dcsimg

Etapp Jackproppen

Etapp Jackproppen. Bild: Exploateringskontoret

Sprängningsarbeten i kvarteret Jackproppen,
Älvkarleövägen 28

Den 5 februari 2019 startade sprängningsarbetena i etapp Jackproppen, Älvkarleövägen 28. Arbetet sker på normal arbetstid, vardagar cirka kl. 7.00–18.00. Erik Wallin genomför sprängingsrabetena.

Inför sprängningarna har byggnader och bostäder i närheten besiktigats och utrustats med vibrationsmätare. Mätarna registrerar byggnadens rörelse i samband med sprängningen. Om vibrationerna överstiger byggnadsspecifikt gränsvärde får projektet automatiskt information och kan anpassa verksamheten efter den.

Sprängningsarbetena beräknas pågå till mitten av juni 2019. Du kan komma att påverkas av vibrationer i byggnaden samt även genom ett ökat antal transporter med lastbil inom området. Parallellt med sprängningsarbetet kommer även borrning i berget att göras. Projektet anpassar sig efter de bullernivåer som fastslagits av Naturvårdsverket.

Byggstart för bostäder och förskola

Detaljplanen består av 57 bostäder, varav 41 lägenheter och 16 stadsradhus, med underliggande garage. I projektet ingår även en förskola med fyra avdelningar och en ny parklek.

Jackproppen ligger i Hjorthagsparken mellan Abessinien i Hjorthagen och etapp Västra. Detaljplanen består av en ny förskola med fyra avdelningar, lägenheter och stadsradhus med underliggande garage.Bostäderna föreslås att placeras i två böjda bebyggelserader i två våningar, varav den ena ligger ovanpå förskolan.

Byggnation av en ny parklek

I projektet ingår också upprustning av parken runt Abbisplan, sammanknytning av Motalaparken och Hjorthagsparken, en ny parklek med lokal för inomhusverksamhet och ett enklare café.

Arbeten pågår med byggnation av en ny parklek med lokal för inomhusverksamhet. Arbetena beräknas bli klara till våren 2020.

Erik Wallin har markanvisning i Jackproppen.

Läs mer om Jackproppen

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:
Störningsfrågår: Erik Hägesten projektledare på Erik Wallin 08-545 533 65
Projektledare exploateringskontoret: Ricardo Weibel 08-508 265 37
Byggledare exploateringskontoret: Martin Lövström 070-932 09 42

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Sprängningsarbeten i Jackproppen

I februari 2019 startade Erik Wallin sprängningsarbeten i etapp Jackproppen vid Älvkarleövägen 28. Arbetet kommer ske på normal arbetstid, vardagar cirka kl. 7.00–18.00 och planeras att pågå till mitten av juni 2019.

Läs mer om pågående arbete i Jackproppen

2. Gasverksvägen stängs från Rådjursstigen till Ropsten

Den 18 februari 2019 stängdes Gasverksvägen mellan Rådjursstigen till Ropsten av för trafik. Samtidigt öppnades vägen upp för biltrafik i riktning mot gasklockorna.

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till mars 2020. Sprängningsarbeten startade i mars 2019. Inför arbetet kommer Nitro Consult att göra en inventering av riskerna, besiktningar samt placera ut vibrationsmätare på fastigheter inom riskområdet.

Läs mer om pågående arbete på Gasverksvägen

3. Rivningsarbeten i Starkströmmen

Två befintliga kontorshus i etapp Starkströmmen kommer att rivas och ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå.

Läs mer om arbetena i Starkströmmen

4. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion och finplanering pågår i etappen. Arbeten med Båthusparken som ligger mellan Drevergatan och Labradorvägen beräknas färdigställas november 2019.

Läs mer om arbeten i Brofästet

5. Gasverket

Arbeten pågår för Bobergsskolan, idrottshall och förskola, Klätterverket och Systembolaget. Dessutom genomförs saneringsarbeten och ledningsomläggning i delar av Gasverket. Området är avspärrat.

Läs mer om arbeten i Gasverket

6. Bro över Värtabanan

En ny bro byggs över Värtabanan och ska ersätta den befintliga bron vid Södra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan.

Läs mer om arbetena

7. Utkiksplats byggs i Hjorthagsparken

I Hjorthagsparken anläggs en utkiksplats på kanten av berget som beräknas bli klar september 2019.

Läs mer om utkiksplatsen

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbete pågår med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen. När arbetet är klart planerar SL att trafikera vägen med buss 76 och med hållplats precis utanför Värtaterminalen. Redan med sommartidtabellen i juni ska bussen stanna vid terminalen, men då trafikera en tillfällig bussgata som går runt ­hamnbassängen. Den nya vägsträckan kommer att vara färdig under våren 2020.

Läs mer om arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Under 2019 pågår krossning från mars till maj. Om det behövs tillkommer en period från november 2019 till mars 2020.

Åtgärder för tystare krossning

Tillstånd för krossning inhämtas från miljö­förvaltningen som fastställer bullerkrav. Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att stämma av mot kraven. Staden deltar även i ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för att minska störande buller från krossning. Arbetsplatsen planeras med stöd av ­projektet och utformas till exempel med containers som buller­skärmar. Anläggningen består av en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi för att ytterligare dämpa buller.

Läs mer om mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen

3. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras.

Läs mer om masslogistikcenter här

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Buller

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.
Läs mer om riktlinjerna här.

Läs mer om buller från byggarbetsplatser. Klicka på plustecknet längre ner på sidan som gäller för bygg.

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad