Plåtgasklockan, Gasklocka 4

Markrening

Markreningsarbetena började under juni 2018 och blev klara december 2018. Byggaktörens tillträde och förberedande markarbeten kan tidigast påbörjas hösten 2019. Läs mer om gasklocka 3 och 4.

Gasklockans konstruktion har medfört att marken är förorenad av tjära. Markrening behöver därför genomföras för att skapa en god miljö i området. Förorenade massor kommer att schaktas och sorteras för att sedan transporteras till en masshanteringsyta samt till mottagningsanläggningar för jordmassor. Entreprenadarbetena kommer även att omfatta rivning av grundkonstruktioner, rengöring av bergytor, fyllningsarbeten och vattenrening.

I samband med schaktarbeten och hantering av förorenade massor kan lukt av tjära förekomma lokalt i området. Tjäran har en karakteristisk doft som kan lukta starkt även om inga hälsovådliga halter av föroreningar finns i luften. Kontroll av lukt och föroreningshalter i luft kommer att kontrolleras dagligen inom arbetsområdet. Kontroller utförs även i omkringliggande områden med hänsyn till föroreningssituation och vindriktning för att säkerställa att inga hälsovådliga koncentrationer av föroreningar förekommer i omgivningen. Under markreningsarbetet kommer en miljökontrollorganisation vara på plats som utöver att provta och undersöka föroreningar i jorden gör dagliga kontrollronder i arbetsområdet för att kontrollera att entreprenören uppfyller de krav som ställs för att minimera påverkan på omgivningen. Dessa kontroller omfattar bland annat lukt, damm, buller och spill av förorenad jord.

Provtagningar i Gasklockans närområde

Under sommaren har luft- och jordprover tagits. Analysresultaten visar att halterna i sandlådorna vid förskolorna Björnlandet och Fjällklockan ligger långt under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) som tillämpas för till exempel förskolor. Analysresultaten för luftprovtagningen vid förskolorna Björnlandet och Fjällklockan samt området kring Gasklocka 4 visar att halterna ligger långt under jämförvärdena.

Analysresultaten för sandlådor
Analysresultaten för luftprovtagning

Passiva provtagningar av luften invid Gasklockan har genomförts vid två tillfällen under våren. Den första startade under vecka 15 (11 april) och den andra under en dag i maj (23/5). Analyser för passiv provtagning

Här finns analysresultat från provtagning av jord som har utförts innan schaktningen påbörjades.

Utifrån analysresultaten upprättas en klassningsplan som visar entreprenören hur jorden ska hanteras med hänsyn till föroreningsinnehållet. Fullständiga analysresultat från laboratoriet har ännu inte erhållits för att kunna klassificera alla jordmassor. Detta innebär att enbart rutor med fullständiga analysresultat har fått en klassning. De klassificerade massorna är de som visas som gröna rutor på den klassningsplan. Rutor som saknar analysresultat är svarta och när kompletterande analysresultat inkommer uppdateras klassningsplanen med nya klassningar för svartmarkerade rutor. De färdigklassificerade rutorna är det renaste materialet och det är i dessa rutor som schaktning nu har påbörjats.

De analyser som inväntas för klassificering av jorden avser jordens egenskaper för omhändertagande på deponi. Inga fler analyser inväntas avseende jordens innehåll av föroreningar.

Sanering av gasklockan

Rivningen av plåtgasklockan, Gasklocka 4, är klart och gasklockans konstruktion på tjärolja har tömts. Lukten som upplevdes i samband med saneringen av gasklockan är inte farlig. De mätningar som är gjorda visar väldigt låga halter av naftalen vilket är det ämne som luktar. Vi utför regelbundna mätningar för att kontrollera att det inte finns hälsovådliga halter av föroreningar i luften samt har regelbunden kontakt med miljöförvaltningen som har tillsyn på vår verksamhet.Här kan du läsa frågor och svar gällande lukt i samband med sanering av plåtgasklockan och mätresultatet.

Minnesanteckningar från informationsmöten innehåller presentationer och sammanställda frågor och svar från mötet.

Minnesanteckningar från informationsmötet den 18 april 2018 angående sanering av Gasklockan och kommande markrening.

Minnesanteckningar från informationsmötet den 4 juni 2018 angående markreningsarbeten i området kring gasklockan.

Minnesanteckningar från informationsmöten

Minnesanteckningar från informationsmöten innehåller presentationer och sammanställda frågor och svar från mötet.

Minnesanteckningar från informationsmötet den 18 april 2018 angående sanering av Gasklockan och kommande markrening.

Minnesanteckningar från informationsmötet den 4 juni 2018 angående markreningsarbeten i området kring gasklockan.

Upplysningar

Har du frågor mejla till norradjurgardsstaden@stockholm.se eller ring 08-508 26 411.

Pågående arbeten i Hjorthagen

1. Finplanering av Bobergsgatan

Körbanan och södra sidan av Bobergsgatan göras i ordning. Några få arbeten återstår och slutförs under våren 2023 bland annat ska en del av cykelbanan asfalteras så snart det är möjligt. Slutbesiktning av gatan pågår. 

Onsdag den 3 maj flyttar busshållplats Drevgatan, vid Båthusparken, tillfälligt längre österut. Detta gäller enbart för busshållplatsen på Bobergsgatans norra sida. Anledningen är att vi ska bygga ett farthinder samt refug på Bobergsgatan mellan Båthusparken och Settergatan. Arbetet påbörjades under v. 21 och blir klart den 16 juni. Då flyttar även busshållplatsen tillbaka. Bobergsgatans två körfält kommer att vara öppna för trafik som vanligt. 

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara. Vi finplanerar kring de byggnader där verksamheter redan har öppnat eller snart ska öppna. Dessa arbeten beräknas bli klara under våren 2023.

Den 20 februari påbörjar vi monteringen av rör i Gasverket. Arbetet inleds på Storviltsgatan och stråket kommer att gå längs med Spårvägsmuseets fasad och vidare över både Bobergstorget samt mot Klätterverket. Arbetet beräknas ta cirka två månader och rören kommer att förlängas i senare etapper.

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Gasverket

3. Bygget av Hjorthagsgaraget

Snart börjar bygget av Hjorthagsgaraget som byggs i berget i Hjorthagen. Garaget får 1 300 p-platser, samtliga med laddmöjlighet.

Hjorthagsgaraget, Stockholm Parkerings webbplats (extern sida)

4. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen
Gasverksvägen, mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen, ska breddas för att ge plats åt trottoar och cykelbana samt förses med en mur.

Under arbetet kommer ett av körfälten att stängas av, men bussen och bilar kommer fortfarande att kunna köra där likt tidigare. Trafiken regleras med trafiksignaler och inledningsvis även med vakter.

För att arbetet inte ska störa och för att bussen ska komma fram bygger vi i Gasverket upp en väg till Gasverksvägen som ska användas av byggtrafik. Till detta används schaktmassor från utbyggnaden av tunnelbanan. Arbetet påbörjades under april. 

Arbetet sker vardagar mellan klockan 07.00-19.00. Gång- och cykelbanan beräknas vara klara våren 2024.

Gasverksvägen mellan Rådjursstigen och Ropsten
Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om och just nu pågår schakt- samt kantstensarbete. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara under 2023.

5. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten. 

Under 2023 kommer drönarflygningar utföras med utbildad personal. Detta kommer utföras cirka två gånger i månaden med syfte att ta bilder över arbetsområdet som sedan kan används som dokumentation och som underlag till ritningar.

Vid arbetsområdet, i anslutning till gång- och cykelbanan på Lilla Lidingöbron, etablerar vi en gångtunnel. Detta för att skydda trafikanter från den borrigg som används på arbetsplatsen för att anlägga TAM-rör. Gångtunneln kommer finnas på plats fram till och med 31 juni 2023.

Markrening i Ropsten

6. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019. Arbetena kan bullra, men de pågår endast dagtid på vardagar. Under 2023 flyttas spårtrafiken över och då kommer den gamla bron att rivas.

Buss ersätter tåget över bron i sommar
Den 4 juni stängs Lidingöbanan för trafik över bron. Detta för att Lilla Lidingöbrons järnvägsbro ska byggas klart. Mellan den 4 juni och 3 september ersätter SL:s buss 920 tågtrafiken mellan Ropsten och Baggeby station. Från Baggeby går Lidingöbanan sedan hela vägen ut till Gåshaga Brygga.

För mer information, se Lidingö stads hemsida
Lilla Lidingöbron, Lidingö stads webbplats

7. Byggnation av tunnel

Fram till mitten av maj 2023 spränger vi en tunnel i Hjorthagsberget, från tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Borrningarna kan utföras på vardagar klockan 07–19, och sprängningar får utföras klockan 07–22.

Tunnelarbeten i Hjorthagsberget

Hjorthagsparken får ny gångväg och trappor
Under augusti 2022 påbörjade vi arbetet med en ny gångväg och nya trappor i Hjorthagsparken. Det är delar av den befintliga gångvägen i parken, som går mellan Dianavägen och Ropsten, som ska rivas och ersättas med en ny. Gående hänvisas till gångvägen vid Dianaparkens lekplats södra sida. Avverkning av vissa träd och buskar kommer att ske. Arbetet kan bullra något på grund av de maskiner som kör material till- och från platsen.  Kulturstigen planeras kunna öppna i juni 2023.

8. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen som planeras bli klar hösten 2026.

