Finplanering av Bobergsgatan

Gata med trottoar, cykelbana, träd, växter, busshållplats och körbana.
Visionsbild av Bobergsgatan, vy från väster. Illustration: Daniel Gulliksson, Sweco

Körbanan och södra sidan av Bobergsgatan ska göras i ordning. Att gatan görs klart först nu beror på att byggtrafik annars hade kört sönder ytor och kantsten.

Nu kommer gatan att bli fin och hålla länge. Vi gräver ner fler ledningar, anlägger växtbäddar för träd, blommor och växter samt lägger nya ytskikt. För att kunna göra detta leder vi om delar av gatan och flyttar busshållplatserna cirka 200 meter österut så länge arbetena pågår.

Utöver arbetena på Bobergsgatan arbetar vi med att färdigställa delar av Gasverksområdet. 

Arbetet beräknas bli klart till sommaren 2022.

På den här sidan publicerar vi information om arbetena. Sidan uppdateras när arbetsstarten närmar sig.

Planerade arbeten

Illustration av omledningen av Bobergsgatan

Illustration över omledningen. För en större version av illustrationen, se länk till pdf här nedanför.

Under vecka 34 börjar vi att finplanera södra sidan av Bobergsgatan, från gasklockorna till skorstenen i Gasverket. För att trafiken ska kunna flyta på som vanligt flyttas körbanorna norrut, vilket innebär att de parkeringsplatser som funnits längs med sträckan försvinner.Ytterligare parkeringsplatser finns inne på gasverksområdet.

Busshållplatserna flyttas. För resande västerut finns den nya hållplatsen i höjd med Båthusparken, och för resande österut placeras en tillfällig hållplats i höjd med Settergatan.

Skolvägen genom Gasverket ligger kvar på samma plats som tidigare.

Illustration över omledningen (pdf, nytt fönster)

Buller

Under dagtid på vardagar kan arbetena orsaka buller från arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområden är farliga områden

Arbetsplatsen är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera avspärrningarna.

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Mathias Osihn

Projektledare, Exploateringskontoret

Pågående arbeten i Hjorthagen

1. Finplanering av Bobergsgatan

De tunga transporterna till byggarbetena i Norra 2, Brofästet och Gasverket börjar att bli klara och vi kan därför göra i ordning Bobergsgatan vid Brofästet. Gatan får nya ytskikt och växtbäddar för träd, blommor och växter. För att kunna göra detta leder vi om delar av gatan och flyttar busshållplatserna cirka 200 meter österut så länge arbetena pågår. Enligt plan ska den här delen av Bobergsgatan vara klar till sommaren 2022.

Finplanering av Bobergsgatan

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara. Under 2021 finplanerar vi kring de byggnader där verksamheter redan har öppnat eller snart ska öppna. Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Gasverket

3. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion, finplanering och förberedelser för en tillfällig park pågår i etappen.

Brofästet

4. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till våren 2021. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara cirka 2022–2023.

Arbeten på Gasverksvägen

5. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten.

Markrening i Ropsten

6. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019 med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten. Arbetena kan bullra, men de pågår endast dagtid på vardagar.

Bron ska vara klar 2022 och då kommer den gamla bron att rivas.

7. Byggnation av tunnel

Vi förbereder inför kommande arbeten med tunnel som ska sprängas in i berget. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Tunnelarbeten i Hjorthagsberget

8. Jackproppen

Inflyttning och finplanering pågår.

Jackproppen

9. Markrening och väg till utkiksplats i Hjorthagsparken

Med början under hösten 2020 renar vi marken i skogen vid gasklockorna och Jackproppen samt bygger en väg till utkiksplatsen i Hjorthagsparken.

Markrening och väg i Hjorthagsparken

Pågående arbeten i Värtahamnen

1. Markarbeten vid Hangövägen

Markarbeten pågår vid Hangövägen för att lägga nya ledningar under marken. Därför stängs Hangövägen och delar av Andra och Fjärde Bassängvägen av fram till slutet av 2022. Delen från Andra Bassängvägen till Fjärde Bassängvägen planeras att öppnas i januari 2022.

Arbetena medför även att buss 76 är omlagd och två busshållplatser blir till en utanför Ica på Malmvägen.

Karta över området vid Andra Bassängvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Krossningen är avslutad i Värtahamnen, Antwerpen  enligt krosstillstånd 2018.

Mellanlagring av krossmaterial och åtgärder för tystare krossning

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

 

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Markrening

Alla cisterner är nu rivna och förorenad jord har schaktats bort på oljebolagens områden. På Loudden planeras det att byggas omkring 4 000 bostäder med start tidigast 2024, och ytterligare sanering kommer att krävas för att det inte ska vara någon hälsorisk för människor att bo och vistas i området.

Efter midsommar 2021 grävs en provtagningsgrop utanför stängslet i den södra delen av Loudden för att säkerställa att föroreningar inte har spridit sig i marken utanför staketet.

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2023. 

Projektfakta Ängsbotten

Uppdaterad