förslaget som innebär tre lamellhus med sex våningar, ny gångbana och trappa. Välkommen på samrådsmöte i form av öppet hus den 13 mars klockan 16:30-19.00 i Skärholmens bibliotek.

80 hyresrätter

Bostäderna föreslås i en brant sluttning, i naturmark mellan Järnbärarvägen och Tankebyggarbacken. Bebyggelsen får ljust putsade fasader i varma kulörer för att smälta in i omgivande bebyggelse. Balkonger placeras framför allt på gavlarna och på långsidorna planeras utkragade balkonger endast ovan entré.

Bostäderna bidrar till Fokus Skärholmens övergripande mål att stärka stadskvaliteter och social hållbarhet, bland annat genom att stärka kopplingarna till omgivande platser, aktiva bottenvåningar och lägenheter med olika storlekar.

Gång- och cykeltrafik

Bilparkering föreslås både i underjordiskt garage och mellan husen. Ny bebyggelse vid Järnbärarvägen kan utveckla gaturummet till en mer omhändertagen och trygg miljö.

En ny gångbana möjliggörs på vänstra sidan av Järnbärarvägen, liksom förbättringar för dig som cyklar.

En allmän trappa planeras för att förbättra möjligheten att röra sig mellan bostadsområdena, och korta vägen till Bredäng centrum.

Natur

Till viss del sparas befintlig naturmark med tallar, ekar och berg. Ett antal träd inom planområdet behöver tas bort för att ge plats till ny bebyggelse. Stora delar av naturmarken i norr och mitten av planområdet bevaras som parkmark. Husens placering anpassas till de största och mest värdefulla ekarna.

Vill du veta mer?

13 mars klockan 16:30-19.00 hålls samrådsmöte i form av öppet hus. Då finns möjlighet att ställa frågor, se en modell och ta del av förslaget. Adress: Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4. Välkommen!

Läs mer:

Stockholms stadsbyggnadsprocess