dcsimg

Pågående arbeten

Här samlas praktisk information om pågående stadsutvecklingsarbeten i Norra Djurgårdsstaden, med tyngdpunkt på sådan verksamhet som sannolikt kommer att påverka boende och företag i området. Tillfälligt avstängda och/eller omdirigerade vägar, sprängningar, arbeten som kan orsaka buller eller lukt.

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten vilket inkluderar markrening, sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Den första fasen av markrening i Ropsten pågår.

Pågående arbeten i Ropsten

2. Sprängningsarbeten för byggnation av Hjorthagsgaraget

Sprängningarna för tunnelpåslaget till Hjorthagsgaraget är klara.

Arbeten för Hjorthagsgaraget

3. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till våren 2021. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara cirka 2022–2023.

Arbeten på Gasverksvägen

4. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion och finplanering pågår i etappen.

Arbeten i Brofästet

5. Gasverket

Rivnings- och saneringsarbeten samt installationsarbeten pågår för flera hus i Gasverket. Delar av området är avspärrat. 

Arbeten i Gasverket

6. Utkiksplats byggs i Hjorthagsparken

I Hjorthagsparken har det anlagts en utkiksplats på kanten av berget. Byggnationen är färdigställd och en väg till platsen beräknas bli klar till sommaren 2020. 

Utkiksplats i Hjorthagsparken

7. Jackproppen

Byggnation av bostäder, förskola och en ny parklek pågår. Arbetena beräknas bli klara till vintern 2020. 

Arbeten i Jackproppen

8. Starkströmmen

Byggstart för ett datacenter och en elnätstation är beräknad till sommaren 2020. 

Arbeten i Starkströmmen

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbetet med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen är klart.

Arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Krossningenär avslutad i Värtahamnen, Antwerpen  enligt krosstillstånd 2018.

Mellanlagring av krossmaterial och åtgärder för tystare krossning

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

 

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Cisterner rivs i Loudden

Rivning av cisterner pågår och i början av 2020 inleds marksanering i norra delen av Loudden. Här kommer omkring 4 000 bostäder byggas med start tidigast 2024.

Cisternerna klipps av och viks ihop sakta vilket minimerar höga ljudnivåer och dammspridning i området. Fundamenten till cisternerna består av armerad betong som rivs och separeras från armeringen. Materialet sorteras och återvinns därefter. Det tar cirka en vecka att riva en cistern. 

Under sommaren 2020 flyttade containerterminalen till en ny hamn i Norvik. 

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2023. 

Projektfakta Ängsbotten

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad