Mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen

I Värtahamnen pågår mellanlagring av krossmaterial som är en del av byggnationen i Norra Djurgårdsstaden.

Norra Djurgårdsstaden har som mål att minska transporter till och från arbetsplatsen. Detta gör vi bland annat genom att återvinna rena massor från arbetsplatsen som jord och berg. 100 % av allt berg återvinns genom krossning och sortering som används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg.

Återanvändning av bergmaterial spar stora mängder transporter på stadens vägnät. Hittills har cirka 600 000 ton återvunnits vilket innebär att cirka 100 000 tur- och returtransporter sparats genom materialåtervinning.

Krossning av material sker 1–2 gånger per år beroende på hur mycket material som kommer in. Krossperioden pågår normalt 4–12 veckor. Tillstånd inhämtas från miljöförvaltningen. Vid krossning sommartid sprutas vatten på högarna med stenkross och berghögarna för att minimera damningen. Normalt krossas 100 000 till 200 000 ton material per gång som sedan förädlas i olika fraktioner.

Åtgärder för tystare krossning

Tillstånd för krossning inhämtas från miljö­förvaltningen som fastställer bullerkrav. Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att stämma av mot kraven. Staden deltar även i ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för att minska störande buller från krossning. Arbetsplatsen planeras med stöd av ­projektet och utformas till exempel med containers som buller­skärmar. Anläggningen består av en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi för att ytterligare dämpa buller.

Tider

Krossning kommer att genomföras till början av april 2020 beroende på mängder och behov.

Under perioder kommer stadens entreprenör att lämna och hämta material från masshanteringslagret.

Läs mer om Södra Värtan

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:

Beställare:

Genomförande projektchef exploateringskontoret: Fredrik Bergman, fredrik.bergman@stockholm.se

Norra Djurgårdsstadens Bygglogistikcenter, 08-122 130 00

Entreprenör för krossning:

Wiklunds Åkeri, krono.zovko@wiklunds.se

Pågående arbeten i Hjorthagen

1. Finplanering av Bobergsgatan

Körbanan och södra sidan av Bobergsgatan göras i ordning. Några få arbeten återstår och slutförs under våren 2023 bland annat ska en del av cykelbanan asfalteras så snart det är möjligt. Slutbesiktning av gatan pågår. 

Onsdag den 3 maj flyttar busshållplats Drevgatan, vid Båthusparken, tillfälligt längre österut. Detta gäller enbart för busshållplatsen på Bobergsgatans norra sida. Anledningen är att vi ska bygga ett farthinder samt refug på Bobergsgatan mellan Båthusparken och Settergatan. Arbetet påbörjades under v. 21 och blir klart den 16 juni. Då flyttar även busshållplatsen tillbaka. Bobergsgatans två körfält kommer att vara öppna för trafik som vanligt. 

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara. Vi finplanerar kring de byggnader där verksamheter redan har öppnat eller snart ska öppna. 

I februari 2023 påbörjade vi monteringen av rör i Gasverket. Arbetet inleds på Storviltsgatan och stråket kommer att gå längs med Spårvägsmuseets fasad och vidare över både Bobergstorget samt mot Klätterverket. Rören kommer att förlängas i senare etapper.

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Gasverket

3. Bygget av Hjorthagsgaraget

Snart börjar bygget av Hjorthagsgaraget som byggs i berget i Hjorthagen. Garaget får 1 300 p-platser, samtliga med laddmöjlighet.

Hjorthagsgaraget, Stockholm Parkerings webbplats (extern sida)

4. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen
Gasverksvägen, mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen, ska breddas för att ge plats åt trottoar och cykelbana samt förses med en mur.

Under arbetet kommer ett av körfälten att stängas av, men bussen och bilar kommer fortfarande att kunna köra där likt tidigare. Trafiken regleras med trafiksignaler och inledningsvis även med vakter.

