dcsimg

Etapp Brofästet

Båthusparken i etapp Brofästet. Bild: Exploateringskontoret

Husproduktion och Båthusparken

Husproduktion pågår och beräknas bli klart i slutet av 2019. Arbeten med finplanering pågår och färdigställs under våren 2020.

Byggnation av Båthusparken, mellan Drevergatan och Labradorvägen, pågår och beräknas bli klart november 2019.

För mer information om Båthusparken se sidorna 44- 47 i Kvalitetsprogram för gestaltning: Kvalitetsprogram för gestaltning, oktober 2014

Detaljplan för Brofästet

Ett utegym kommer att byggas i Strandparken längs med Husarviksgatan i Brofästet. Arbetena beräknas påbörja i juni 2020 och planerad färdigställande under augusti 2020.

Förlåt att vi stör!
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från fordon och arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområde = farligt område
Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:
Projektledare exploateringskontoret: Ricardo Weibel 08-508 265 37
Byggledare exploateringskontoret: Martin Lövström 070-932 09 42
Entreprenör:
JM Entreprenad AB: Mikael Johansson 073-988 29 87 

Läs mer om etapp Brofästet

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Sprängningsarbeten i Jackproppen

I februari 2019 startade Erik Wallin sprängningsarbeten i etapp Jackproppen vid Älvkarleövägen 28. Arbetet kommer ske på normal arbetstid, vardagar cirka kl. 7.00–18.00 och planeras att pågå till andra veckan i juli (vecka 28) 2019. Mer om pågående arbete i Jackproppen

2. Gasverksvägen stängs från Rådjursstigen till Ropsten

Den 18 februari 2019 stängdes Gasverksvägen mellan Rådjursstigen till Ropsten av för trafik. Samtidigt öppnades vägen upp för biltrafik i riktning mot gasklockorna.

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till mars 2020. Sprängningsarbeten startade i mars 2019. Inför arbetet kommer Nitro Consult att göra en inventering av riskerna, besiktningar samt placera ut vibrationsmätare på fastigheter inom riskområdet. Mer om pågående arbete på Gasverksvägen

3. Rivningsarbeten i Starkströmmen

Två befintliga kontorshus i etapp Starkströmmen kommer att rivas och ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå.
Rivningsarbeten i etapp Starkströmmen 1 startade under juni 2019 och beräknas pågå i cirka fyra månader. Mer om arbetena i Starkströmmen

4. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion och finplanering pågår i etappen. Arbeten med Båthusparken som ligger mellan Drevergatan och Labradorvägen beräknas färdigställas november 2019. Mer om arbeten i Brofästet

5. Gasverket

Arbeten pågår för Bobergsskolan, idrottshall och förskola, Klätterverket och Systembolaget. Dessutom genomförs saneringsarbeten och ledningsomläggning i delar av Gasverket. Området är avspärrat.
Mer om arbeten i Gasverket

6. Ny bro över Värtabanan

En ny bro byggs över Värtabanan som ska ersätta den befintliga bron vid Södra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan. Mer om arbetena

7. Utkiksplats byggs i Hjorthagsparken

I Hjorthagsparken anläggs en utkiksplats på kanten av berget som beräknas bli klar september 2019. Mer om utkiksplatsen

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbete pågår med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen. När arbetet är klart planerar SL att trafikera vägen med buss 76 och med hållplats precis utanför Värtaterminalen. Den 21 juni kommer bussen att börja stanna vid terminalen, men trafikera en tillfällig bussgata som går runt hamnbassängen. Den nya vägsträckan kommer att vara färdig under våren 2020. Läs mer om arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Under 2019 pågår krossning från mars till maj. Om det behövs tillkommer en period från november 2019 till mars 2020.

Åtgärder för tystare krossning

Tillstånd för krossning inhämtas från miljö­förvaltningen som fastställer bullerkrav. Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att stämma av mot kraven. Staden deltar även i ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för att minska störande buller från krossning. Arbetsplatsen planeras med stöd av ­projektet och utformas till exempel med containers som buller­skärmar. Anläggningen består av en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi för att ytterligare dämpa buller. Läs mer om mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen

3. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. Läs mer om masslogistikcenter här

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

 

1. Cisterner rivs i Loudden

Rivning av cisterner i Loudden har påbörjats. Här kommer omkring 4 000 bostäder byggas med start 2022/2023.

Cisternerna klipps av och viks ihop sakta vilket minimerar höga ljudnivåer och dammspridning i området. Fundamenten till cisternerna består av armerad betong som rivs och separeras från armeringen. Materialet sorteras och återvinns därefter. Det tar cirka en vecka att riva en cistern. 
Läs mer om Loudden

Kommande arbeten

Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten vilket inkluderar markrening, sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Den första fasen av markrening i Ropsten inleds efter sommaren 2019. Läs mer

Bobergsgatan

Arbetena i första etappen för Bobergsgatan är avslutade i form av belagd arbetsgata och trafiken leds genom Bobergsgatan via en tillfällig sträckning vid Husarstigen och ut i cirkulationsplatsen vid Ropsten.

Nästa etapp av Bobergsgatan utförs med en belagd arbetsgata i ett permanent läge sista biten ner mot Ropsten. Arbetena beräknas påbörjas under vintern 2019. Läs mer

Plåtgasklockan, Gasklocka 4

Markreningsarbetena började under juni 2018 och blev klara december 2018. Byggaktörens tillträde och förberedande markarbeten kan tidigast påbörjas hösten 2019. Mer om tidigare arbeten

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Buller

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.
Läs mer om riktlinjerna här.

Läs mer om buller från byggarbetsplatser. Klicka på plustecknet längre ner på sidan som gäller för bygg.

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad