Markanvisningstävling - bostäder på Kista Äng

Exploateringskontoret bjuder in intresserade byggaktörer till lämnande av anbud på mark för att utveckla Kista Äng med cirka 180 nya bostäder.

Aktuellt

  [2021-10-11]
Exploateringskontoret vill tacka alla byggaktörer för intresset att delta i anbudstävlingen i Kista äng. Arbetet med att sammanställa de inkomna anbuden och att utse en vinnare pågår.

Ett beslut om markanvisning fattas av exploateringsnämnden, (preliminärt 2021-12-16), när det beslutet har vunnit laga kraft meddelar vi resultatet på den här sidan. 
Med vänliga hälsningar, Kristian 

[2021-09-21]
Tiden för att delta i denna markanvisningstävling har löpt ut.
Med vänliga hälsningar, Kristian Ekbom

[2021-08-30]
En inkommen fråga om områdets storlek/area har besvarats under rubriken "Frågor och svar", se nedan.
Med vänliga hälsningar, Kristian Ekbom, projektledare

[2021-08-23]
Två inkomna frågor har besvarats under rubriken "Frågor och svar", se nedan. Med vänliga hälsningar, Kristian Ekbom, projektledare

 ----------------------------------------------

Välkommen att delta!

Den vinnande anbudsgivaren får möjlighet att uppföra cirka 180 bostäder inom en antagen detaljplan för projektet Kista Äng som är centralt beläget i Kista.

Staden kommer att markanvisa till och träffa överenskommelse om exploatering med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten. 

Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2021-09-20.

Frågor rörande anbudstävlingen kan ställas till projektledare Kristian Ekbom, se kontaktuppgifter längre ned på sidan, fram till och med 2021-09-10. 

Under Dokument för att delta hittar du all information du behöver för att kunna delta i anbudstävlingen.

Frågor och svar

Här besvarar vi frågor kopplade till den här markanvisningstävlingen. 

Senaste dag för att ställa/skicka in frågor är 2021-09-10.

Har du en fråga som inte finns med här?
Se kontaktuppgift till projektledaren nedan.

Läs mer om Kista Äng

Kontakt

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad