Mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen

I Värtahamnen pågår mellanlagring av krossmaterial som är en del av byggnationen i Norra Djurgårdsstaden.

Norra Djurgårdsstaden har som mål att minska transporter till och från arbetsplatsen. Detta gör vi bland annat genom att återvinna rena massor från arbetsplatsen som jord och berg. 100 % av allt berg återvinns genom krossning och sortering som används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg.

Återanvändning av bergmaterial spar stora mängder transporter på stadens vägnät. Hittills har cirka 600 000 ton återvunnits vilket innebär att cirka 100 000 tur- och returtransporter sparats genom materialåtervinning.

Krossning av material sker 1–2 gånger per år beroende på hur mycket material som kommer in. Krossperioden pågår normalt 4–12 veckor. Tillstånd inhämtas från miljöförvaltningen. Vid krossning sommartid sprutas vatten på högarna med stenkross och berghögarna för att minimera damningen. Normalt krossas 100 000 till 200 000 ton material per gång som sedan förädlas i olika fraktioner.

Åtgärder för tystare krossning

Tillstånd för krossning inhämtas från miljö­förvaltningen som fastställer bullerkrav. Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att stämma av mot kraven. Staden deltar även i ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för att minska störande buller från krossning. Arbetsplatsen planeras med stöd av ­projektet och utformas till exempel med containers som buller­skärmar. Anläggningen består av en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi för att ytterligare dämpa buller.

Tider

Krossning kommer att genomföras till början av april 2020 beroende på mängder och behov.

Under perioder kommer stadens entreprenör att lämna och hämta material från masshanteringslagret.

Läs mer om Södra Värtan

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:

Beställare:

Genomförande projektchef exploateringskontoret: Fredrik Bergman, fredrik.bergman@stockholm.se

Norra Djurgårdsstadens Bygglogistikcenter, 08-122 130 00

Entreprenör för krossning:

Wiklunds Åkeri, krono.zovko@wiklunds.se

Pågående arbeten i Hjorthagen

1. Finplanering av Bobergsgatan

Körbanan och södra sidan av Bobergsgatan göras i ordning. Att gatan görs klart först nu beror på att byggtrafik annars hade kört sönder ytor och kantsten. Finplaneringen innebär att Bobergsgatan får nya ytskikt och växtbäddar för träd, blommor och växter. För att kunna göra detta leder vi om delar av gatan. Enligt planen ska den här delen av Bobergsgatan vara klar under hösten 2022. Under den närmsta tiden kan mindre förändringar ske från dag till dag.

Finplanering av Bobergsgatan

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara. Under 2022 finplanerar vi kring de byggnader där verksamheter redan har öppnat eller snart ska öppna. Dessa arbeten beräknas bli klara under hösten 2022.

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Gasverket

3. Parkbygge och uppsättning av konstverk i Brofästet

Anläggning av en tillfällig park pågår i etappen. Uppsättning av konstverk pågår invid Husarviken i parkens norra del. 

Brofästet

4. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Schaktarbeten och sprängningar påbörjas under vecka 37 och kommer att utföras under september och oktober 2022. 

Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara 2023.

Arbeten på Gasverksvägen

5. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten. 

Under hösten 2022 och under 2023 kommer drönarflygningar utföras med utbildad personal. Detta kommer utföras cirka två gånger i månaden med syfte att ta bilder över arbetsområdet som sedan kan används som dokumentation och som underlag till ritningar.

Markrening i Ropsten

6. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019 med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten. Arbetena kan bullra, men de pågår endast dagtid på vardagar.

Under hösten 2022 släpps gång- och cykeltrafik på över bron. Under 2023 kommer även spårtrafiken att flyttas över och då kommer den gamla bron att rivas.

