600 bostadslägenheter i Husby

Illustration över pågående planering. Mörkare nyans avser stadsutveckling i ett tidigt skede.
Illustration över pågående planering. Mörkare nyans avser stadsutveckling i ett tidigt skede.

Staden bjuder in byggaktörer som vill vara med och utveckla nordöstra Husby med inriktning på socialt värdeskapande stadsutveckling.

[2020-05-29]
Grattis till Bonava Sverige AB, Sveafastigheter Bostad AB, ByggVesta AB och Sveaviken Bostad AB!

Förslagen bedömdes av juryn vara de som på bäst sätt uppfyllde de uppsatta kriterierna i jämförelseförfarandet för Rogaland, framför allt gällande anpassningen till topografi och natur samt idéerna i arbetet med att främja ökad social hållbarhet i Husby. Exploateringskontoret kommer därför att föreslå för Exploateringsnämnden att ge markanvisning till er. Beslut väntas tas av nämnden den 27 augusti.

Information om exploateringsnämndens beslut om markanvisning väntas kunna publiceras på denna webbsida efter den 27 augusti och så snart beslutet gjorts offentligt.

Samtliga utbyggnadsförslag i steg 2 är diarieförda under - E2019-04420-3: Jämförelseförfarande med direktanvisning inom projekt Rogaland, steg 2 - och går att få ta del av genom att kontakta:

exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Vänligen, Projektledare Joakim Norell

 

[2020-03-27]

Hej!

Exploateringskontoret vill gratulera följande aktörer som har gått vidare till steg två i jämförelseförfarandet:

  • Sveafastigheter Bostad AB
  • Bonava Sverige AB
  • Stena Fastigheter AB
  • Sveaviken Bostad AB
  • Titania AB
  • ByggVesta AB 

De aktörer som gått vidare kontaktas också via e-post med vidare instruktioner kring steg 2.

Staden vill tacka alla som skickat in ansökningar, det har varit många bra förslag. Vi har bedömt ansökningarna utifrån markanvisningspolicyn, projektidén och övriga krav som efterfrågats i inbjudan.

Hälsningar, Joakim Norell

 

[2020-03-16] Datum för att deltaga i steg ett har passerat.

 

 

[2020-02-24] Förtydligande om inlämning av ansökan

Tekniska Nämndhuset är stängt söndagen den 15:e mars, därför kommer det att vara möjligt att lämna in ansökan under förmiddagen nästkommande vardag, alltså måndagen den 16:e mars. Expeditionen öppnar klockan 08.00
Glöm inte att märka er ansökan med: 
"Jämförelseförfarande Rogaland, Byggaktörens namn, Dnr: E2019-04420".
Hälsningar projektledare Joakim Norell

 

[2020-02-04] Förtydligande om textstorlek

Texten i inlämningsunderlaget, det vill säga blanketten "Underlag för jämförelseförfarande" ska vara i 12 punkters storlek. Texten i samma blankett ska begränsas till den förutbestämda grå rutan och får inte utökas.
Hälsningar projektledare Joakim Norell.

 

[2020-02-04] Förtydligande/ändring

Dokumentet "Underlag för jämförelseförfarande", (tidigare i pdf-format) har bytts ut mot ett Worddokument, då det varit problem att redigera i pdf-dokumentet. Med vänliga hälsningar, Joakim Norell

 

Inbjudan till jämförelseförfarande i Husby 

Ett jämförelseförfarande innebär att flera förslag bedöms och jämförs utifrån en samlad bedömning innan en markanvisning kan göras.

I det här fallet avses ett område (inom del av fastigheten Akalla 4:1) intill Hanstavägen i nordöstra Husby mot gränsen till Kista, där staden vill omvandla Hanstavägen till ett urbant stråk som bidrar till att binda samman stadsdelarna och stärka platsens identitet. En större del av området, cirka 75 procent bostäder, ska upplåtas som bostadsrätter eller äganderätter och en något mindre del, cirka 25 procent bostäder, ska bli hyresrätter. 

Här hittar du de handlingar som krävs för att kunna delta.

Inbjudan

 

 

 

Specifika handlingar

Material inför inlämning

Markanvisningsavtal/mall och bilagor

 

Stadens övriga dokument

 

Alla kan skicka in en ansökan men i ett läge då två ansökningar bedöms likvärdiga kommer staden i urvalet att prioritera aktörer som tidigare har visat intresse i området.

Inlämning för steg ett sker enligt ansökningsmallens instruktion senast den 15 mars 2020.

Nästa steg

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret väljer, utifrån inkomna ansökningar, ut tre till fem byggaktörer som går vidare till steg två. Senast den 27 mars 2020 kontaktas de utvalda deltagare som erbjuds att delta i nästa steg och uppmanas då att lämna in ytterligare material.

Kontaktperson vid eventuella frågor

Kontakta projektledare Joakim Norell via e-post, se nedan.

Skriv "Jämförelseförfarande Rogaland" i ämnesraden. Frågor kan skickas in till och med den 14 februari.

Inkomna frågor av allmänt intresse kommer att besvaras på den här webbplatsen.

Kontakt

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Husby

Uppdaterad