Markrening i Ropsten

Kring Ropsten pågår många arbeten de närmaste åren, bland annat arbeten med markrening, sprängning samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt när vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid.

Även marken under den befintliga Bobergsgatan skall saneras. Därför flyttas Bobergsgatan och rätas ut i något år.

Inför varje markrening tas prover av föroreningar som finns i marken. I delar av Ropsten och Kolkajen är föroreningarna omfattande. Det innebär att Stockholms stad behöver göra stora insatser för att göra marken och även havsbottnen utanför Kolkajen tillgänglig för den framväxande staden.

Med de erfarenheter som staden har av markrening i gasverksområdet, bedömer vi att det finns risk för lukt i anslutning till arbeten med markrening. Olika åtgärder för att motverka spridning av både lukt och damm kommer att användas.

Markreningen gör att spridningen av föroreningar minskar kraftigt. På så sätt får vi en förbättrad miljö, både för människor, Lilla Värtan och den kringliggande naturmiljön.

Här kan du ladda ner en pdf av affischer som vi hängt på stängslet vid markreningen. De berättar mer om varför det finns föroreningar i marken och vad vi gör för att ta bort dem.

Affisch om markrening i Ropsten (pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar om markrening

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om arbetet med markrening i Ropsten. 

Pågående i Hjorthagen

1. Finplanering av Bobergsgatan

Körbanan och södra sidan av Bobergsgatan göras i ordning. Några få arbeten återstår och slutförs under 2023. 

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara där verksamheter flyttat in. Vi finplanerar just nu kring hus 27.

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Gasverket

3. Bygget av Hjorthagsgaraget

Just nu pågår förberedande arbeten inför bygget av Hjorthagsgaraget som byggs i Hjorthagsberget. Garaget får 1 300 p-platser, samtliga med laddmöjlighet. 

Hjorthagsgaraget, Stockholm Parkerings webbplats (extern sida)

4. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen
Gasverksvägen, mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen, ska breddas för att ge plats åt trottoar och cykelbana samt förses med en mur. 

Under augusti pågår pålningsarbeten och installation av temporär spont. Från och med v. 33 stängs ett av körfälten att av, men bussen och bilar kommer fortfarande att kunna köra där likt tidigare. Trafiken regleras då med trafiksignaler.

För att arbetet inte ska störa och för att bussen ska komma har vi i Gasverket byggt upp en väg till Gasverksvägen som ska användas av byggtrafik. Till detta användes schaktmassor från utbyggnaden av tunnelbanan. 

Arbetet sker vardagar mellan klockan 07.00-19.00. Gång- och cykelbanan beräknas vara klara våren 2024.

Gasverksvägen mellan Rådjursstigen och Ropsten
Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om och just nu pågår schakt- samt kantstensarbete. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara under 2023.

5. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten. 

Under 2023 kommer drönarflygningar utföras med utbildad personal. Detta kommer utföras cirka två gånger i månaden med syfte att ta bilder över arbetsområdet som sedan kan används som dokumentation och som underlag till ritningar.

Markrening i Ropsten

6. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019. Arbetena kan bullra, men de pågår endast dagtid på vardagar. Under hösten 2023 flyttas spårtrafiken över och arbetet med att riva Gamla Lidingöbron kommer att pågå under sommaren och kan låta. Högljudda arbeten utförs mellan klockan 07.00 och 19.00 och hålls inom tillåtna gränsvärden för buller.

Buss ersätter tåget över bron
Den 4 juni stängs Lidingöbanan för trafik över bron. Detta för att Lilla Lidingöbrons järnvägsbro ska byggas klart. SL:s buss 21L ersätter tågtrafiken mellan Ropsten och Baggeby station. Från Baggeby går Lidingöbanan sedan hela vägen ut till Gåshaga Brygga. Ersättningstrafiken kommer att fortsätta fram till dess att tåget kan trafikera bron.

För mer information, se Lidingö stads hemsida och SL:s hemsida
Lilla Lidingöbron, Lidingö stads webbplats
Lidingöbanan, SL:s webbplats

7. Byggnation av tunnel i Hjorthagsberget

Vi bygger en tunnel i Hjorthagsberget. Sprängningsarbetet för tunneln blev klart i maj 2023 och sedan dess pågår de invändiga arbetena av tunneln. Vid tunnelmynningen i Ropsten bygger vi en cirka 20 meter lång entré, och som när den är klar täckas över och blir en del av parken och gångbanan.

Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation. Arbetet beräknas bli klart till sommaren 2024. 

Borrningarna kan utföras på vardagar klockan 07–19.

Tunnelarbeten i Hjorthagsberget

Hjorthagsparken får ny gångväg och trappor
Under augusti 2022 påbörjade vi arbetet med en ny gångväg och nya trappor i Hjorthagsparken. Det är delar av den befintliga gångvägen i parken, som går mellan Dianavägen och Ropsten, som ska rivas och ersättas med en ny. Gående hänvisas till gångvägen vid Dianaparkens lekplats södra sida. Avverkning av vissa träd och buskar kommer att ske. Arbetet kan bullra något på grund av de maskiner som kör material till- och från platsen. 

8. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen som planeras bli klar årsskiftet 2026/2027.

Under hösten 2023 blir fönster- och fasadrenoveringen klar. 

