Ombyggnad av Gasverksvägen

Karta med markering i rosa som visar omläggning av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten ska breddas och kompletteras med gång- och cykelbanor. Sträckan kommer att öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara 2023.

Sträckan Gasverksvägen i riktning mot gasklockorna är öppen för biltrafik.

Arbetena innebär även att ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, bredband och fjärrvärme/kyla läggs ner i marken. Utmed den nya vägen ska stödmurar byggas, och en infart till Hjorthagsgaraget förberedas.

Sprängning kommer att föregås av korta ljudsignaler och när faran är över signaleras med lång signal. Vid behov kommer flaggvakter att spärra av riskområdet, 50 meter från sprängningsarbetena.

I slutet av april 2022 påbörjas rivning av parkeringsgaragen i kvarteret Villebrådet intill Gasverksvägen. Garagen rivs för att kunna påbörja nästa skede av arbetena med Gasverksvägen. Själva rivningen tar cirka en vecka och efter det kommer schaktarbeten och sprängningar att pågå fram till och med juni månad.

Tider:
Borrnings- och sprängningsarbeten kommer att utföras vardagar klockan 07–19. Projektet anpassar sig efter de bullernivåer som fastslagits av Naturvårdsverket.

Upplysningar

Har du frågor kontakta:

Martin Persson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

(entreprenör: Scandinavian Roadconstruction)

Pågående arbeten i Hjorthagen

1. Finplanering av Bobergsgatan

De tunga transporterna till byggarbetena i Norra 2, Brofästet och Gasverket börjar att bli klara och vi kan därför göra i ordning Bobergsgatan vid Brofästet. Gatan får nya ytskikt och växtbäddar för träd, blommor och växter. För att kunna göra detta leder vi om delar av gatan och flyttar busshållplatserna cirka 200 meter österut så länge arbetena pågår. Enligt plan ska den här delen av Bobergsgatan vara klar under hösten 2022.

Finplanering av Bobergsgatan

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara. Under 2022 finplanerar vi kring de byggnader där verksamheter redan har öppnat eller snart ska öppna. Dessa arbeten beräknas bli klara under hösten 2022.

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Gasverket

3. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion, finplanering och förberedelser för en tillfällig park pågår i etappen.

Brofästet

4. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. I slutet av april rivs påbörjas rivning av parkeringsgaragen i kvarteret Villebrådet intill Gasverksvägen. Rivningen tar cirka en vecka och efter det kommer schaktarbeten och sprängningar att pågå fram till och med juni månad.

Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara 2023.

Arbeten på Gasverksvägen

5. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten.

Markrening i Ropsten

6. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019 med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten. Arbetena kan bullra, men de pågår endast dagtid på vardagar.

Till sommaren 2022 släpps gång- och cykeltrafik på över bron. Under 2023 kommer även spårtrafiken att flyttas över och då kommer den gamla bron att rivas.

7. Byggnation av tunnel

Vi förbereder inför kommande arbeten med tunnel som ska sprängas in i berget. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Tunnelarbeten i Hjorthagsberget

8. Jackproppen

Finplanering pågår.

Jackproppen

9. Byggetablering vid bollplanen

I slänten vid bollplanen förbereder vi marken för att kunna ställa upp byggbodar som hör till arbetena med Gasklocka 2.

10. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen.

Just nu håller vi på att öppna en produktionsöppning samt öppning i grundmur för ventilationskulvert in i gasklockan. Under slutet av maj fram till september ska losshållning av cirka 9 000 kubikmeter berg utföras.

Läs mer om hur det går till via länken här nedanför.

Gasklocka 2

Pågående arbeten i Värtahamnen

Markarbeten vid Hangövägen och Södra Bassängkajen

Markarbeten pågår i norra delen av södra Värtahamnen för att lägga nya ledningar under marken och förbereda för kommande byggnation. Därför är Hangövägen, Södra Bassängkajen och delar av Andra Bassängvägen avstängda fram till början av 2023.  

Ta del av en områdeskarta. 

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

Illustrativ karta över Frihamnen.

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Markrening

Alla cisterner är nu rivna och förorenad jord har schaktats bort på oljebolagens områden. På Loudden planeras det att byggas omkring 4 000 bostäder med start tidigast 2024, och ytterligare sanering kommer att krävas för att det inte ska vara någon hälsorisk för människor att bo och vistas i området.

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2023. 

Projektfakta Ängsbotten

Störningsinformation och säkerhet

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Kamerabevakning av byggområden

Under november månad 2021 börjar vi att montera kameror som ska övervaka byggområdena i Norra Djurgårdsstaden. Kamerorna ställs in noggrant och kan bara se vad som händer innanför byggstängslen.

Byggområden är farliga områden. Om obehöriga rör sig innanför stängslen kan människor, byggnader och maskiner komma till skada. Dessutom finns risk för stölder. Genom kamerabevakning kan vi upptäcka obehöriga i tid, förebygga stölder och skadegörelse samt minska risken för att någon kommer till skada. På så sätt ökar vi säkerheten samtidigt som vi minskar kostnaderna för övervakning och skador.

Kamerorna filmar endast innanför byggstängslen och maskas noggrant för att inte filma utanför stängslen. Filmmaterial sparas i normalfallet i max tre dagar innan det raderas.

Om någon obehörig befinner sig innanför stängslet när larmet är aktivt genereras ett larm och filmen kan lagras under en längre period än de tre dagarna.

Ytterligare information om kamerabevakningen

Uppdaterad