Finplanering av Bobergsgatan

Gata med trottoar, cykelbana, träd, växter, busshållplats och körbana.
Visionsbild av Bobergsgatan, vy från väster. Illustration: Daniel Gulliksson, Sweco

Körbanan och södra sidan av Bobergsgatan ska göras i ordning. Att gatan görs klart först nu beror på att byggtrafik annars hade kört sönder ytor och kantsten.

Nu kommer gatan att bli fin och hålla länge. Vi gräver ner fler ledningar, anlägger växtbäddar för träd, blommor och växter samt lägger nya ytskikt. För att kunna göra detta leder vi om delar av gatan och flyttar busshållplatserna cirka 200 meter österut så länge arbetena pågår. 

Utöver arbetena på Bobergsgatan arbetar vi med att färdigställa delar av Gasverksområdet. 

På den här sidan publicerar vi information om arbetena. Sidan uppdateras när arbetsstarten närmar sig.

Planerade arbeten

Under vecka 34, 2021, börjar vi att finplanera södra sidan av Bobergsgatan, från gasklockorna till skorstenen i Gasverket. För att trafiken ska kunna flyta på som vanligt flyttas körbanorna norrut, vilket innebär att de parkeringsplatser som funnits längs med sträckan försvinner.Ytterligare parkeringsplatser finns inne på gasverksområdet.

Busshållplatserna flyttas. För resande västerut finns den nya hållplatsen i höjd med Båthusparken, och för resande österut placeras en tillfällig hållplats i höjd med Settergatan. 

Enligt plan ska den här delen av Bobergsgatan vara klar under hösten 2022.

Skolvägen genom Gasverket ligger kvar på samma plats som tidigare.

Buller och avspärrningar

Buller

Under dagtid på vardagar kan arbetena orsaka buller från arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområden är farliga områden

Arbetsplatsen är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera avspärrningarna.

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Pågående arbeten i Hjorthagen

1. Finplanering av Bobergsgatan

De tunga transporterna till byggarbetena i Norra 2, Brofästet och Gasverket börjar att bli klara och vi kan därför göra i ordning Bobergsgatan vid Brofästet. Gatan får nya ytskikt och växtbäddar för träd, blommor och växter. För att kunna göra detta leder vi om delar av gatan och flyttar busshållplatserna cirka 200 meter österut så länge arbetena pågår. Enligt planen ska den här delen av Bobergsgatan vara klar under hösten 2022.

Finplanering av Bobergsgatan

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara. Under 2022 finplanerar vi kring de byggnader där verksamheter redan har öppnat eller snart ska öppna. Dessa arbeten beräknas bli klara under hösten 2022.

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Gasverket

3. Parkbygge och uppsättning av konstverk i Brofästet

Anläggning av en tillfällig park pågår i etappen. Uppsättning av konstverk pågår invid Husarviken i pop up-parkens norra del. 

Brofästet

4. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. I slutet av april påbörjas rivning av parkeringsgaragen i kvarteret Villebrådet intill Gasverksvägen. Rivningen tar cirka en vecka och efter det kommer schaktarbeten och sprängningar att pågå fram till och med juni månad.

Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara 2023.

Arbeten på Gasverksvägen

5. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten.

Under vecka 27, 28 samt vecka 32 kommer bankpålning att ske. Detta innebär att vi med hjälp av en pålkran slår ner pålar av betong i marken. Detta görs för att förstärka marken inför byggnation av hus och vägar. Pålningsarbetet kommer att låta en del.

Markrening i Ropsten

6. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019 med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten. Arbetena kan bullra, men de pågår endast dagtid på vardagar.

I september 2022 släpps gång- och cykeltrafik på över bron. Under 2023 kommer även spårtrafiken att flyttas över och då kommer den gamla bron att rivas.

7. Byggnation av tunnel

Vi förbereder inför kommande arbeten med tunnel som ska sprängas in i berget. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Hjorthagsparken får ny gångväg och trappor
Under vecka 33, 2022, påbörjar vi arbetet med en ny gångväg och nya trappor i Hjorthagsparken. Det är delar av den befintliga gångvägen i parken, som går mellan Dianavägen och Ropsten, som ska rivas och ersättas med en ny. Gående hänvisas till gångvägen vid Dianaparkens lekplats södra sida. Arbetet kan bullra något på grund av de maskiner som kör material till- och från platsen. Arbetet beräknas pågå under tre månader.

Tunnelarbeten i Hjorthagsberget

8. Jackproppen

Finplanering pågår.

Jackproppen

9. Byggetablering vid bollplanen

I slänten vid bollplanen förbereder vi marken för att kunna ställa upp byggbodar som hör till arbetena med Gasklocka 2.

10. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen.

Från och med v.26 och under hösten 2022 ska losshållning av cirka 8 000 kubikmeter berg utföras. Sprängningen görs för grundläggning av den nya byggnadskroppen, som scenen ska ligga i, inne i gasklockan. Sprängningarna sker varsamt för att inte skada gasklockans grundmur, dock kan buller och vibrationer förekomma under denna period.

Läs mer om hur det går till via länken här nedanför.

Gasklocka 2

Pågående arbeten i Värtahamnen

Förberedande arbeten av Saltkajen

I slutet av juni påbörjas arbetet med Saltkajen, en ny pir i norra delen av Södra Värtahamnen och som är en förutsättning för att Bonnier Fastigheter ska kunna bygga Pirhuset. Under vecka 26-28 kommer geotekniska undersökningar att genomföras i vattnet framför Scandic hotell. Arbetet kommer att pausas under sommaren och återupptas till hösten då pålningsarbetena startar. Byggnationen av piren kommer att pågå fram till våren 2026.

Markarbeten vid Hangövägen och Södra Bassängkajen

Markarbeten pågår i norra delen av södra Värtahamnen för att lägga nya ledningar under marken och förbereda för kommande byggnation. Därför är Hangövägen, Södra Bassängkajen och delar av Andra Bassängvägen avstängda fram till början av 2023.  

Ta del av en områdeskarta. 

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

Illustrativ karta över Frihamnen.

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Markrening

Alla cisterner är nu rivna och förorenad jord har schaktats bort på oljebolagens områden. På Loudden planeras det att byggas omkring 4 000 bostäder med start tidigast 2024, och ytterligare sanering kommer att krävas för att det inte ska vara någon hälsorisk för människor att bo och vistas i området.

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2023. 

Projektfakta Ängsbotten

Uppdaterad