dcsimg

Innovationsupphandling av markrening

Illustration: Adept & Mandaworks

Projektet Innovativ Marksanering syftar till att identifiera, upphandla och testa metoder och tekniker för marksanering och iordningställande av gammal industrimark.

Bakgrund

Norra Djurgårdsstaden anläggs på ett gammalt industriområde som måste saneras inför exploatering. Marken i etappen Kolkajen är förorenad med hälso- och miljöfarliga ämnen som måste hanteras. Ett alternativ är att schakta ur och frakta bort jord- och bottenmassor från marken för att behandlas på annat håll, men det blir oerhört kostsamt, beräknat upp emot 400 millioner kronor. Därför ville man se om det på marknaden finns andra metoder för att rena massor på plats, så kallads in-situ-metoder, som skulle kunna användas.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att identifiera, upphandla och testa insamlingstekniker och behandlingsmetoder för att hantera förorenade massor på plats. Målet är att kunna minska kostnaderna för behandling av förorenad mark.

Resultat och erfarenheter

I Kolkajen har det under 2016-2017 gjorts tester med injektering av olika produkter för biologisk nedbrytning eller kemisk oxidation samt tester för jordtvätt. Dessutom har termisk behandling testats i laboratorium. Flera av testerna uppvisade goda resultat, främst kemisk oxidation och biologisk nedbrytning. Under 2018 kommer utökade pilottester genomföras för att bedöma om kemisk oxidation kan tillämpas i full skala i Kolkajen.

Projektperiod

Projektet startades 2016 och pågår till 2018

Projektledare och deltagare

Stockholms stads exploateringskontor

Finansiering

Vinnova och egna medel

Kontakt

Sofia Billersjö, markmiljöspecialist, exploateringskontoret
sofia.billersjo@stockholm.se

Uppdaterad