dcsimg

Ropsten

Norra Djurgårdsstadens stadsutveckling har kommit till området kring Ropsten. De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå vilket inkluderar markrening, sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten.

Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Inför varje markrening tas prover av föroreningar som finns i marken. I delar av Ropsten och Kolkajen är föroreningarna omfattande. Det innebär att Stockholms stad behöver göra omfattande insatser för att göra marken och även havsbottnen utanför Kolkajen tillgänglig för den framväxande staden.

Med de erfarenheter som staden har av markrening i gasverksområdet, bedömer vi att det finns risk för lukt i anslutning till arbeten med markrening. Olika åtgärder för att motverka spridning av både lukt och damm kommer att användas.

Här kan du ladda ner informationsbrevet om Markarbeten för utvecklingen av Kolkajen och Ropsten

1. Avlägsna tjärfack

Den första fasen av markrening i Ropsten inleds med start november 2019. Tjärfack, behållare under mark som innehållit tjära, ska grävas upp. I anslutning till tjärfacken finns föroreningar som måste avlägsnas.  Arbetet kommer att ta ett par månader.

2. Trafikomläggning och markrening

En omfattande markrening i Kolkajen och Ropsten påbörjas under våren 2020 och pågår i cirka två till tre år.

Bobergsgatan får en ny vägdragning, för att markrening ska kunna genomföras. Omläggningen av gatan kommer att göras men ska inte påverka trafiken till och från Ropsten.

3. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019 med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten. Pålning kommer att pågå i ungefär ett år. Bron ska vara klar 2022 och först då kommer den gamla bron att rivas.

Arbeten med gjutning av en betongplatta pågår vid gamla Lidingöbron och beräknas bli klart december 2019. Under perioden kommer det att vara begränsad framkomlighet för gående och cyklister.  

4. Byggnation av tunnel

Vi förbereder inför kommande arbeten med tunnel som ska sprängas in i berget. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Upplysningar

Har du frågor mejla till norradjurgardsstaden@stockholm.se

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten vilket inkluderar markrening, sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. Den första fasen av markrening i Ropsten pågår. Läs mer

2. Gasverksvägen stängs från Rådjursstigen till Ropsten

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till hösten 2020. Mer om arbeten på Gasverksvägen

3. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion och finplanering pågår i etappen. Båthusparken, mellan Drevergatan och Labradorvägen, är färdigbyggd. Under december 2019 kommer träd och buskar att planteras i parken. Mer om arbeten i Brofästet

4. Gasverket

Rivnings- och saneringsarbeten samt installationsarbeten pågår för diverse hus i Gasverket. Delar av området är avspärrat. 
Mer om arbeten i Gasverket

5. Utkiksplats byggs i Hjorthagsparken

I Hjorthagsparken har det anlagts en utkiksplats på kanten av berget. Byggnationen är färdigställd och en anslutningsväg till platsen beräknas bli klar till sommaren 2020. Mer om utkiksplatsen

6. Jackproppen

Stomresning av kommande byggnader pågår. Utöver dessa arbeten pågår byggnation av en ny parklek med lokal för inomhusverksamhet. Arbetena beräknas bli klara till hösten 2020. Mer om arbeten i Jackproppen

7. Starkströmmen

Byggstart för ett datacenter och elnätstation är beräknad till sommaren 2020.
Mer om arbeten i Starkströmmen

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbete pågår med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen. När arbetet är klart planerar SL att trafikera vägen med buss 76 och med hållplats precis utanför Värtaterminalen. Den 21 juni började bussen att trafikera en tillfällig bussgata runt hamnbassängen som stannar vid terminalen. Den nya vägsträckan kommer att vara färdig under våren 2020. Läs mer om arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Krossning kommer att genomföras under november 2019 till januari 2020.

Åtgärder för tystare krossning

Tillstånd för krossning inhämtas från miljö­förvaltningen som fastställer bullerkrav. Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att stämma av mot kraven. Staden deltar även i ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för att minska störande buller från krossning. Arbetsplatsen planeras med stöd av ­projektet och utformas till exempel med containers som buller­skärmar. Anläggningen består av en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi för att ytterligare dämpa buller. Läs mer om mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

 

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras.Läs mer om masslogistikcenter här

2. Cisterner rivs i Loudden

Rivning av cisterner pågår och i början av 2020 inleds marksanering i norra delen av Loudden. Här kommer omkring 4 000 bostäder byggas med start 2022/2023.

Cisternerna klipps av och viks ihop sakta vilket minimerar höga ljudnivåer och dammspridning i området. Fundamenten till cisternerna består av armerad betong som rivs och separeras från armeringen. Materialet sorteras och återvinns därefter. Det tar cirka en vecka att riva en cistern. 
Läs mer om Loudden

Kommande arbeten

Bobergsgatan

Arbetena i första etappen för Bobergsgatan är avslutade i form av belagd arbetsgata och trafiken leds genom Bobergsgatan via en tillfällig sträckning vid Husarstigen och ut i cirkulationsplatsen vid Ropsten.

Nästa etapp av Bobergsgatan utförs med en belagd arbetsgata i ett permanent läge sista biten ner mot Ropsten. Arbetena beräknas påbörjas under vintern 2019. Läs mer

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad