dcsimg

Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten ska breddas och kompletteras med gång- och cykelbanor. Arbeten började i februari 2019 och beräknas pågå till hösten 2020. Sträckan kommer att öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara cirka 2022-2023.

Sträckan Gasverksvägen i riktning mot Gasklockorna är öppen för biltrafik.

Inom ramen för arbetena förbereds en infart till Hjorthagsgaraget. Arbetena inkluderar också att lägga ner ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, bredband och fjärrvärme/kyla. Utmed den nya vägen ska stödmurar byggas.

Tider

Borrning- och sprängningsarbeten kommer att utföras vardagar mellan 07:00 -19:00. Projektet anpassar sig efter de bullernivåer som fastslagits av Naturvårdsverket.

Upplysningar

Har du frågor kontakta:
Byggprojektledare exploateringskontoret: Martin Persson 073-324 74 75
Entreprenör: Scandinavian Roadconstruction

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten vilket inkluderar markrening, sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Den första fasen av markrening i Ropsten pågår. Läs mer

2. Sprängningsarbeten för byggnation av Hjorthagsgaraget

Sprängningar för tunnelpåslag på Hjorthagsberget pågår. Fram till början av mars kommer sprängningar att låta mer än tidigare sprängningsarbeten. En sprängning per dag är planerad måndag till torsdag någon gång mellan kl 08-18. Mer om arbetena

3. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till hösten 2020. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara cirka 2022-2023. Mer om arbeten på Gasverksvägen

4. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion och finplanering pågår i etappen. Båthusparken, mellan Drevergatan och Labradorvägen, är färdigbyggd. Under våren 2020 kommer buskar att planteras i parken. Mer om arbeten i Brofästet

5. Gasverket

Rivnings- och saneringsarbeten samt installationsarbeten pågår för diverse hus i Gasverket. Delar av området är avspärrat. 
Mer om arbeten i Gasverket

6. Utkiksplats byggs i Hjorthagsparken

I Hjorthagsparken har det anlagts en utkiksplats på kanten av berget. Byggnationen är färdigställd och en anslutningsväg till platsen beräknas bli klar till sommaren 2020. Mer om utkiksplatsen

7. Jackproppen

Byggnation av bostäder, förskola och en ny parklek pågår. Arbetena beräknas bli klara till vintern 2020. Mer om arbeten i Jackproppen

8. Starkströmmen

Byggstart för ett datacenter och elnätstation är beräknad till sommaren 2020. Mer om arbeten i Starkströmmen

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbete pågår med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen. När arbetet är klart planerar SL att trafikera vägen med buss 76 och med hållplats precis utanför Värtaterminalen. Under juni 2019 började bussen att trafikera en tillfällig bussgata runt hamnbassängen som stannar vid terminalen. Den nya vägsträckan kommer att vara färdig under våren 2020. Läs mer om arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Krossning kommer att genomföras under till januari 2020. Läs mer om mellanlagring av krossmaterial och åtgärder för tystare krossning

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

 

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. Läs mer om masslogistikcenter här

2. Cisterner rivs i Loudden

Rivning av cisterner pågår och i början av 2020 inleds marksanering i norra delen av Loudden. Här kommer omkring 4 000 bostäder byggas med start 2022/2023.

Cisternerna klipps av och viks ihop sakta vilket minimerar höga ljudnivåer och dammspridning i området. Fundamenten till cisternerna består av armerad betong som rivs och separeras från armeringen. Materialet sorteras och återvinns därefter. Det tar cirka en vecka att riva en cistern. 

Under sommaren 2020 flyttar containerterminalen till en ny hamn som byggs i Norvik. Läs mer om Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2023. Läs mer

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad