Jämförelseförfarande - Vinstavägen/Nälstastråket

Flygbild över området Vinstavägen och Nälstastråket där jämförelseförfarandet sker.

I detta jämförelseförfarande ger Stockholms stad byggaktörer möjligheten att utveckla och uppföra cirka 200-400 bostäder vid Vinstavägen/Nälstastråket inom del av fastigheten Vällingby 4:1 i stadsdelarna Nälsta, Vinsta och Vällingby.

Aktuellt

[2021-05-18]

Exploateringskontoret vill gratulera följande aktörer som har gått vidare till steg två i jämförelseförfarandet:

  • Botrygg
  • Ikano
  • NRE Sweden
  • NREP
  • Järntorget
  • JM

De aktörer som gått vidare kontaktas också via e-post med vidare instruktioner kring steg 2.

Staden vill tacka alla som skickat in ansökningar, det har varit många bra förslag. Vi har bedömt ansökningarna utifrån markanvisningspolicyn, projektidén och övriga krav som efterfrågats i inbjudan.

[2021-04-26]

5 stycken frågor har besvarats under "Frågor och svar". 
Med vänliga hälsningar Jennifer von Hofsten.

Staden välkomnar alla byggaktörer att delta i detta jämförelseförfarande som kommer att ske i två steg och syftar till att teckna markanvisningsavtal med ett antal byggaktörer som på bästa sätt kan skapa och genomföra kreativa och långsiktigt hållbara lösningar för platsen.

En kombinerad landskaps- och exploateringsutredning finns framtagen och ligger till grund för jämförelseförfarandet. På den här webbsidan finns alla handlingar som utgör underlag för att kunna delta i jämförelseförfarandet. Staden ser gärna blandade upplåtelseformer och har för avsikt att sälja all mark.

Inlämning av ansökan och frågor


Inlämning

Urvalet sker i två steg. Inlämning av steg 1 sker enligt ansökningsmallens instruktion senast 5 maj 2021.Se dokument och instruktion under rubriken "Material för inlämning" på denna sida. Cirka tre veckor efter inlämning av ansökan i steg 1 kommer de byggaktörer som går vidare till steg 2 att kontaktas och ges vidare instruktioner.

Frågor och svar

Det går bra att ställa frågor fram till och med den 28 april 2021. Inkomna frågor av allmänt intresse för deltagandet besvaras/publiceras på den här webbplatsen.

Frågor och svar

Här besvaras inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till jämförelseförfarandet. Sista dag att ställa frågor är 28 april 2021.Har du en fråga, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontakt

Jennifer von Hofsten

Projektledare, exploateringskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad