dcsimg

MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system

En tredjedel av växtnäringen från jordbruket körs in till städerna med den mat som vi konsumerar. När vi ätit hamnar näringen i matavfallet och toaletten. För att vara en hållbar och attraktiv stad krävs att samhällets restprodukter kommer till användning och att staden kan hushålla med sitt vatten. Projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system – är ett samverkansprojekt med sjutton partners. Projektet ska utveckla system och teknik för källsorterande avloppssystem.

Bakgrund

Avloppsvattnet innehåller förutom vatten även andra resurser som växtnäring och energi. En tredjedel av växtnäringen från jordbruket körs in till städerna med den mat som vi äter. Växtnäringen hamnar sedan i matavfallet och toaletten. Toalett- och matavfallet innehåller även organiska ämnen som kan användas för att producera biogas. Sist men inte minst är avloppsvattnet uppvärmt genom det varmvatten vi använder. Genom att dela strömmarna och omhänderta dessa separat kan man tillvarata resurserna effektivare. Ett källsorterande avloppssystem möjliggör också cirkulär ekonomi och bidrar till minskade utsläpp.

Syfte och mål med projektet

MACRO:s syfte är att ta fram kunskapsunderlag för planering samt teknik för omhändertagande och återföring av resurser.

Målet är att stimulera till innovation hos både kommuner och entreprenörer, för att sorterande avloppssystem ska utvecklas i tätbebyggda storstäder såväl som på landsbygd. För Norra Djurgårdsstaden är målet att införa dessa i den sista etappen, Loudden.

Resultat och erfarenheter

Projektet har belyst vikten av en gemensam vision och kontinuerlig kommunikation som en viktig byggsten i att komma till beslut om att införa sorterande avloppssystem. Dialogen mellan VA-huvudman och den del av staden som ansvarar för planering är grundläggande för att skapa förutsättningar för förändringar i stadens infrastruktur.

De juridiska frågeställningarna som löper längs med hela kedjan, från planeringsstadiet till slutanvändning är av yttersta vikt för storskaligt genomförande av sorterande avloppssystem, att organisation och ansvarsfördelning, förbindelsepunkter, juridiskt spelrum, och produktkvalitet är identifierade från planeringsstadiet till slutanvändning i lantbruket. Genom att tydliggöra både kostnader och nyttor kan även andra nyttor än växtnäringsåterföring motivera och vara drivkrafter i en omställning.

Genom projektet har även teknikutveckling och annan teknisk kunskap som är nödvändig för det storskaliga införandet tagits fram.

Projektperiod

 2016-2018

Projektledare och deltagare

Stockholms stad (exploateringskontoret) är projektledare. Totalt medverkade 17 parter som representerar kommuner, akademi, konsultföretag och leverantörer

Finansiering

Vinnova

Kontakt

Maria Lennartsson, miljösakkunnig, exploateringskontoret
maria.lennartsson@extern.stockholm.se

Relaterade länkar 

macrosystem.se

Uppdaterad