dcsimg

Ropsten

Norra Djurgårdsstadens stadsutveckling pågår kring Ropsten. De närmsta åren genomförs arbeten med markrening, sprängning samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö och Ropsten.

Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt när vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid.

Även marken under den befintliga Bobergsgatan skall saneras. Därför flyttas Bobergsgatan och rätas ut i något år.

Inför varje markrening tas prover av föroreningar som finns i marken. I delar av Ropsten och Kolkajen är föroreningarna omfattande. Det innebär att Stockholms stad behöver göra omfattande insatser för att göra marken och även havsbottnen utanför Kolkajen tillgänglig för den framväxande staden.

Med de erfarenheter som staden har av markrening i gasverksområdet, bedömer vi att det finns risk för lukt i anslutning till arbeten med markrening. Olika åtgärder för att motverka spridning av både lukt och damm kommer att användas.

Markreningen gör att spridningen av föroreningar minskar kraftigt. På så sätt får vi en förbättrad miljö, både för människor, Lilla Värtan och den kringliggande naturmiljön.

Informationsbrev Markarbeten för utvecklingen av Kolkajen och Ropsten (pdf)

Vanliga frågor och svar om markreningen i Ropsten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om arbetet med markrening i Ropsten. 

Pågående arbeten i Ropsten

1. Avlägsna tjärfack

Den första fasen av markrening i Ropsten inleddes i november 2019. Tjärfack, behållare under mark som innehållit tjära, grävs upp. I anslutning till tjärfacken finns föroreningar som måste avlägsnas. 

2. Trafikomläggning och markrening

En omfattande markrening i Kolkajen och Ropsten påbörjades under våren 2020 och pågår i cirka två till tre år. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att markrening ska kunna genomföras. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten.

Bobergsgatan

3. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019 med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten.

Under hösten 2020 kommer gång- och cykeltrafiken från Lidingöbron att styras om och ledas över Lidingöbanan och vidare ner mot tunnelbanestationen i Ropsten. Detta görs för att kunna förbereda för spåren över den nya bron.

Pålningen för arbetena kan bullra, men arbetet pågår endast dagtid på vardagar.

Bron ska vara klar 2022 och först då kommer den gamla bron att rivas.

4. Byggnation av tunnel

Vi förbereder inför kommande arbeten med tunnel som ska sprängas in i berget. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Upplysningar

Har du frågor mejla till norradjurgardsstaden@stockholm.se

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion, finplanering och förberedelser för en tillfällig park pågår i etappen.

Arbeten i Brofästet

2. Trafikomläggning

En omfattande markrening i Kolkajen och Ropsten påbörjades under våren 2020 och pågår i cirka två till tre år. Bobergsgatan får en ny vägdragning för att marken under ska kunna renas. Omläggningen av gatan ska inte påverka trafiken till och från Ropsten.

Bobergsgatan

3. Markrening i Ropsten

De närmsta åren kommer flera olika arbeten att pågå kring Ropsten. Arbetena kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. 

Pågående arbeten i Ropsten

4. Lilla Lidingöbron

Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019 med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten.

Under hösten 2020 kommer gång- och cykeltrafiken från Lidingöbron att styras om och ledas över Lidingöbanan och vidare ner mot tunnelbanestationen i Ropsten. Detta görs för att kunna förbereda för spåren över den nya bron.

Pålningen för arbetena kan bullra, men arbetet pågår endast dagtid på vardagar.

Bron ska vara klar 2022 och först då kommer den gamla bron att rivas.

5. Byggnation av tunnel

Vi förbereder inför kommande arbeten med tunnel som ska sprängas in i berget. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

6. Ombyggnad av Gasverksvägen

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade i februari 2019 och pågår till våren 2021. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara cirka 2022–2023. Vid behov kommer flaggvakter att spärra av riskområdet, 50 meter från sprängningsarbetena. Avspärrningarna varar i 5–7 minuter.

Arbeten på Gasverksvägen

7. Starkströmmen

Här ska ett datacenter byggas, byggstarten är än så länge oklar.

Arbeten i Starkströmmen

8. Jackproppen

Byggnation av bostäder, förskola och en ny parklek pågår. Arbetena beräknas bli klara till vintern 2020.

Arbeten i Jackproppen

9. Markrening och väg till utkiksplats i Hjorthagsparken

Med början under hösten 2020 kommer vi att rena marken i skogen vid gasklockorna och Jackproppen. Vi har hittat en del föroreningar i det översta jordlagret, så det kommer att grävas bort och ersättas med ny, ren jord. Vissa träd behöver fällas under arbetets gång, men vi kommer att återplantera buskar, perenner och ett 40-tal träd.

När markreningen är klar kommer vi att bygga en väg till utkiksplatsen i Hjorthagsparken.

Markrening och väg i Hjorthagsparken

 

10. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara. Under 2021 kommer vi att finplanera kring de byggnader där verksamheter redan har öppnat eller snart ska öppna. Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer  att vara ett stängt område under många år. 

Arbeten i Gasverket

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbetet med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen är klart.

Arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Krossningen är avslutad i Värtahamnen, Antwerpen  enligt krosstillstånd 2018.

Mellanlagring av krossmaterial och åtgärder för tystare krossning

Pågående arbeten i Frihamnen och Loudden

 

1. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras. 

Masslogistikcenter

2. Cisterner rivs i Loudden

Rivning av cisterner pågår och i början av 2020 inleds marksanering i norra delen av Loudden. Här kommer omkring 4 000 bostäder byggas med start tidigast 2024.

Cisternerna klipps av och viks ihop sakta vilket minimerar höga ljudnivåer och dammspridning i området. Fundamenten till cisternerna består av armerad betong som rivs och separeras från armeringen. Materialet sorteras och återvinns därefter. Det tar cirka en vecka att riva en cistern. 

Under sommaren 2020 flyttade containerterminalen till en ny hamn i Norvik. 

Loudden

Kommande arbeten

Ängsbotten

Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2023. 

Projektfakta Ängsbotten

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Läs mer om att bo vid en byggarbetsplats

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad