Markanvisningstävling för 185 bostäder på Årstafältet

Stockholms kommun genom exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på förvärv av mark för bostadsbebyggelse inom etapp 7 på Årstafältet

Aktuellt

  • Sista datum för att delta i denna markanvisningstävling har passerat.

Välkommen att delta

Stockholms stad, genom exploateringskontoret, bjuder in intresserade byggaktörer som vill vara med och utveckla ett av kvarteren inom etapp 7 på Årstafältet. 

Markanvisningsområdet bedöms kunna inrymma cirka 185 bostäder genom en preliminär byggrätt om 18 400 kvm ljus BTA. Staden har för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud lämnat det högsta priset för marken, och i övrigt uppfyller givna kvalificeringskriterier.

Anbud ska ha inkommit per post senast 2023-03-10 på adress:
Exploateringskontoret
Box 8189
104 20 Stockholm,
alternativt lämnas till exploateringskontorets reception på Fleminggatan 4 i Stockholm.
Märk kuvertet med: ”Markanvisningstävling Årstafältet etapp 7, Dnr E E2023-00376”

Alla handlingar och dokument som krävs för att kunna delta i anbudstävlingen finns på den här sidan. Eventuella frågor om anbudsförfarandet kan ställas via mejl till stadens projektledare, se kontaktuppgifter nedan.

Det ungefärliga området för markanvisningen är markerat i rosa.
Det ungefärliga området för markanvisningen är markerat i rosa.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till den här markanvisningstävlingen. 

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Årstafältet

Uppdaterad