Hösten 2023 startar byggnation av huskroppen som scenen ska ligga i, inuti Gasklocka 2. Detta arbete kommer ta cirka 15-18 månader och innebär att antalet transporter kommer att öka.

Byggnationen av scenbyggnaden utförs av In3prenör, vars kontor ligger i de byggbodar som står vid Hjorthagens IP. 

Gasklocka 2

9. Ropsten 

Hjorthagskopplet stängs av
Från och med tisdag den 14 mars stänger vi av Hjorthagskopplet vid Ropsten för biltrafik. Att vägen stängs av beror på att nya ledningar ska dras samt att marken behöver höjas för att kunna ansluta till Gasverksvägen. Busstrafiken påverkas inte. Skyltar finns på plats för att vägleda trafikanter rätt. Trapporna mellan Ropsten och Hjorthagsparken påverkas inte och kan användas som vanligt.

Arbetena kommer att pågå fram till november 2023.

Pågående i Värtahamnen

1. Utbyggnad av Saltkajen

Sommaren 2022 påbörjades förberedande arbetet inför utbyggnaden av Saltkajen och Saltpiren, en ny pir i norra delen av Södra Värtahamnen. Det första steget för att bygga Saltpiren innebär pålning och spontning i vattnet, vilket kommer att färdigställas till sommaren 2023. Till hösten startar muddringsarbeten och därefter fyllnings- och betongarbeten. 

Tack vare att vi borrar ner pålarna, i stället för att slå ner dem, minskar bullret. Arbetet följer Naturvårdsverkets riktlinjer och sker vardagar mellan klockan 07.00–19.00. Arbeten under helger kan förekomma. Spontningen och pålning pågår under hela 2023.

Piren är en förutsättning för att Bonnier Fastigheter ska kunna bygga Pirhuset. Byggnationen av piren kommer att pågå fram till våren 2026.

Ökade transporter
Under september och oktober kommer antalet transporter med muddringsmassor att öka mellan Saltpiren och hamnbassängen, samt mellan Saltpiren och masslogistikcenter. 

2. Nya passagerargångar

Grundläggningsarbetet för nya passagerargångar till Värtaterminalen påbörjades under våren 2023, arbetet kommer att pågå under hela 2023. De nya gångarna kommer på plats under 2024. 

3. Byggnation av kontor i kvarteret Hangö

I kvarteret Hangö pågår byggnationen av två nya kontorsprojekt. I juni 2023 byggstartade Niam och Bonnier Fastigheter tillsammans med totalentreprenören Zengun och pålningsarbetet påbörjades. Produktion kommer fortgå och tunga transporter kommer försörja byggarbetsplatsen med material. För att säkerställa att Naturvårdsverkets riktlinjer följs avseende störningar för omgivning och närboende har buller- och vibrationsmätare monterats på platsen. Ovan nämnda mark- och konstruktionsarbeten kommer pågå till april 2024 då stomarbeten påbörjas och lyftkranar kommer finnas på plats.

För mer information om projekten: 

4. Rivning av manskapsbyggnaden

Manskapsbyggnaden, på Södra Hamnvägen 36–40, har stått tom under flera år och är i mycket dåligt, och därför ska byggnaden rivas. Rivningsarbetet kommer att pågå under hösten 2023. När rivningsarbetet är klart kommer gång- och cykelbanan flyttas så att den går över ytan, vilket förbättrar framkomligheten för gående och cyklister. 

Karta över området: 

Pågående i Frihamnen och Loudden

Illustrativ karta över Frihamnen.

1. Masslogistikcenter

I masslogistikcentret hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Markrening

Alla cisterner är rivna och förorenad jord har schaktats bort på oljebolagens områden. På Loudden planeras det att byggas omkring 4 000 bostäder och tidigast 2024 startar arbetet med den första detaljplanen. Ytterligare sanering kommer att krävas för att det inte ska vara någon hälsorisk för människor att bo och vistas i området.

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Planen beräknas kunna antas 2025/2026 då byggstart för bostäderna kan ske. Tillsvidare arrenderar exploateringskontoret tillfälligt ut mark till en privat aktör som bedriver padelverksamhet och till Norra innerstadens stadsdelsförvaltning för en skatepark.

Projektfakta Ängsbotten

Störningsinformation och säkerhet

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Kamerabevakning av byggområden

Under november månad 2021 börjar vi att montera kameror som ska övervaka byggområdena i Norra Djurgårdsstaden. Kamerorna ställs in noggrant och kan bara se vad som händer innanför byggstängslen.

Byggområden är farliga områden. Om obehöriga rör sig innanför stängslen kan människor, byggnader och maskiner komma till skada. Dessutom finns risk för stölder. Genom kamerabevakning kan vi upptäcka obehöriga i tid, förebygga stölder och skadegörelse samt minska risken för att någon kommer till skada. På så sätt ökar vi säkerheten samtidigt som vi minskar kostnaderna för övervakning och skador.

Kamerorna filmar endast innanför byggstängslen och maskas noggrant för att inte filma utanför stängslen. Filmmaterial sparas i normalfallet i max tre dagar innan det raderas.

Om någon obehörig befinner sig innanför stängslet när larmet är aktivt genereras ett larm och filmen kan lagras under en längre period än de tre dagarna.

Ytterligare information om kamerabevakningen

Följ arbetet

Uppdaterad