dcsimg

Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten ska breddas och kompletteras med gång- och cykelbanor. Arbeten började i februari 2019 och beräknas pågå till mars 2020.

Inom ramen för arbetena förbereds en infart till Hjorthagsgaraget som ska stå klart 2022. Arbetena inkluderar också att lägga ner ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, bredband och fjärrvärme/kyla. Utmed den nya vägen ska stödmurar byggas.

Sträckan från Rådjursstigen till Ropsten är avstängd för trafik för att kunna genomföra förberedande arbeten. Sträckan Gasverksvägen i riktning mot Gasklockorna är öppen för biltrafik.

Delar av de kommande arbetena innebär störande moment. Sprängningsarbeten startade under mars 2019. Nitro Consult utför en inventering av riskerna, besiktning och placerar ut vibrationsmätare på fastigheter inom riskområdet.

Tider

Borrning- och sprängningsarbeten kommer att utföras vardagar mellan 07:00 -19:00. Projektet anpassar sig efter de bullernivåer som fastslagits av Naturvårdsverket.

Upplysningar

Har du frågor kontakta:
Byggprojektledare exploateringskontoret: Martin Persson 073-324 74 75
Entreprenör: Scandinavian Roadconstruction

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten vilket inkluderar markrening, sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Den första fasen av markrening i Ropsten inleds under november 2019. Läs mer

2. Gasverksvägen stängs från Rådjursstigen till Ropsten

Den 18 februari 2019 stängdes Gasverksvägen mellan Rådjursstigen till Ropsten av för trafik. Samtidigt öppnades vägen upp för biltrafik i riktning mot gasklockorna.

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till mars 2020. Sprängningsarbeten startade i mars 2019. Inför arbetet kommer Nitro Consult att göra en inventering av riskerna, besiktningar samt placera ut vibrationsmätare på fastigheter inom riskområdet. Mer om pågående arbete på Gasverksvägen

3. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion och finplanering pågår i etappen. Båthusparken, mellan Drevergatan och Labradorvägen, är färdigbyggd. Under december 2019 kommer träd och buskar att planteras i parken. Mer om arbeten i Brofästet

4. Gasverket

Arbeten pågår för förskola, Klätterverket och Systembolaget. Dessutom genomförs saneringsarbeten och ledningsomläggning i delar av Gasverket. Delar av området är avspärrat. Mer om arbeten i Gasverket

5. Plåtgasklockan, Gasklocka 4

Oscar Properties kommer den 31 oktober att tillträda platsen där den stora plåtgasklockan tidigare stod. Innan dess kommer det att utföras en del förberedande arbeten i området. Under två veckor med början på måndag 7 oktober kommer Stockholms stad att pumpa bort vatten som samlats i bergsskrevor. Vi kommer också att ta bort en del schaktmassor som blev kvar i den entreprenad som genomfördes under 2018. Mer om tidigare arbeten

6. Utkiksplats byggs i Hjorthagsparken

I Hjorthagsparken anläggs en utkiksplats på kanten av berget som beräknas bli klar november 2019. Mer om utkiksplatsen

7. Sprängningsarbeten i Jackproppen

Mindre sprängninsarbeten pågår. Arbetet kommer ske på normal arbetstid, vardagar cirka kl. 7.00–18.00. Parallellt med sprängningsarbetet kommer även borrning i berget att göras. Mer om pågående arbete i Jackproppen

8. Rivningsarbeten i Starkströmmen

Två befintliga kontorshus i etapp Starkströmmen kommer att rivas och ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå. Rivningsarbeten i etapp Starkströmmen startade under juni 2019 och beräknas pågå till oktober 2019. Mer om arbetena i Starkströmmen

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbete pågår med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen. När arbetet är klart planerar SL att trafikera vägen med buss 76 och med hållplats precis utanför Värtaterminalen. Den 21 juni började bussen att trafikera en tillfällig bussgata runt hamnbassängen som stannar vid terminalen. Den nya vägsträckan kommer att vara färdig under våren 2020. Läs mer om arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Under 2019 pågår krossning från mars till maj. Om det behövs tillkommer en period från november 2019 till mars 2020.

Åtgärder för tystare krossning

Tillstånd för krossning inhämtas från miljö­förvaltningen som fastställer bullerkrav. Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att stämma av mot kraven. Staden deltar även i ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för att minska störande buller från krossning. Arbetsplatsen planeras med stöd av ­projektet och utformas till exempel med containers som buller­skärmar. Anläggningen består av en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi för att ytterligare dämpa buller. Läs mer om mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

 

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras.Läs mer om masslogistikcenter här

2. Cisterner rivs i Loudden

Rivning av cisterner i Loudden har påbörjats. Här kommer omkring 4 000 bostäder byggas med start 2022/2023.

Cisternerna klipps av och viks ihop sakta vilket minimerar höga ljudnivåer och dammspridning i området. Fundamenten till cisternerna består av armerad betong som rivs och separeras från armeringen. Materialet sorteras och återvinns därefter. Det tar cirka en vecka att riva en cistern. 
Läs mer om Loudden

Kommande arbeten

Bobergsgatan

Arbetena i första etappen för Bobergsgatan är avslutade i form av belagd arbetsgata och trafiken leds genom Bobergsgatan via en tillfällig sträckning vid Husarstigen och ut i cirkulationsplatsen vid Ropsten.

Nästa etapp av Bobergsgatan utförs med en belagd arbetsgata i ett permanent läge sista biten ner mot Ropsten. Arbetena beräknas påbörjas under vintern 2019. Läs mer

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Buller

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.
Läs mer om riktlinjerna här.

Läs mer om buller från byggarbetsplatser. Klicka på plustecknet längre ner på sidan som gäller för bygg.

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad