dcsimg

Masstransporter under byggproduktion

Drygt 13 miljoner kronor har beviljats av kommunala medel till nya klimatprojekt i Norra Djurgårdsstaden som bidrar till att nå Stockholms stads klimatmål och minska koldioxidutsläpp.

Bakgrund

Under byggproduktionen sker stor miljöpåverkan genom transporter och masshantering. För att nå klimatmålen och minska koldioxidutsläpp måste logistiklösningar optimeras.

Projektet omfattar två delprojekt:

  • I ett delprojekt ska system för att transportera förorenat eller överskottsmaterial till sjöss istället för med lastbil utvecklas. På så sätt kan transportkostnaden sänkas, lastbilstransporter genom staden undvikas och koldioxidutsläppen halveras.

  • I det andra delprojektet ska en nyutvecklad sopcontainer utvecklas för att hantera hushållssopor från byggbodar. Containern kan anslutas till det befintliga sopsugssystemet, vilket både effektiviserar avfallshanteringen och förbättrar arbetsmiljön.

Syfte och mål med projektet

Syftet med projektet är att optimera logistikflöden (byggmaterial, massor och avfall) under byggproduktionen.

Målet är att minska kostnader och klimatpåverkan från logistik.

Resultat och erfarenheter

Under 2018 har en innovationsupphandling för sjötransporter genomförts.

Projektperiod

Projektet pågår från 2016-2018

Projektledare och deltagare

Exploateringskontoret koordinerar projektet

Finansiering

Stockholms stads klimatmedel

Kontakt

Fredrik Bergman, genomförandechef, exploateringskontoret fredrik.bergman@stockholm.se

Uppdaterad