dcsimg

Etapp Gasverket

Byggarbeten har startat för nya förskolan (Hus 11) som beräknas stå klar tidigast januari 2021.

Rivnings- och saneringsarbeten pågår för Hus 27.

Stomkomplettering och installationsarbeten pågår för nedanstående hus i Gasverket.

Hus 8, Berghs School of Communication planerar att öppna januari 2021.
Hus 9, Spårvägsmuseet planerar att öppna i slutet av 2020.
Hus 10, Sandvik flyttar in under sommaren 2020.

Läs mer i Kvalitetsprogrammet för gestaltning till detaljplan Gasverket som finns att ladda ner här.

Förlåt att vi stör
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från  arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområden är farliga områden
Arbetsplatsen är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera avspärrningarna.

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:
Projektledare exploateringskontoret: Mathias Osihn 08-508 26 529

Läs mer om Gasverket

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten vilket inkluderar markrening, sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Den första fasen av markrening i Ropsten pågår.

Pågående arbeten i Ropsten

2. Sprängningsarbeten för byggnation av Hjorthagsgaraget

Sprängningarna för tunnelpåslaget till Hjorthagsgaraget är klara.

Arbeten för Hjorthagsgaraget

3. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till våren 2021. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara cirka 2022–2023.

Arbeten på Gasverksvägen

4. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion och finplanering pågår i etappen.

Arbeten i Brofästet

5. Gasverket

Rivnings- och saneringsarbeten samt installationsarbeten pågår för flera hus i Gasverket. Delar av området är avspärrat. 

Arbeten i Gasverket

6. Utkiksplats byggs i Hjorthagsparken

I Hjorthagsparken har det anlagts en utkiksplats på kanten av berget. Byggnationen är färdigställd och en väg till platsen beräknas bli klar till sommaren 2020. 

Utkiksplats i Hjorthagsparken

7. Jackproppen

Byggnation av bostäder, förskola och en ny parklek pågår. Arbetena beräknas bli klara till vintern 2020. 

Arbeten i Jackproppen

8. Starkströmmen

Byggstart för ett datacenter och en elnätstation är beräknad till sommaren 2020. 

Arbeten i Starkströmmen

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbete pågår med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen. När arbetet är klart planerar SL att trafikera vägen med buss 76 och med hållplats precis utanför Värtaterminalen. Under juni 2019 började bussen att trafikera en tillfällig bussgata runt hamnbassängen som stannar vid terminalen. Den nya vägsträckan kommer att vara färdig under våren 2020. Läs mer om arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Krossningenär avslutad i Värtahamnen, Antwerpen  enligt krosstillstånd 2018. Läs mer om mellanlagring av krossmaterial och åtgärder för tystare krossning

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

 

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. Läs mer om masslogistikcenter här

2. Cisterner rivs i Loudden

Rivning av cisterner pågår och i början av 2020 inleds marksanering i norra delen av Loudden. Här kommer omkring 4 000 bostäder byggas med start 2022/2023.

Cisternerna klipps av och viks ihop sakta vilket minimerar höga ljudnivåer och dammspridning i området. Fundamenten till cisternerna består av armerad betong som rivs och separeras från armeringen. Materialet sorteras och återvinns därefter. Det tar cirka en vecka att riva en cistern. 

Under sommaren 2020 flyttar containerterminalen till en ny hamn som byggs i Norvik. Läs mer om Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2023. 

Projektfakta Ängsbotten

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad