dcsimg

Connected SRS

Projektet Connected Stockholm Royal Seaport (Connected SRS) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom det Strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (SIP IoT) och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Bakgrund

En av lärdomarna från det tidigare genomförda innovationsprojektet Smart City SRS är att plattformar måste vara öppna och utbytbara, samt att datainsamling och på sikt även tillgängliggörande av data måste ske på stadsnivå. Sedan Smart City SRS slutrapporterades har en digital strategi för Norra Djurgårdsstaden tagits fram som preciserar ambitionerna med digitalisering. Parallellt har Stockholms stad utvecklat en stadsövergripande strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad och har inlett en process för att upphandla centrala plattformar för Internet of Things (IoT) och öppna och delade data. Norra Djurgårdsstaden är genom projektet Connected SRS en av de första behovsägarna som bidrar till att definiera förmågorna hos stadens centrala plattformar

Syfte och mål med projektet

Projektets syfte är att förbättra efterlevnad och styrning mot hållbarhetsmålen i Norra Djurgårdsstaden med hjälp av utvecklad datainsamling och IoT. En utgångspunkt är att stadens centrala plattformar ska användas för denna typ av datainsamling.

Projektets målsättning är att identifiera behov av data för uppföljningen av hållbarhetsmålen i Norra Djurgårdsstaden, genom ett antal piloter testa en öppen dataplattform för insamling av dessa data samt att utveckla processer och rutiner för användning av stadens centrala plattformar för denna typ av datainsamling.

Nya piloter identifieras kontinuerligt med utgångspunkt i Norra Djurgårdsstadens Hållbarhetsmål med fokus på områdena:

  • Energi i fastigheter
  • Transporter
  • Resursflöden (med fokus på vatten och avfall)
  • Grönytor och klimatanpassning

Projektet arbetar aktivt med andra pågående IoT-projekt inom Stockholms stad och på nationell nivå med syfte att öka förståelse och samverkan runt IoT, IoT/data-plattformar samt öppna och delade data.

Resultat och erfarenheter

Projektet påbörjades hösten 2018.

Piloter pågår nu inom områdena:

  • Energianvändning i fastigheter
  • Resvanor

Ytterligare piloter kommer att startas under hösten 2020 inom områdena vatten och avfall, grönytor och klimatanpassning.

Projekttid

2018–2021

Projektledare och deltagare

Projektet drivs av Stockholms stads exploateringskontor/Norra Djurgårdsstaden i samverkan med Programmet Smart och uppkopplad stad vid stadsledningskontoret.

Övriga projektparter: S:t Erik Kommunikation, RISE, Sensative AB, Metry AB

Finansiering

Projektet Connected SRS drivs inom det Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

det Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Kontakt

Anna Bondesson, Projektledare Connected SRS, exploateringskontoret
anna.bondesson@extern.stockholm.se

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg, exploateringskontoret
christina.salmhofer@stockholm.se

Relaterade länkar

Löpande information publiceras på Programmet Smart och uppkopplad stads webbplats.

Connected SRS på Smart och uppkopplad stad

Uppdaterad