Pågående arbeten

Inhägnat arbetsplatsområde med  bebyggelse i bakgrunden.

Här samlas praktisk information om pågående arbeten i Norra Djurgårdsstaden, med tyngdpunkt på sådan verksamhet som sannolikt kommer att påverka boende och företag i området. Tillfälligt avstängda och/eller omdirigerade vägar, sprängningar, arbeten som kan orsaka buller eller lukt.

Pågående arbeten i Hjorthagen

1. Finplanering av Bobergsgatan

De tunga transporterna till byggarbetena i Norra 2, Brofästet och Gasverket börjar att bli klara och vi kan därför göra i ordning Bobergsgatan vid Brofästet. Gatan får nya ytskikt och växtbäddar för träd, blommor och växter. För att kunna göra detta leder vi om delar av gatan och flyttar busshållplatserna cirka 200 meter österut så länge arbetena pågår. Enligt plan ska den här delen av Bobergsgatan vara klar under hösten 2022.

Finplanering av Bobergsgatan

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara. Under 2022 finplanerar vi kring de byggnader där verksamheter redan har öppnat eller snart ska öppna. Dessa arbeten beräknas bli klara under hösten 2022.

Mellan onsdag 29 juni och tisdag 5 juli kommer vi att asfaltera i Gasverket. Då asfaltslaget åker runt i området innebär det att vissa ytor studsviss inte kommer att vara tillgängliga.

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Gasverket

3. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Finplanering och anläggning av en tillfällig park pågår i etappen. Uppförande av konstverk pågår invid Husarviken i pop up-parkens norra del. 

Brofästet

4. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. I slutet av april rivs påbörjas rivning av parkeringsgaragen i kvarteret Villebrådet intill Gasverksvägen. Rivningen tar cirka en vecka och efter det kommer schaktarbeten och sprängningar att pågå fram till och med juni månad.

Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara 2023.

Arbeten på Gasverksvägen

5. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten.

Under vecka 27, 28 samt vecka 32 kommer bankpålning att ske. Detta innebär att vi med hjälp av en pålkran slår ner pålar av betong i marken. Detta görs för att förstärka marken inför byggnation av hus och vägar. Arbetet kommer att låta en del.

Markrening i Ropsten

6. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019 med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten. Arbetena kan bullra, men de pågår endast dagtid på vardagar.

I september 2022 släpps gång- och cykeltrafik på över bron. Under 2023 kommer även spårtrafiken att flyttas över och då kommer den gamla bron att rivas.

7. Byggnation av tunnel

Vi förbereder inför kommande arbeten med tunnel som ska sprängas in i berget. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Tunnelarbeten i Hjorthagsberget

8. Jackproppen

Finplanering pågår.

Jackproppen

9. Byggetablering vid bollplanen

I slänten vid bollplanen förbereder vi marken för att kunna ställa upp byggbodar som hör till arbetena med Gasklocka 2.

10. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen.

Från och med v.26 och under hösten 2022 ska losshållning av cirka 8 000 kubikmeter berg utföras. Sprängningen görs för grundläggning av den nya byggnadskroppen, som scenen ska ligga i, inne i gasklockan. Sprängningarna sker varsamt för att inte skada gasklockans grundmur, dock kan buller och vibrationer förekomma under denna period.

Läs mer om hur det går till via länken här nedanför.

Gasklocka 2

Pågående arbeten i Värtahamnen

Förberedande arbeten av Saltkajen

I slutet av juni påbörjas arbetet med Saltkajen, en ny pir i norra delen av Södra Värtahamnen och som är en förutsättning för att Bonnier Fastigheter ska kunna bygga Pirhuset. Under vecka 26-28 kommer geotekniska undersökningar att genomföras i vattnet framför Scandic hotell. Arbetet kommer att pausas under sommaren och återupptas till hösten då pålningsarbetena startar. Byggnationen av piren kommer att pågå fram till våren 2026.

Markarbeten vid Hangövägen och Södra Bassängkajen

Markarbeten pågår i norra delen av södra Värtahamnen för att lägga nya ledningar under marken och förbereda för kommande byggnation. Därför är Hangövägen, Södra Bassängkajen och delar av Andra Bassängvägen avstängda fram till början av 2023.  

Ta del av en områdeskarta. 

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

Illustrativ karta över Frihamnen.

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Markrening

Alla cisterner är nu rivna och förorenad jord har schaktats bort på oljebolagens områden. På Loudden planeras det att byggas omkring 4 000 bostäder med start tidigast 2024, och ytterligare sanering kommer att krävas för att det inte ska vara någon hälsorisk för människor att bo och vistas i området.

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2023. 

Projektfakta Ängsbotten

Störningsinformation och säkerhet

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Kamerabevakning av byggområden

Under november månad 2021 börjar vi att montera kameror som ska övervaka byggområdena i Norra Djurgårdsstaden. Kamerorna ställs in noggrant och kan bara se vad som händer innanför byggstängslen.

Byggområden är farliga områden. Om obehöriga rör sig innanför stängslen kan människor, byggnader och maskiner komma till skada. Dessutom finns risk för stölder. Genom kamerabevakning kan vi upptäcka obehöriga i tid, förebygga stölder och skadegörelse samt minska risken för att någon kommer till skada. På så sätt ökar vi säkerheten samtidigt som vi minskar kostnaderna för övervakning och skador.

Kamerorna filmar endast innanför byggstängslen och maskas noggrant för att inte filma utanför stängslen. Filmmaterial sparas i normalfallet i max tre dagar innan det raderas.

Om någon obehörig befinner sig innanför stängslet när larmet är aktivt genereras ett larm och filmen kan lagras under en längre period än de tre dagarna.

Ytterligare information om kamerabevakningen

Uppdaterad