Anbudstävling - cirka 200 bostäder i Akalla

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse längs Finlandsgatan, inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla.

Tävlingen är avslutad

(2022-10-03)
Tävlingen är avgjord. Exploateringsnämnden beslutade 2022-09-29 att markanvisa för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 till RE Equity Fund AB. 

Totalt inkom 10 anbud och RE Equity Fund AB inkom med det högsta anbudet om 10 232 kr per m2 ljus BTA för bostäder och utsågs till vinnare i tävlingen. Förslaget innehåller cirka 280 lägenheter upplåtna med hyresrätt.

Med vänliga hälsningar Johanna

[2022-05-06]
Tiden för att delta i den här markanvisningstävlingen löpte ut 29 april 2022. Exploateringskontoret vill tacka alla byggaktörer för intresset att delta. Arbetet med att utse en vinnare pågår. Ett beslut om markanvisning fattas av exploateringsnämnden (preliminärt 2022-08-25). När det beslutet har vunnit laga kraft meddelar vi resultatet på den här sidan. 

Med vänliga hälsningar Johanna Andersson

[2022-04-08]
Två stycken inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar" Med vänliga hälsningar Johanna Andersson

- - -

Välkommen att delta!

Markanvisningsområdet ska bebyggas med cirka 200 lägenheter och överlåts med äganderätt. Den vinnande anbudsgivaren får möjlighet att tillsammans med staden och övriga markanvisade byggaktörer delta i stadsutvecklingen längs Finlandsgatan i Akalla.

Staden vill träffa markanvisningsavtal med den byggaktör som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten, uttryckt i SEK/m2 ljus BTA och i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier. Bostäder inom kvarteret ska upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt.

Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2022-04-29. Mer detaljerad information hittar du i dokumentet inbjudan, se nedan.

Eventuella frågor rörande anbudsförfarandet kan ställas via e-post till projektledare Johanna Andersson, se kontaktuppgifter längre ned, till och med 2022-04-22.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor som bedöms ha betydelse för deltagande i tävlingen. Sista dag att ställa frågor är 2022-04-22.

Har du en fråga? Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Johanna Andersson

Projektledare

Uppdaterad