Norra Djurgårdsstadens resa mot lågenergihus -intressanta resultat, lärdomar och ny kunskap

Tre hus i gråskala och personer som går och cyklar i förgrunden.

Den 17 juni vill vi bjuda in dig till det första lunchseminariet om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden där vi fokuserar på energifrågan.

Välkommen!

När de första byggnaderna i Norra Djurgårdsstadens tredje etapp (Brofästet) nu har varit i drift i ett år är resultaten positiva. För fyra av tio byggnader nås energikraven och för plusenergihusen ligger energiprestandan drygt 76 % under det då gällande nationella kravet på 50 kWh/m2 och år (BBR).

Drygt tio år har gått sedan Norra Djurgårdsstaden fick i uppdrag av Stockholms stads kommunfullmäktige att driva, utveckla och sprida kunskap om hållbar stadsutveckling. Det som är unikt i Norra Djurgårdsstaden är att kraven som ställts också följs upp under samtliga skeden och bidrar därmed till ny kunskap som kommer andra projekt inom staden till godo.

Den 17 juni vill vi bjuda in dig till det första lunchseminariet om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden där vi fokuserar på i energifrågan. Förutom stadens egna experter deltar även byggaktörernas experter. Vad är viktigt att tänka på i planeringen och uppförandet av en lågenergibyggnad och varför det är så svårt är frågor som kommer att diskuteras.

Tid: 12.00 – 13.00

Program:

  • 10 år med energikrav i Norra Djurgårdsstaden
    Hållbarhetsstrateg Christina Salmhofer och klimat- och energiexpert Örjan Lönngren, går igenom Norra Djurgårdsstadens unika arbetssätt att jobba i samverkan med byggaktörer med uppföljning av energikraven och slutligen resultaten från 2020 års hållbarhetsredovisning.

  • Stockholms första plusenergihus för flerbostadshus
    Torbjörn Kumlin, projektledare på Stockholmshem, och Johan Thorstenson, Incoord och Stockholmshems energisamordnare, delar med sig av erfarenheter och lärdomar från arbetet med plusenergihuset, och hur de önskar ta dessa vidare i kommande projekt, i Södra Värtan och Kolkajen.

  • Panelsamtal
    Örjan Lönngren, Torbjörn Kumlin, Johan Thorstenson och Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen samtalar kring samverkan, framgångsfaktorer och hur processen i Norra Djurgårdsstaden skiljer sig från gängse processer.

  • Frågor från publiken

Modererar gör Anna Ågren, projektledare Stockholms stad, exploateringskontoret. 

Uppdaterad