dcsimg

Etapp Brofästet

Båthusparken i etapp Brofästet. Bild: Exploateringskontoret


Illustration: Exploateringskontoret


Husbyggnation

Husproduktion pågår och några byggaktörer är i slutfasen av sina byggnationer.
Riksbyggen har genomfört förstärkningsarbeten på sitt hus, men är nu klara med det och kan påbörja inflyttning i slutet av året. I HSBs hus kommer inflyttning att ske under hösten. Oscar Properties bygger tre hus centralt i Brofästet. Ett av dessa hus är färdigställt, medan de två andra husen behöver färdigställas. Just nu står produktionen stilla p g a formaliteter kring upplåtelseformer för husen. Oscar Properties väntas komma igång under hösten 2019.

Båthusparken och intilliggande torg

Båthusparken, mellan Drevergatan och Labradorvägen, är färdigbyggd. Under december 2019 kommer träd att planteras i parken. Buskar planteras under våren 2020.

Under hösten byggs också en torgyta i anslutning till Båthusparken, torgytan kommer innehålla cykelparkering och ett vårdträd med en cirkulär sittmöbel. Den kommer att stå klart våren 2020.

För mer information om Båthusparken se sidorna 44- 47 i Kvalitetsprogram för gestaltning: Kvalitetsprogram för gestaltning, oktober 2014

Finplanering av gator och parker

Finplanering av strandparken utmed Husarviken etapp 1 pågår och färdigställs under vintern 2019, finplaneringen för etapp 2 startar våren 2020 och färdigställs hösten 2020. Utmed Bobergsgatan görs finplaneringen även här i två etapper, med start under hösten 2019 och planeras vara klar till årsskiftet 2020/2021.

Settergatan och Labradorgatan som ligger i området färdigställs under december 2020 då omkringliggande husbyggnation är färdigställd.

Utegym i Strandparken

Ett utegym kommer att byggas i Strandparken längs med Husarviksgatan i Brofästet. Arbetena beräknas påbörja sommaren 2020 och planerad färdigställande under hösten 2020.

Detaljplan för Brofästet 

Förlåt att vi stör!
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från fordon och arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområde = farligt område
Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:
Projektledare exploateringskontoret: Ricardo Weibel 08-508 265 37
Byggledare exploateringskontoret: Martin Lövström 070-932 09 42
Entreprenör:
JM Entreprenad AB: Mikael Johansson 073-988 29 87 

Läs mer om etapp Brofästet

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten vilket inkluderar markrening, sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Den första fasen av markrening i Ropsten inleds under november 2019. Läs mer

2. Gasverksvägen stängs från Rådjursstigen till Ropsten

Den 18 februari 2019 stängdes Gasverksvägen mellan Rådjursstigen till Ropsten av för trafik. Samtidigt öppnades vägen upp för biltrafik i riktning mot gasklockorna.

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till mars 2020. Sprängningsarbeten startade i mars 2019. Inför arbetet kommer Nitro Consult att göra en inventering av riskerna, besiktningar samt placera ut vibrationsmätare på fastigheter inom riskområdet. Mer om pågående arbete på Gasverksvägen

3. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion och finplanering pågår i etappen. Båthusparken, mellan Drevergatan och Labradorvägen, är färdigbyggd. Under december 2019 kommer träd och buskar att planteras i parken. Mer om arbeten i Brofästet

4. Gasverket

Arbeten pågår för förskola, Klätterverket och Systembolaget. Dessutom genomförs saneringsarbeten och ledningsomläggning i delar av Gasverket. Delar av området är avspärrat. Mer om arbeten i Gasverket

5. Plåtgasklockan, Gasklocka 4

Oscar Properties kommer den 31 oktober att tillträda platsen där den stora plåtgasklockan tidigare stod. Innan dess kommer det att utföras en del förberedande arbeten i området. Under två veckor med början på måndag 7 oktober kommer Stockholms stad att pumpa bort vatten som samlats i bergsskrevor. Vi kommer också att ta bort en del schaktmassor som blev kvar i den entreprenad som genomfördes under 2018. Mer om tidigare arbeten

6. Utkiksplats byggs i Hjorthagsparken

I Hjorthagsparken anläggs en utkiksplats på kanten av berget som beräknas bli klar november 2019. Mer om utkiksplatsen

7. Sprängningsarbeten i Jackproppen

Mindre sprängninsarbeten pågår. Arbetet kommer ske på normal arbetstid, vardagar cirka kl. 7.00–18.00. Parallellt med sprängningsarbetet kommer även borrning i berget att göras. Mer om pågående arbete i Jackproppen

8. Rivningsarbeten i Starkströmmen

Två befintliga kontorshus i etapp Starkströmmen kommer att rivas och ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå. Rivningsarbeten startade under juni 2019 och beräknas pågå till oktober 2019. 
Mer om arbetena i Starkströmmen

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbete pågår med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen. När arbetet är klart planerar SL att trafikera vägen med buss 76 och med hållplats precis utanför Värtaterminalen. Den 21 juni började bussen att trafikera en tillfällig bussgata runt hamnbassängen som stannar vid terminalen. Den nya vägsträckan kommer att vara färdig under våren 2020. Läs mer om arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Under 2019 pågår krossning från mars till maj. Om det behövs tillkommer en period från november 2019 till mars 2020.

Åtgärder för tystare krossning

Tillstånd för krossning inhämtas från miljö­förvaltningen som fastställer bullerkrav. Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att stämma av mot kraven. Staden deltar även i ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för att minska störande buller från krossning. Arbetsplatsen planeras med stöd av ­projektet och utformas till exempel med containers som buller­skärmar. Anläggningen består av en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi för att ytterligare dämpa buller. Läs mer om mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

 

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras.Läs mer om masslogistikcenter här

2. Cisterner rivs i Loudden

Rivning av cisterner i Loudden har påbörjats. Här kommer omkring 4 000 bostäder byggas med start 2022/2023.

Cisternerna klipps av och viks ihop sakta vilket minimerar höga ljudnivåer och dammspridning i området. Fundamenten till cisternerna består av armerad betong som rivs och separeras från armeringen. Materialet sorteras och återvinns därefter. Det tar cirka en vecka att riva en cistern. 
Läs mer om Loudden

Kommande arbeten

Bobergsgatan

Arbetena i första etappen för Bobergsgatan är avslutade i form av belagd arbetsgata och trafiken leds genom Bobergsgatan via en tillfällig sträckning vid Husarstigen och ut i cirkulationsplatsen vid Ropsten.

Nästa etapp av Bobergsgatan utförs med en belagd arbetsgata i ett permanent läge sista biten ner mot Ropsten. Arbetena beräknas påbörjas under vintern 2019. Läs mer

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Buller

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.
Läs mer om riktlinjerna här.

Läs mer om buller från byggarbetsplatser. Klicka på plustecknet längre ner på sidan som gäller för bygg.

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad