Samråd inför tillståndsansökan för hantering av förorenade massor i Frihamnen

På fastigheten Ladugårdsgärdet 1:4 i Frihamnen finns det ett masslogistikcenter (MLC). Här kommer sortering av förorenade jord- och fyllnadsmassor att ske inomhus för att minska transporter, buller, damm och för att effektivisera hanteringen av förorenade massor för stadens markarbeten.

MLC kommer att kunna hantera upp till 720 000 ton massor per år. Massorna ska efter sortering transporteras till deponier, i första hand med fartyg, men även lastbil eller tåg kan bli aktuellt.

Staden bedriver idag sorteringsverksamhet inom området med stöd av en anmälan.

Kompletterande samråd

Samrådet pågår under perioden 22 april till 7 maj 2020.

Skriftliga synpunkter

Under perioden kan skriftligt synpunkter skickas per post eller e-post.

Adress Exploateringskontoret, Stockholms stad, Box 8189, 104 20 Stockholm

E-post exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Ange diarienummer E2018-03609 i ditt svar.

Frågor

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Fredrik Bergman på 08-50826273 och fredrik.bergman@stockholm.se

Relaterade dokument

Samrådsbrev oktober 2018  

Samrådsunderlag oktober 2018

Kompletterande samrådsunderlag april 2020

Uppdaterad