dcsimg

Etapp Bobergsgatan

Gatu- och ledningsarbeten för nya Bobergsgatan

Bobergsgatan blir huvudgatan genom det nya bostadsområdet i Hjorthagen och byggs i flera etapper. Den första etappen leder från befintliga Gasverksvägen i väster till en provisorisk sträckning längs Husarstigen och vidare in mot Ropsten i Öster. På stora delar sträckningen ligger den nya gatan omedelbart norr om befintliga gasverksområdet.

Arbetena i första etappen för Bobergsgatan är avslutade i form av belagd arbetsgata och trafiken leds genom Bobergsgatan via en tillfällig sträckning vid Husarstigen och ut i cirkulationsplatsen vid Ropsten.

Nästa etapp av Bobergsgatan utförs med en belagd arbetsgata i ett permanent läge sista biten ner mot Ropsten. Arbetena beräknas påbörjas under vintern 2019. Samtidigt utförs arbetsgata inklusive gång och cykelväg, för Gasverksvägen på delen mellan Rådjursstigen och tunnelbanestationen i Ropsten. Sista etappen av Bobergsgatan förbi tunnelbanestationen i Ropsten utförs cirka 2022, samt finplanering av samtliga delar cirka 2024.

Tider

Entreprenadarbetena för första etappen gällande gatu- och ledningsarbeten är slutförda. Entreprenadarbetena för andra etappen gällande gatu- och ledningsarbeten beräknas pågå en bit in i 2020. Sista biten med ny sträckning förbi tunnelbanan i Ropsten utförs cirka 2022. Då byggnader invid gatorna har uppförts, vidtar en etapp med finplanering och planteringar. Detta bedöms inträffa cirka 2024.

Upplysningar

Har du frågor kontakta:
Projektledare exploateringskontoret: Stefan Lundström 070-104 31 32

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Sprängningsarbeten i Jackproppen

I februari 2019 startade Erik Wallin sprängningsarbeten i etapp Jackproppen vid Älvkarleövägen 28. Arbetet kommer ske på normal arbetstid, vardagar cirka kl. 7.00–18.00 och planeras att pågå till mitten av juni 2019.

Läs mer om pågående arbete i Jackproppen

2. Gasverksvägen stängs från Rådjursstigen till Ropsten

Den 18 februari 2019 stängdes Gasverksvägen mellan Rådjursstigen till Ropsten av för trafik. Samtidigt öppnades vägen upp för biltrafik i riktning mot gasklockorna.

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till mars 2020. Sprängningsarbeten startade i mars 2019. Inför arbetet kommer Nitro Consult att göra en inventering av riskerna, besiktningar samt placera ut vibrationsmätare på fastigheter inom riskområdet.

Läs mer om pågående arbete på Gasverksvägen

3. Rivningsarbeten i Starkströmmen

Två befintliga kontorshus i etapp Starkströmmen kommer att rivas och ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå.

Läs mer om arbetena i Starkströmmen

4. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion och finplanering pågår i etappen. Arbeten med Båthusparken som ligger mellan Drevergatan och Labradorvägen beräknas färdigställas november 2019.

Läs mer om arbeten i Brofästet

5. Gasverket

Arbeten pågår för Bobergsskolan, idrottshall och förskola, Klätterverket och Systembolaget. Dessutom genomförs saneringsarbeten och ledningsomläggning i delar av Gasverket. Området är avspärrat.

Läs mer om arbeten i Gasverket

6. Bro över Värtabanan

En ny bro byggs över Värtabanan och ska ersätta den befintliga bron vid Södra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan.

Läs mer om arbetena

7. Utkiksplats byggs i Hjorthagsparken

I Hjorthagsparken anläggs en utkiksplats på kanten av berget som beräknas bli klar september 2019.

Läs mer om utkiksplatsen

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbete pågår med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen. När arbetet är klart planerar SL att trafikera vägen med buss 76 och med hållplats precis utanför Värtaterminalen. Redan med sommartidtabellen i juni ska bussen stanna vid terminalen, men då trafikera en tillfällig bussgata som går runt ­hamnbassängen. Den nya vägsträckan kommer att vara färdig under våren 2020.

Läs mer om arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Under 2019 pågår krossning från mars till maj. Om det behövs tillkommer en period från november 2019 till mars 2020.

Åtgärder för tystare krossning

Tillstånd för krossning inhämtas från miljö­förvaltningen som fastställer bullerkrav. Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att stämma av mot kraven. Staden deltar även i ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för att minska störande buller från krossning. Arbetsplatsen planeras med stöd av ­projektet och utformas till exempel med containers som buller­skärmar. Anläggningen består av en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi för att ytterligare dämpa buller.

Läs mer om mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen

3. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras.

Läs mer om masslogistikcenter här

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Buller

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.
Läs mer om riktlinjerna här.

Läs mer om buller från byggarbetsplatser. Klicka på plustecknet längre ner på sidan som gäller för bygg.

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad