dcsimg
Vy över grönområde kantat av hus. Människor som promenerar på stig i parken.
Visionsbild över parken och bebyggelsen i kvarter Sandaletten.

Kabelverket

Området ligger i nära anslutning till Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga. Förslaget ska tillföra ca 1 775 bostäder, lokaler, utbyggd skola, förskolor, parker, idrottshall och bollplan till ett idag renodlat verksamhetsområde. Målet är att skapa en tilltalande boendemiljö med en stadsmässig karaktär, där bostäder och verksamheter samverkar.

Projektfakta

Nya bostäder, parker och mötesplatser

Syftet med det nya området Kabelverket är att skapa nya bostäder för att utveckla Älvsjö och tillföra en struktur som samverkar med den kringliggande bebyggelsen. Utöver bostadsbebyggelse och nya gator planeras nya parkstråk, en upprustad fotbollsplan med konstgräs, en flytt av idrottshall samt flera nya förskoleavdelningar. Området har ett gynnsamt läge vid södersluttningen av Solbergaskogen. Det idag stängda området öppnas och kommer att ge allmänheten möjlighet att röra sig genom området till skogen och längs brynet. Det kommer även skapas nya parker, grönstråk och mötesplatser.

Kabelverket är uppdelat i fyra detaljplaner; Kabelverket, Sandaletten, Älvsjövägen och Kämpetorpsskolan.

Kabelverket: Ca 580 bostäder, verksamhetslokaler, två förskolor och en ny park. Byggstart våren 2016.

Sandaletten: Ca 470 bostäder, lokaler för verksamhetslokaler och en förskola. Detaljplanen vann laga kraft i februari 2017.

Älvsjövägen: Ca 660 bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och en ny park. Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i november 2017.

Kämpetorpsskolan: Kämpetorpsskolan byggs ut. Det byggs också en ny permanent förskola och en ny idrottsplats med två idrottshallar och en 11-spelsplan. Byggstart hösten 2016.

Byggaktörer

Byggaktörer är JM och Familjebostäder. Mark- och fastighetsägare är Valad, JM, AB Familjebostäder och Stockholms stad. Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen, Älvsjö stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, miljöförvaltningen och idrottsförvaltningen ansvarar för stadens arbeten.

Tidplan

Programsamråd pågick 10 juli-14 september 2012. Byggstart skedde i början av 2016 och hela stadsutvecklingsområdet beräknas vara klart 2026.

Mer information:

Läs mer om JM:s arbeten i området.
Läs mer om Familjebostäders arbeten i området.

Etapper inom stadsutvecklingsområdet

Frågor och svar

Bildgalleri

Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.
Ritning över område med detaljplanerna markerade
DP1: kv Kabelverket, DP2: kv Sandaletten, DP3: Älvsjövägen, DP4: Kämpetorpsskolan
Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild vy från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration AIX Arkitekter.
Vy över parkyta med träd och växtlighet. Kantas av hus. Människor som promenerar och lekar.
Visionsbild med gångfartsgatan och kvartersplatsen. Illustration: AIX Arkitekter.
Vy över gata och promenadstråk, som kantas av träd och hus. Människor promenerar och umgås.
Visionsbild för huvudgata. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över parkområde, kantat av hus. Människor leker, umgås och vilar i parken.
Visionsbild parkvy i Kabelverket. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över gatukorsning kantad av hus och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild med vy över entrén till området från med studentbostäderna till höger
Vy över grönområde kantat av hus. Människor som promenerar på stig i parken.
Visionsbild över parken och bebyggelsen i kvarter Sandaletten.
Illustration över hus.
Illustration med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter
Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Kämpetorps idrottshall till vänster och förskola till höger. Illustration: Liljewall arkitekter.
Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: Liljewall arkitekter.

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad