Farstarondellen i Farsta strand

karta över området Farstarondellen.

Exploateringskontoret bjuder in byggaktörer som vill vara med och utveckla Farstarondellen i Farsta strand med cirka 300 bostäder.

Aktuellt

[2022-01-14]

Vi har ett resultat!

Vi vill tacka alla deltagande i jämförelseförfarandet och är väldigt glada över att så många aktörer visade intresse. Totalt inkom 51 ansökningar med generellt sett höga kvalitéer och från en bred blandning av aktörer. Det visade intresset har inneburit en hård konkurrens. Bedömningen har genomförts av representanter från exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret och har baserats på förståelse för platsen, projektidé, beskrivning av bolaget samt redovisning av referensprojekt.

Resultat

Följande bolag har, efter beslut från exploateringsnämnden, erhållit en direktanvisning efter jämförelseförfarande:

  • Brabo Stockholm AB
  • Byggnadsfirman Erik Wallin AB
  • Wallenstam AB

Motivering

De utvalda bolagen har kunnat presentera sitt bolag, platsen och projektidén på ett tydligt sätt samt att de visat att de tagit sig an platsen och dess förutsättningar. Bolagen har koncist redogjort för ambitiösa projektidéer som inlevelserikt visar att de vill vara med och utveckla Farstarondellen till ett område med höga stads- och boendekvaliteter.

Bedömningsgruppen har gjort en sammanvägd helhetsbedömning av ansökningarna och har valt ut bolag som kompletterar varandra med olika styrkor för att uppfylla stadens mål och policys. Bolagen har genom relevanta referensprojekt visat exempel på möjligheter att genomföra projektidén.

[2021-11-08]

Tack för visat intresse!
Söndagen den 10 oktober var sista dagen att delta i jämförelseförfarandet. Bedömningsgruppen arbetar nu med att studera de inkomna bidragen samt bolagen. Vi kontaktar de bolag som staden vill gå vidare med och erbjuder markanvisning. Resultatet från jämförelseförfarandet kommer att publiceras i samband med att exploateringsnämnden fattar beslut, preliminärt i december.
Med vänliga hälsningar, Niklas Karlsson

[2021-10-11]

Tiden för att delta i den här markanvisningstävlingen har passerats.
Med vänlig hälsning, Niklas

[2021-09-30] Frågor och svar

Tre stycken inkomna frågor har besvarats under frågor och svar, längre ned på sidan.
Med vänlig hälsning, Niklas

[2021-09-28] Skrivfel i ett dokument

Det har smugit sig in ett litet fel i dokumentet "Underlag för jämförelseförfarande", under rubriken "Information för ifyllnad av blanketten" på sidan 5. Det ska stå: Underlaget ligger till grund för val av tre till fem byggaktörer som får vara med och utveckla Farstarondellen. I den tidigare upplagan stod det Bromstensgluggen vilket är fel. Vi kommer att acceptera båda versionerna, om ni redan skickat in ert underlag.
Med vänliga hälsningar Niklas Karlsson 

[2021-09-21]
Förtydligande om LSS gruppbostad, serviceboende och förskola

Placering av funktioner som LSS-gruppbostad, serviceboende och förskola får utredas under planprocessen. Det är stadsdelsförvaltningen som avser att hyra LSS-gruppbostad, serviceboende och förskola. Funktionerna kan placeras i flerbostadshus med hyresrätt eller i flerbostadshus med bostadsrätt. Placeras de i bostadsrätt så avser Fastighetskontoret att köpa in utrymmena/lägenheterna. 

Det som är viktigt i det här skedet är att de som ansöker är medvetna om att behovet finns och att en dialog med stadsdelsförvaltningen kommer påbörjas när markanvisningarna är tilldelade.
Med vänliga hälsningar Niklas Karlsson, projektledare

 

Välkommen att delta!

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, välkomnar byggaktörer som vill bidra i utvecklingen av Farstarondellen i Farsta strand med cirka 300 bostäder. 

Jämförelseförfarandet kommer att ske i ett steg och syftar till att teckna markanvisningsavtal med cirka tre byggaktörer som på bästa sätt kan skapa och genomföra kreativa, effektiva och långsiktigt hållbara lösningar för platsen. Farstarondellen ligger inom del av fastigheten Farsta 2:1.

All information och dokument som utgör underlag för att kunna delta hittar du under "Dokument för att delta".

Inlämning ska ske senast 10 oktober 2021.

Eventuella frågor kan ställas till och med den 1 oktober, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till det här jämförelseförfarandet. Sista dag för att ställa frågor är 2021-10-01.

Har du en fråga?

Skicka den till projektledare Niklas Karlsson, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Projekt i närheten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad