Sprängningsarbeten för byggnation av Hjorthagsgaraget

Bergsvägg med hål sprängt in i väggen.

Sprängningarna för tunnelpåslaget på Hjorthagsberget är klara. 

Norra Djurgårdsstaden planeras med 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Genom att använda bergrummet i Hjorthagsberget minskar trafiken på kvartersgator samtidigt som parkeringsbehovet i området löses. Parkeringsanläggningen ska i huvudsak försörja boende och verksamheter inom delområdena Gasverket, Kolkajen och Ropsten. För dem som flyttar in och arbetar i dessa kvarter kommer det att vara närmare till tunnelbanan än till bilen. Hjorthagsgaraget ska rymma upp till 1 600 parkeringsplatser.

Hjorthagsgaraget

Tider

En sprängning per dag är planerad måndag till torsdag någon gång mellan klockan 08–18.

Upplysningar

Har du frågor kontakta:
Byggprojektledare exploateringskontoret: Martin Persson 073-324 74 75

Pågående arbeten i Hjorthagen

1. Finplanering av Bobergsgatan

Körbanan och södra sidan av Bobergsgatan göras i ordning. Att gatan görs klart först nu beror på att etappen har behövt samverka med Gasverket samt att byggtrafik annars hade kört sönder ytor och kantsten. 

Några få arbeten återstår och slutförs under våren 2023; en del av cykelbanan ska asfalteras så snart det är möjligt, muren vid Gasklocka 1 kläs med granit samt mindre arbeten.

Finplanering av Bobergsgatan

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara. Under 2022 och 2023 finplanerar vi kring de byggnader där verksamheter redan har öppnat eller snart ska öppna. Dessa arbeten beräknas bli klara under våren 2023.

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Gasverket

3. Parkbygge i Brofästet

Anläggning av en tillfällig park pågår i etappen.  

4. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om och just nu pågår schaktarbeten. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara 2023.

Arbeten på Gasverksvägen

5. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten. 

Från och med den 30 januari och 3 till 4 veckor framåt kommer pålningsarbeten att ske. Pålningen görs för att stabilisera marken. Arbetet kan bullra, men tack vare att pålarna borras ner, i stället för att slås ner, låter det mindre. Arbetet sker mellan klockan 07.00-19.00 måndag till onsdag och mellan 07.00-16.00 på torsdag.

Under 2023 kommer drönarflygningar utföras med utbildad personal. Detta kommer utföras cirka två gånger i månaden med syfte att ta bilder över arbetsområdet som sedan kan används som dokumentation och som underlag till ritningar.

Markrening i Ropsten

6. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019. Arbetena kan bullra, men de pågår endast dagtid på vardagar. Under 2023 flyttas spårtrafiken över och då kommer den gamla bron att rivas.

7. Byggnation av tunnel

Fram till slutet av april 2023 spränger vi en tunnel i Hjorthagsberget, från tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Hjorthagsparken får ny gångväg och trappor
Under vecka 33, 2022, påbörjade vi arbetet med en ny gångväg och nya trappor i Hjorthagsparken. Det är delar av den befintliga gångvägen i parken, som går mellan Dianavägen och Ropsten, som ska rivas och ersättas med en ny. Gående hänvisas till gångvägen vid Dianaparkens lekplats södra sida. Avverkning av vissa träd och buskar kommer att ske. Arbetet kan bullra något på grund av de maskiner som kör material till- och från platsen. Utöver detta kommer vi i januari 2023 att påbörja arbetet med att lägga en ny ledning åt Stockholm Vatten från Dianavägen. Kulturstigen planeras kunna öppna i mars-april 2023.

Tunnelarbeten i Hjorthagsberget

8. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen som planeras bli klar hösten 2026.

Under januari 2023 påbörjar vi grundläggning och gjutningen av en ny bottenplatta om 2 500 kvadratmeter för den nya byggnaden. Under våren kommer även fasad- och fönsterrenovering att färdigställas.

Hösten 2023 planerar vi att starta byggnation av huskropp i Gasklocka 2.

Gasklocka 2

Pågående arbeten i Värtahamnen

Utbyggnad av Saltkajen

Sommaren 2022 påbörjades förberedande arbetet inför utbyggnaden av Saltkajen och Saltpiren, en ny pir i norra delen av Södra Värtahamnen. Det första steget för att bygga Saltpiren innebär pålning och spontning i vattnet, vilket startade under december 2022.

Tack vare att vi borrar ner pålarna, i stället för att slå ner dem, minskar bullret. Arbetet följer Naturvårdsverkets riktlinjer och sker vardagar mellan klockan 07.00–19.00. Arbeten under helger kan förekomma. Spontningen och pålning pågår under hela 2023.

Piren är en förutsättning för att Bonnier Fastigheter ska kunna bygga Pirhuset. Byggnationen av piren kommer att pågå fram till våren 2026.

Ny gång- och cykelramp

Under sommaren 2022, började vi arbetet med en gång– och cykelramp i Värtahamnen. Rampen blir en förlängning av den gångbro som idag går över Södra Hamnvägen och kommer bland annat att byggas av ramper som tidigare använts inom projekt Slussen. Tack vare förlängningen av bron kommer det bli lättare för bland annat cyklister att ta sig mellan Finlandsparken och Värtahamnen. Arbetet beräknas bli klart under våren 2023.

Markarbeten vid Hangövägen och Södra Bassängkajen

Markarbeten pågår i norra delen av södra Värtahamnen för att lägga nya ledningar under marken och förbereda för kommande byggnation. Därför är Hangövägen, Södra Bassängkajen och delar av Andra Bassängvägen avstängda fram till början av 2023.  

Ta del av en områdeskarta. 

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

Illustrativ karta över Frihamnen.

1. Masslogistikcenter

I masslogistikcentret hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Markrening

Alla cisterner är rivna och förorenad jord har schaktats bort på oljebolagens områden. På Loudden planeras det att byggas omkring 4 000 bostäder och tidigast 2024 startar arbetet med den första detaljplanen. Ytterligare sanering kommer att krävas för att det inte ska vara någon hälsorisk för människor att bo och vistas i området.

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Planen beräknas kunna antas 2025/2026 då byggstart för bostäderna kan ske. 

Projektfakta Ängsbotten

Störningsinformation och säkerhet

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Kamerabevakning av byggområden

Under november månad 2021 börjar vi att montera kameror som ska övervaka byggområdena i Norra Djurgårdsstaden. Kamerorna ställs in noggrant och kan bara se vad som händer innanför byggstängslen.

Byggområden är farliga områden. Om obehöriga rör sig innanför stängslen kan människor, byggnader och maskiner komma till skada. Dessutom finns risk för stölder. Genom kamerabevakning kan vi upptäcka obehöriga i tid, förebygga stölder och skadegörelse samt minska risken för att någon kommer till skada. På så sätt ökar vi säkerheten samtidigt som vi minskar kostnaderna för övervakning och skador.

Kamerorna filmar endast innanför byggstängslen och maskas noggrant för att inte filma utanför stängslen. Filmmaterial sparas i normalfallet i max tre dagar innan det raderas.

Om någon obehörig befinner sig innanför stängslet när larmet är aktivt genereras ett larm och filmen kan lagras under en längre period än de tre dagarna.

Ytterligare information om kamerabevakningen

Uppdaterad