dcsimg
Flygbild Hammarbyhöjden-Björkhagen
Flygbild Hammarbyhöjden-Björkhagen. Foto: Lennart Johansson stadsbyggnadskontoret

Hammarbyhöjden-Björkhagen

I Hammarbyhöjden och Björkhagen tar staden ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området för att ta tillvara stadsdelarnas potential. Området ska stärkas genom att skapa nya bostäder och ge bättre förutsättningar för lokal handel, service och rekreation. Målet är att skapa en mer sammanhållen stad med tryggare och mer tillgängliga offentliga miljöer.

Projektfakta

Stadsbyggnadsnämnden godkände i juni 2016 ett program för Hammarbyhöjden och Björkhagen. Programmet innehåller cirka 2 700 bostäder samt plats för tio nya förskolor, en ny grundskola och en multisporthall. Majoriteten av bostäderna koncentreras till tre platser; i västra Nytorps gärde, vid Hammarbyskogen och på Sjöstadshöjden, mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Cirka 700-800 bostäder kan tillkomma genom mindre kompletteringsprojekt.

Programmet visar på hur gång- och cykelvägnätet bör utvecklas för att koppla samman viktiga målpunkter inom stadsdelarna och med omkringliggande områden samt viktiga torg och platser som bör utvecklas. Programmet beskriver också förhållningssätt till kulturmiljövärden vid placering och utformning av ny bebyggelse samt hur naturvärden ska beaktas och om möjligt stärkas.

Läs mer om

Nyheter

Bildgalleri

Strukturplan
Flygbild Hammarbyhöjden-Björkhagen
Flygbild Hammarbyhöjden-Björkhagen. Foto: Lennart Johansson stadsbyggnadskontoret
Visionsbild Nytorps gärde. Illustration: Tengbom och Tovatt architects
Visionsbild Nytorps gärde. Illustration: Tengbom och Tovatt architects
Visionsbild, entrén till Hammarbyskogen. Illustration: Tengbom och Tovatt architects
Visionsbild, entrén till Hammarbyskogen. Illustration: Tengbom och Tovatt architects

Vill du veta mer?

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet i programarbetet för Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Dialog och samråd

Ett välbesökt informationsmöte hölls den19 mars 2013 i Björkhagens skola med 170 personer i publiken. Syftet med mötet var att berätta om stadens vision att växa och om formerna för det förestående programarbetet samt att svara på frågor.

Den 14 maj 2013 hölls ett dialogmöte i arbetet med program för Hammarbyhöjden och Björkhagen. Programmet berör även Blåsut, Skärmarbrink och Nytorps gärde. Totalt kom ca 150 personer till dialogmötet. Mötet genomfördes med en metod som heter Open Space, där deltagarna bestämmer vad som ska diskuteras under temat "Häng med när vi blir fler! Vad är viktigt när din stadsdel växer?". Den tidiga dialogen skedde innan något förslag hade tagits fram, och var en del av kunskapsinhämtningen som gjordes för att få ett så bra underlag som möjligt till programmet. Ta del av sammanställningen från den tidiga dialogen här: 

Sammanställning av tidig dialog för Hammarbyhöjden och Björkhagen 

Samrådsmöte för programmet genomfördes 14 maj 2014 i Björkhagens skola, i form av föredrag och öppet hus.

Öppet hus hölls även i stadens dialogpaviljong den 15-17 maj i Björkhagens centrum och den 12-14 juni 2014 i Hammarbyhöjdens centrum.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad