Markanvisningstävling, 50-75  bostäder i Mälarhöjden

Utvecklingen av Slättgårdsvägen ska verka för att stärka kopplingen mellan Mälarhöjden och Bredäng.

Tävlingen är avslutad

(2022-09-27)
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar."
Med vänliga hälsningar Amanda Viklund, projektledare

Välkommen att delta!

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, bjuder in till lämnande av anbud på förvärv av mark för cirka 50-75 bostäder inom del av fastigheten Mälarhöjden 1:1 i och inom del av fastighet Mälarhöjden 2:1 i Mälarhöjden.

Staden har för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud lämnar det högsta priset för marken, uttryckt i kr/m2 ljus BTA.

Målet är ett tillskott på varierad bostadsbebyggelse och tillskapandet av ett nytt gaturum, som tar hänsyn till den befintliga kultur- och naturmiljön för att bidra till ökad trygghet, social hållbarhet och ökad tillgång på samhällsservice.

Markanvisningsområdet bedöms kunna inrymma cirka 50-75 bostäder, motsvarande 5000-7500 m2 ljus BTA, i flerbostadshus. Bostäderna inom markanvisningsområdet ska upplåtas med bostadsrätt.

Byggaktörer som vill bidra till utvecklingen i området är välkomna att inkomma med anbud. Alla dokument för att kunna delta hittar du på den här sidan.

Frågor och svar

Här besvaras inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till anbudsförfarandet vid Slättgårdsvägen i Mälarhöjden.
Se kontaktuppgifter nedan.

Sista dag för att skicka in frågor var den 28 september. 

Kontakt

Amanda Viklund

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad