dcsimg

Bygglogistikcenter

Bakgrund

Ett stadsutvecklingsprojekt av Norra Djurgårdsstadens storlek inbegriper att ett stort antal aktörer ska ha tillgång till arbetsplatsen (byggaktörer, entreprenörer, transportörer och materialleverantörer med flera). Det kräver också att en stor mängd transporter av byggmaterial, maskinell utrustning och byggavfall ska komma till och från byggnadsområdet. Behovet att samordna och resursoptimera logistiken för att öka framkomligheten och minska miljöpåverkan är stor.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett koncept för ett Bygglogistikcenter (BLC) för att samordna och resursoptimera logistiken i Norra Djurgårdsstaden.

Målet är att koordinera och samlasta alla transporter till och från byggområdet.

Resultat och erfarenheter

En logistikutredning utfördes redan 2011 där det framgick att de vinster som ett Logistikcenter för med sig utöver minskad miljöpåverkan är ökad kvalitet i transporthantering och godsmottagning, minskade materialbrister, minskat svinn och stölder samt inte minst bättre arbetsmiljö för byggarbetarna bland annat genom ökad säkerhet. Även en potential för byggaktörerna att sänka sina produktionskostnader radikalt, genom en välorganiserad logistik.

Modellen man bestämde sig för är att Staden äger anläggningen och en operatör ansvarar för driften av BLC. Operatören handlades upp genom en Konkurrenspräglad dialog, det vill säga upphandlingen började med en öppen förfrågan om förslag till hur anläggningen skulle drivas och anbudsunderlaget utvecklades genom en dialog med alla intressenter som inkommit med förslag. Efter upphandling startades BLC:s verksamhet 2013.

Fakta

Anläggningen består av ett platskontor, ett fuktskyddat inomhuslager, ett väderskyddat utomhuslager samt en avfallsanläggning. Utöver koordineringen av materialleveranser ingår tjänster som ett gemensamt skalskydd, samordnad avfallshantering, byggplatsinformation, samlastning, etappsamordning, renhållning av gator sommar- och vintertid. Andra tilläggstjänster, såsom kittning och inbärning, fordons-/maskinpark föruthyrning med mera kan köpas till.

BLC har bidragit till att antalet transporter inom arbetsplatsområdet har reducerats med 30–40 % och att arbetsmiljön förbättrats genom att lastning och lossning sker organiserat.

Bygglogistikcenter är ett omfattande innovationsprojekt för att utforska hur staden i ett stadsutvecklingsområde kan samordna och resursoptimera logistikbehov för flera byggherrar och entreprenörer.

Bygglogistikcenter driver innovation

BLC är en plattform för innovationsprojekt kring effektiv byggproduktion. Under 2015–2017 har teknik utvecklats för att effektivisera insamlingen av data kopplat till transporter av byggmaterial. Lösningen består av automatisk igenkänning av registreringsskyltar med hjälp av ID-kameror med videoanalys som registrerar samtliga fordons registreringsskyltar. Via denna registrering kan information samlas in kring om fordonens körda kilometer, fordonstyp samt bränsle.

Projektperiod

Projektet påbörjades 2011 och pågår.

Projektledare och deltagare

Stockholms stads exploateringskontor är initiativtagare och driver projektet.

Finansiering

Projektet har finansierats av staden. Innovationsprojekt kopplat till BLC har finansierats av externa finansiärer.

Kontakt

Fredrik Bergman, genomförandechef, exploateringskontoret
fredrik.bergman@stockholm.se

Relaterade länkar

Bygglogistikcenter (extern)

Uppdaterad