dcsimg

Smarter Greener Cities

I Norra Djurgårdsstaden undersöks det hur smart teknik kan stärka dialogen och återkopplingen mellan natur och människa och hjälpa oss att bli bättre på att tolka naturen – särskilt när den är under press, som exempelvis vid kraftiga regn och torra och varma somrar.

Bakgrund

Datainsamlingen sker med hjälp av 18 trådlösa väderstationer som finns i olika gröna miljöer i området, till exempel gårdar, torg, lekplatser, parker och gröna tak. Väderstationerna mäter så kallade atmosfäriska förhållanden som fuktighet, nederbörd, temperatur, vindhastighet och markfuktighet. Det blir därmed möjligt att i realtid följa ekosystemens förmåga att fungera som naturbaserade lösningar för motståndskraft och anpassning till klimatförändringar – data som kommer att göras tillgänglig för de boende och andra intresserade.

Projektet är en del i ett nordiskt forskningssamarbete "SMARTer Greener Cities" där även Helsingfors och Köpenhamn ingår. Det finansieras av Nordiska ministerrådet genom Nordforsk och drivs i Stockholm av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet i partnerskap med Stockholms stad.

Projektet pågår i tre år och är särskilt lämpat att genomföra i Norra Djurgårdstaden med tanke på det strategiska arbete med vatten och grönska som görs i stadsplaneringen och möjligheten att jämföra olika miljöer och förutsättningar med varandra. Att projektet pågår över en längre tid gör det möjligt för forskarna att följa de gröna miljöerna över säsongsvariationer och hur de påverkas under olika väderförhållanden.

Syfte och mål

Syftet med att samla in denna data i Norra Djurgårdsstaden är att bättre förstå hur stadsgrönska tillsammans med ny teknik kan stärka så väl människors välbefinnande som biologisk mångfald. En väl förvaltad och fungerande grönblå infrastruktur bidrar till att ekosystemen blir motståndskraftigare mot störningar, som exempelvis klimatförändringar.

Det övergripande syftet för Smarter Greener Cities är att utveckla och testa nya verktyg och processer som kombinerar sociala, ekologiska och teknologiska system (SETS) för att förbättra livet i staden. I Norra Djurgårdsstaden är det fokus på ekologiska-teknologiska kopplingar och interaktioner. De andra två pilotprojekten i Helsingfors och Köpenhamn har fokus på social-ekologisk (S-E) respektive social-teknisk (S-T) interaktion.

Projektperiod

2020–2023

Kontakt

Data från väderstationerna blir tillgänglig för boende och andra intresserade under 2021. Om du är intresserad av att ta del av datan mejla till smartergreenercities@gmail.com, och märk e-posten med 'data access'.

Följ projektet på smartergreenercities.com (extern webbsida). 

Innovationssamarbetet med Smarter Greener Cities är ett pilotprojekt inom innovationsprojektet "Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden (Connected Stockholm Royal Seaport). Läs mer.

Uppdaterad