Under januari 2023 påbörjade vi grundläggning och gjutningen av en ny bottenplatta om 2 500 kvadratmeter för den nya byggnaden. Detta medför att transporter med tunga betongbilar ökas under denna period. Under våren fortsätter fasad- och fönsterrenovering, arbeten som bedöms bli klara i tidigt i höst

Hösten 2023 planerar vi att starta byggnation av huskroppen som scenen ska ligga i, inuti Gasklocka 2. Detta arbete kommer ta cirka 15-18 månader och innebär att antalet transporter kommer att öka.

Gasklocka 2

9. Ropsten 

Hjorthagskopplet stängs av
Från och med tisdag den 14 mars stänger vi av Hjorthagskopplet vid Ropsten för biltrafik. Att vägen stängs av beror på att nya ledningar ska dras samt att marken behöver höjas för att kunna ansluta till Gasverksvägen. Busstrafiken påverkas inte. Skyltar finns på plats för att vägleda trafikanter rätt. Trapporna mellan Ropsten och Hjorthagsparken påverkas inte och kan användas som vanligt.

Arbetena kommer att pågå fram till juni 2023.

Pågående arbeten i Värtahamnen

Utbyggnad av Saltkajen

Sommaren 2022 påbörjades förberedande arbetet inför utbyggnaden av Saltkajen och Saltpiren, en ny pir i norra delen av Södra Värtahamnen. Det första steget för att bygga Saltpiren innebär pålning och spontning i vattnet, vilket startade under december 2022.

Tack vare att vi borrar ner pålarna, i stället för att slå ner dem, minskar bullret. Arbetet följer Naturvårdsverkets riktlinjer och sker vardagar mellan klockan 07.00–19.00. Arbeten under helger kan förekomma. Spontningen och pålning pågår under hela 2023.

Piren är en förutsättning för att Bonnier Fastigheter ska kunna bygga Pirhuset. Byggnationen av piren kommer att pågå fram till våren 2026.

Ny gång- och cykelramp

Under sommaren 2022, började vi arbetet med en gång– och cykelramp i Värtahamnen. Rampen blir en förlängning av den gångbro som idag går över Södra Hamnvägen och kommer bland annat att byggas av ramper som tidigare använts inom projekt Slussen. Tack vare förlängningen av bron kommer det bli lättare för bland annat cyklister att ta sig mellan Finlandsparken och Värtahamnen. Arbetet beräknas bli klart under våren 2023.

Breddning av gångbana på Södra Hamnvägen

Under maj-juni breddar vi gångbanan längs med Södra Hamnvägen, från Tegeluddsviadukten ner till Malmvägen. Trafiken påverkas inte. Arbetet beräknas vara klart innan semestern. 

 

Markarbeten vid Hangövägen och Södra Bassängkajen

Markarbeten pågår i norra delen av södra Värtahamnen för att lägga nya ledningar under marken och förbereda för kommande byggnation. Därför är Hangövägen, Södra Bassängkajen och delar av Andra Bassängvägen avstängda fram till början av 2023.  

Ta del av en områdeskarta. 

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

Illustrativ karta över Frihamnen.

1. Masslogistikcenter

I masslogistikcentret hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Markrening

Alla cisterner är rivna och förorenad jord har schaktats bort på oljebolagens områden. På Loudden planeras det att byggas omkring 4 000 bostäder och tidigast 2024 startar arbetet med den första detaljplanen. Ytterligare sanering kommer att krävas för att det inte ska vara någon hälsorisk för människor att bo och vistas i området.

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Planen beräknas kunna antas 2025/2026 då byggstart för bostäderna kan ske. 

Projektfakta Ängsbotten

Störningsinformation och säkerhet

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Kamerabevakning av byggområden

Under november månad 2021 börjar vi att montera kameror som ska övervaka byggområdena i Norra Djurgårdsstaden. Kamerorna ställs in noggrant och kan bara se vad som händer innanför byggstängslen.

Byggområden är farliga områden. Om obehöriga rör sig innanför stängslen kan människor, byggnader och maskiner komma till skada. Dessutom finns risk för stölder. Genom kamerabevakning kan vi upptäcka obehöriga i tid, förebygga stölder och skadegörelse samt minska risken för att någon kommer till skada. På så sätt ökar vi säkerheten samtidigt som vi minskar kostnaderna för övervakning och skador.

Kamerorna filmar endast innanför byggstängslen och maskas noggrant för att inte filma utanför stängslen. Filmmaterial sparas i normalfallet i max tre dagar innan det raderas.

Om någon obehörig befinner sig innanför stängslet när larmet är aktivt genereras ett larm och filmen kan lagras under en längre period än de tre dagarna.

Ytterligare information om kamerabevakningen

Uppdaterad