För att arbetet inte ska störa och för att bussen ska komma fram bygger vi i Gasverket upp en väg till Gasverksvägen som ska användas av byggtrafik. Till detta används schaktmassor från utbyggnaden av tunnelbanan. Arbetet påbörjades under april. 

Arbetet sker vardagar mellan klockan 07.00-19.00. Gång- och cykelbanan beräknas vara klara våren 2024.

Gasverksvägen mellan Rådjursstigen och Ropsten
Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om och just nu pågår schakt- samt kantstensarbete. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara under 2023.

5. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten. 

Under 2023 kommer drönarflygningar utföras med utbildad personal. Detta kommer utföras cirka två gånger i månaden med syfte att ta bilder över arbetsområdet som sedan kan används som dokumentation och som underlag till ritningar.

Vid arbetsområdet, i anslutning till gång- och cykelbanan på Lilla Lidingöbron, etablerar vi en gångtunnel. Detta för att skydda trafikanter från den borrigg som används på arbetsplatsen för att anlägga TAM-rör. Gångtunneln kommer finnas på plats fram till och med 31 juni 2023.

Markrening i Ropsten

6. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019. Arbetena kan bullra, men de pågår endast dagtid på vardagar. Under hösten 2023 flyttas spårtrafiken över och arbetet med att riva Gamla Lidingöbron kommer att pågå under sommaren och kan låta. Högljudda arbeten utförs mellan klockan 07.00 och 19.00 och hålls inom tillåtna gränsvärden för buller.

Buss ersätter tåget över bron i sommar
Den 4 juni stängs Lidingöbanan för trafik över bron. Detta för att Lilla Lidingöbrons järnvägsbro ska byggas klart. Mellan den 4 juni och 10 september ersätter SL:s buss 21L tågtrafiken mellan Ropsten och Baggeby station. Från Baggeby går Lidingöbanan sedan hela vägen ut till Gåshaga Brygga.

För mer information, se Lidingö stads hemsida och SL:s hemsida
Lilla Lidingöbron, Lidingö stads webbplats
Lidingöbanan, SL:s hemsida 

7. Byggnation av tunnel

Vi bygger en tunnel i Hjorthagsberget. Sprängningsarbetet för tunneln blev klart i maj 2023. Därefter kommer endast mindre kompletterande sprängningar förekomma samtidigt som vi gör de invändiga arbetena i tunneln. Vid tunnelmynningen i Ropsten bygger vi en cirka 20 meter lång entré, och som när den är klar täckas över och blir en del av parken och gångbanan.

Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation. Arbetet beräknas bli klart till sommaren 2024. 

Borrningarna kan utföras på vardagar klockan 07–19.

Tunnelarbeten i Hjorthagsberget

Hjorthagsparken får ny gångväg och trappor
Under augusti 2022 påbörjade vi arbetet med en ny gångväg och nya trappor i Hjorthagsparken. Det är delar av den befintliga gångvägen i parken, som går mellan Dianavägen och Ropsten, som ska rivas och ersättas med en ny. Gående hänvisas till gångvägen vid Dianaparkens lekplats södra sida. Avverkning av vissa träd och buskar kommer att ske. Arbetet kan bullra något på grund av de maskiner som kör material till- och från platsen.  

8. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen som planeras bli klar hösten 2026.

Under januari 2023 påbörjade vi grundläggning och gjutningen av en ny bottenplatta om 2 500 kvadratmeter för den nya byggnaden. Detta medför att transporter med tunga betongbilar ökas under denna period. Under våren fortsätter fasad- och fönsterrenovering, arbeten som bedöms bli klara i tidigt i höst

Hösten 2023 planerar vi att starta byggnation av huskroppen som scenen ska ligga i, inuti Gasklocka 2. Detta arbete kommer ta cirka 15-18 månader och innebär att antalet transporter kommer att öka.

Gasklocka 2

9. Ropsten 

Hjorthagskopplet stängs av
Från och med tisdag den 14 mars stänger vi av Hjorthagskopplet vid Ropsten för biltrafik. Att vägen stängs av beror på att nya ledningar ska dras samt att marken behöver höjas för att kunna ansluta till Gasverksvägen. Busstrafiken påverkas inte. Skyltar finns på plats för att vägleda trafikanter rätt. Trapporna mellan Ropsten och Hjorthagsparken påverkas inte och kan användas som vanligt.

Arbetena kommer att pågå fram till setepmber 2023.

Pågående arbeten i Värtahamnen

Utbyggnad av Saltkajen

Sommaren 2022 påbörjades förberedande arbetet inför utbyggnaden av Saltkajen och Saltpiren, en ny pir i norra delen av Södra Värtahamnen. Det första steget för att bygga Saltpiren innebär pålning och spontning i vattnet, vilket startade under december 2022.

Tack vare att vi borrar ner pålarna, i stället för att slå ner dem, minskar bullret. Arbetet följer Naturvårdsverkets riktlinjer och sker vardagar mellan klockan 07.00–19.00. Arbeten under helger kan förekomma. Spontningen och pålning pågår under hela 2023.

Piren är en förutsättning för att Bonnier Fastigheter ska kunna bygga Pirhuset. Byggnationen av piren kommer att pågå fram till våren 2026.

Ny gång- och cykelramp

Under sommaren 2022, började vi arbetet med en gång– och cykelramp i Värtahamnen. Rampen blir en förlängning av den gångbro som idag går över Södra Hamnvägen och kommer bland annat att byggas av ramper som tidigare använts inom projekt Slussen. Tack vare förlängningen av bron kommer det bli lättare för bland annat cyklister att ta sig mellan Finlandsparken och Värtahamnen. Arbetet beräknas bli klart under våren 2023.

Breddning av gångbana på Södra Hamnvägen

Under maj-juni breddar vi gångbanan längs med Södra Hamnvägen, från Tegeluddsviadukten ner till Malmvägen. Trafiken påverkas inte. Arbetet beräknas vara klart innan semestern. 

 

Markarbeten vid Hangövägen och Södra Bassängkajen

Markarbeten pågår i norra delen av södra Värtahamnen för att lägga nya ledningar under marken och förbereda för kommande byggnation. Därför är Hangövägen, Södra Bassängkajen och delar av Andra Bassängvägen avstängda fram till början av 2023.  

Ta del av en områdeskarta. 

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

Illustrativ karta över Frihamnen.

1. Masslogistikcenter

I masslogistikcentret hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Markrening

Alla cisterner är rivna och förorenad jord har schaktats bort på oljebolagens områden. På Loudden planeras det att byggas omkring 4 000 bostäder och tidigast 2024 startar arbetet med den första detaljplanen. Ytterligare sanering kommer att krävas för att det inte ska vara någon hälsorisk för människor att bo och vistas i området.

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Planen beräknas kunna antas 2025/2026 då byggstart för bostäderna kan ske. 

Projektfakta Ängsbotten

Störningsinformation och säkerhet

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Kamerabevakning av byggområden

Under november månad 2021 börjar vi att montera kameror som ska övervaka byggområdena i Norra Djurgårdsstaden. Kamerorna ställs in noggrant och kan bara se vad som händer innanför byggstängslen.

Byggområden är farliga områden. Om obehöriga rör sig innanför stängslen kan människor, byggnader och maskiner komma till skada. Dessutom finns risk för stölder. Genom kamerabevakning kan vi upptäcka obehöriga i tid, förebygga stölder och skadegörelse samt minska risken för att någon kommer till skada. På så sätt ökar vi säkerheten samtidigt som vi minskar kostnaderna för övervakning och skador.

Kamerorna filmar endast innanför byggstängslen och maskas noggrant för att inte filma utanför stängslen. Filmmaterial sparas i normalfallet i max tre dagar innan det raderas.

Om någon obehörig befinner sig innanför stängslet när larmet är aktivt genereras ett larm och filmen kan lagras under en längre period än de tre dagarna.

Ytterligare information om kamerabevakningen

Uppdaterad