Markanvisningstävling - bostäder på Kista Äng

Skiss med volymer över området Kista Äng.

Exploateringskontoret bjuder in intresserade byggaktörer till lämnande av anbud på mark för att utveckla Kista Äng med cirka 180 nya bostäder.

Aktuellt

Magnolia Bostad AB vann markanvisningstävlingen

Den 12 december tog Exploateringsnämnden beslut om att markanvisa kvarteret Klaksvik till Magnolia Bostad AB. Markanvisningen avser cirka 300-350 bostäder och det vinnande budet uppgick till 14 014 kr per BTA(o).

Tack till er som deltog!

Exploateringskontoret ser positivt på det stora intresset för att utveckla Kista och vi vill tack alla aktörer som deltog. Totalt var det 15 intressenter som inkom med anbud.

Att Magnolia tar över kvarteret Klaksvik innebär att samtliga kvarter i Kista Äng nu har en byggaktör vilket är positivt för framdriften av projektet som nu går över i ett genomförandeskede.

Området Kista äng är en mycket viktigt del i det fortsatta arbetet med att skapa bostäder i Kista verksamhetsområde som totalt innehåller cirka 1 600 bostäder, skola och förskola.

Eventuella frågor besvaras av projektledare Kristian Ekbom, se kontaktuppgifter nedan.

[2021-10-11]
Exploateringskontoret vill tacka alla byggaktörer för intresset att delta i anbudstävlingen i Kista äng. Arbetet med att sammanställa de inkomna anbuden och att utse en vinnare pågår.

Ett beslut om markanvisning fattas av exploateringsnämnden, (preliminärt 2021-12-16). När det beslutet har vunnit laga kraft meddelar vi resultatet på den här sidan. 
Med vänliga hälsningar, Kristian 

[2021-09-21]
Tiden för att delta i denna markanvisningstävling har löpt ut.
Med vänliga hälsningar, Kristian Ekbom

[2021-08-30]
En inkommen fråga om områdets storlek/area har besvarats under rubriken "Frågor och svar", se nedan.
Med vänliga hälsningar, Kristian Ekbom, projektledare

[2021-08-23]
Två inkomna frågor har besvarats under rubriken "Frågor och svar", se nedan. Med vänliga hälsningar, Kristian Ekbom, projektledare

 ----------------------------------------------

Välkommen att delta!

Den vinnande anbudsgivaren får möjlighet att uppföra cirka 180 bostäder inom en antagen detaljplan för projektet Kista Äng som är centralt beläget i Kista.

Staden kommer att markanvisa till och träffa överenskommelse om exploatering med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten. 

Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2021-09-20.

Frågor rörande anbudstävlingen kan ställas till projektledare Kristian Ekbom, se kontaktuppgifter längre ned på sidan, fram till och med 2021-09-10. 

Under Dokument för att delta hittar du all information du behöver för att kunna delta i anbudstävlingen.

Frågor och svar

Här besvarar vi frågor kopplade till den här markanvisningstävlingen. 

Senaste dag för att ställa/skicka in frågor är 2021-09-10.

Har du en fråga som inte finns med här?
Se kontaktuppgift till projektledaren nedan.

Läs mer om Kista Äng

Kontakt

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad