Fokus Skärholmens hållbarhetsprogram

Fokus Skärholmen är stadsutvecklingsprojektet som med utgångspunkt i lokala behov utvecklar Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng med fler bostäder, arbetsplatser, förskolor, skolor, grönområden, kultur, idrott och nya mötesplatser. Social hållbarhet står i centrum för stadsutvecklingen, inom de gränser naturen sätter och där ekonomin utgör ett verktyg som möjliggör denna utveckling.

En förutsättning för en socialt sammanhållen stad är att människor från olika stadsdelar och med olika bakgrund rör sig i samma offentliga miljöer och ser varandra i vardagen. Dessa mänskliga möten skapar inte bara en levande och intressant stad. De har också betydelse för samhörighet och förståelse och motverkar utanförskap i samhället

Översiktsplan för Stockholm

Målområden

Hållbarhetsprogrammet är sorterat under tre olika målområden; delaktig och lärande, sammanhållen och varierad samt levande och innehållsrik.

För varje område finns ett övergripande mål som beskriver vilken effekt som på sikt är önskvärd. För varje målområde finns tre strategier som beskriver hur målen ska kunna uppfyllas samt ett antal projektmål med uppföljningsmått. Varje målområde berör flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Fokus Skärholmens hållbarhetsprogram

Delaktig och lärande

Mål för arbetssätt och process: Skärholmen utvecklas med utgångspunkt i det som finns idag och i dialog med skärholmsborna. Befintliga verksamheter, byggnader och platser är en tillgång och utvecklas ihop med det nya. Externa aktörer och verksamheter bidrar till att stärka stadsdelsnämndsområdet. Nya arbetssätt utvecklas genom samverkan och samarbete såväl internt som externt.

Sammanhållen och varierad

Mål för den fysiska miljön, det byggda och de offentliga rummen: Skärholmen är ett sammanhängande stadsdelsnämndsområde med stor variation av platser, bostäder och uttryck. En ny årsring med samtida arkitektur som bidrar till områdets karaktär och urbana kvaliteter läggs till. De offentliga rummen är trygga och jämlika och länkar ihop områden till sammanhållna stadsmiljöer. Naturen, stränderna och parkerna är uppskattade, tillgängliga och väl använda.

Levande och innehållsrik

Mål för innehållet och livet i stadsdelarna: I Skärholmen får alla plats och kan känna tillhörighet – Skärholmen är öppet, inbjudande, lever året runt och på alla tider av dygnet. Barn och unga i Skärholmen har trygga och jämlika uppväxtvillkor. Barns och ungas behov tas tillvara när stadsdelarna utvecklas. Konst och kultur bidrar till attraktivitet, identitet och förändring.

Uppdaterad