7. Byggnation av tunnel

Under 20222 spränger vi en tunnel i Hjorthagsberget, från tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Hjorthagsparken får ny gångväg och trappor
Under vecka 33, 2022, påbörjar vi arbetet med en ny gångväg och nya trappor i Hjorthagsparken. Det är delar av den befintliga gångvägen i parken, som går mellan Dianavägen och Ropsten, som ska rivas och ersättas med en ny. Gående hänvisas till gångvägen vid Dianaparkens lekplats södra sida. Avverkning av vissa träd och buskar kommer att ske. Arbetet kan bullra något på grund av de maskiner som kör material till- och från platsen. Arbetet beräknas pågå under tre månader.

Tunnelarbeten i Hjorthagsberget

8. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen.

Från och med v.26 och under hösten 2022 ska losshållning av cirka 8 000 kubikmeter berg utföras. Sprängningen görs för grundläggning av den nya byggnadskroppen, som scenen ska ligga i, inne i gasklockan. Sprängningarna sker varsamt för att inte skada gasklockans grundmur, dock kan buller och vibrationer förekomma under denna period.

Läs mer om hur det går till via länken här nedanför.

Gasklocka 2

Pågående arbeten i Värtahamnen

Ny gång- och cykelramp

Under sommaren 2022, började vi arbetet med en gång- och cykelramp i Värtahamnen. Rampen blir en förlängning av den gångbro som idag går över Södra Hamnvägen och kommer bland annat att byggas av ramper som tidigare använts inom projekt Slussen. Tack vare förlängningen av bron kommer det bli lättare för bland annat cyklister att ta sig mellan Finlandsparken och Värtahamnen. Arbetet beräknas bli klart under våren 2023.

Förberedande arbeten av Saltkajen

I slutet av juni 2022 påbörjades arbetet med Saltkajen, en ny pir i norra delen av Södra Värtahamnen och som är en förutsättning för att Bonnier Fastigheter ska kunna bygga Pirhuset. Geotekniska undersökningar har genomförts i vattnet utanför Scandic hotell och under hösten påbörjas pålningsarbeten. Byggnationen av piren kommer att pågå fram till våren 2026.

Markarbeten vid Hangövägen och Södra Bassängkajen

Markarbeten pågår i norra delen av södra Värtahamnen för att lägga nya ledningar under marken och förbereda för kommande byggnation. Därför är Hangövägen, Södra Bassängkajen och delar av Andra Bassängvägen avstängda fram till början av 2023.  

Ta del av en områdeskarta. 

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

Illustrativ karta över Frihamnen.

1. Masslogistikcenter

I masslogistikcentret hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Markrening

Alla cisterner är rivna och förorenad jord har schaktats bort på oljebolagens områden. På Loudden planeras det att byggas omkring 4 000 bostäder med start tidigast 2024, och ytterligare sanering kommer att krävas för att det inte ska vara någon hälsorisk för människor att bo och vistas i området.

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2023. 

Projektfakta Ängsbotten

Störningsinformation och säkerhet

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Kamerabevakning av byggområden

Under november månad 2021 börjar vi att montera kameror som ska övervaka byggområdena i Norra Djurgårdsstaden. Kamerorna ställs in noggrant och kan bara se vad som händer innanför byggstängslen.

Byggområden är farliga områden. Om obehöriga rör sig innanför stängslen kan människor, byggnader och maskiner komma till skada. Dessutom finns risk för stölder. Genom kamerabevakning kan vi upptäcka obehöriga i tid, förebygga stölder och skadegörelse samt minska risken för att någon kommer till skada. På så sätt ökar vi säkerheten samtidigt som vi minskar kostnaderna för övervakning och skador.

Kamerorna filmar endast innanför byggstängslen och maskas noggrant för att inte filma utanför stängslen. Filmmaterial sparas i normalfallet i max tre dagar innan det raderas.

Om någon obehörig befinner sig innanför stängslet när larmet är aktivt genereras ett larm och filmen kan lagras under en längre period än de tre dagarna.

Ytterligare information om kamerabevakningen

Uppdaterad