Hållbarhetsredovisning

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden hållbarhetsarbete utgår från fem strategier och här kan du ta del av de viktigaste nyckeltalen per strategi. För en mer djuplodande genomgång rekommenderas hållbarhetsredovisningen som pdf eller i en utökad webbversion. Du hittar länkar till båda nedan.

18,5 miljoner kronor i statliga anslag till innovationsprojekt i Norra Djurgårdsstaden. 2019 års hållbarhetsredovisning är här.

Norra Djurgårdsstaden är idag lika mycket en dynamisk del av en pulserande stadsdel som ett spännande stadsutvecklingsprojekt. Gasverket har efter mer än hundra år som stängd industri under året fått nytt liv med Bobergsskolan, Hjorthagshallen och annan service.

Området vann Landskapsarkitekturpriset med motiveringen att vi är vägledande genom att skapa rum för vegetation som ger sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Multifunktionell grönska är en av flera strategier för vårt arbete med hållbar stadsutveckling som får allt tydligare effekter.

Norra Djurgårdsstaden är en bra plats att bo på. Det visar årets boendeundersökning där fler än nio av tio anger att de är mycket eller ganska nöjda med att bo i området.

Uppföljningen av hållbarhetskraven visar att byggaktörerna nu uppfyller de flesta krav som ställts i etapp Norra 2, men når inte energikraven. Arbetet har fortsatt med att justera systemen och den uppmätta energianvändningen är nu nere på i snitt 70 kWh/m2, ett resultat som är 22 % lägre än kraven i Boverkets byggregler, BBR, som gällde när etappen planerades. Vår noggranna uppföljning sker i samverkan med byggaktörerna och följs med stort intresse av branschen.

Under året har 18,5 miljoner kronor i statliga anslag beviljats till innovationsprojekt.

Vill du veta mer om vårt arbete med hållbar stadsutveckling så kan du läsa bifogade hållbarhetsredovisning för 2019. Eller så kan du ta del av den utökade onlineversionen på www.norradjurgardsstaden2030.se. Där hittar du också en interaktiv karta som tydligt visar hur kraven uppfylls.

Utökad hållbarhetsredovisning 2019 (extern webbplats)

Hållbarhetsredovisningen 2019 (5 MB, PDF)

Levande stad

Vattenpaviljongen på Storängstorget

En levande stad utgår från människan. Den är öppen, inkluderande, fungerar i olika livsskeden och det finns en variation av boendeformer. De offentliga rummen är kärnan i det urbana livet där det finns plats för spontana och oväntade möten mellan människor med olika bakgrund och identitet.

Några resultat

 • 8 förskolor med 540 inskrivna barn
 • 54 % hyresrätter varav 8 procent studentlägenheter
 • 20 % av allmän platsmark är sociotopyta vilket motsvarar 19 m² per bostad. Sociotopyta är friytor med sociala värden.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Resultaten från Levande stad (extern webbplats)

Tillgängligt och nära

I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. Det bidrar till ökad jämställdhet eftersom kvinnors och mäns vardagsliv och resmönster ser olika ut på strukturell nivå. Det bidrar också till ökade möjligheter till god mobilitet oavsett ålder, funktionsnedsättning eller andra individuella förutsättningar.

Några resultat 

 • 2,2 cykelplatser och 0,5 bilplatser per bostad på kvartersmark
 • 9 % av bilparkeringarna på kvartersmark har laddning för elbilar
 • 5 minuter till vardagsservice

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Resultaten från Tillgängligt och nära (extern webbplats)

Resurshållning och klimatansvar

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. Resursförsörjningssystemen utvecklas genom att integrera system för energi, vatten och material.

Några resultat

 • Uppmätt energianvändning för Norra 2 är i genomsnitt 70 kWh m² per år Atemp*
 • 85 kg restavfall per person och år
 • 587 MWh producerad solenergi

*Inkluderar energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Resultaten från Resurshushållning och klimatansvar (extern webbplats)

Låt naturen göra jobbet

Vattnet och grönskan i Norra Djurgårdsstaden spelar en viktig roll socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med en genomtänkt utformning kan blå- och grönstrukturen fylla flera funktioner, bidra till synergieffekter och leverera ekosystemtjänster. Den ger möjlighet till rekreation och skönhetsvärden som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande.

Några resultat

 • 100 % av de boende har en park inom 200 meter
 • 22 500 m² gröna tak
 • 7, 8 m² grön oas* per boende

* Grön oas är gröna sociotopytor. 

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Resultaten från Låt naturen göra jobbet (extern webbplats)

Engagemang och inflytande

En inkluderande process förutsätter möjligheten till deltagande och engagemang under alla faser av stadsutvecklingen. Det är betydelsefullt att intressenter på olika sätt kan vara delaktiga. Genom att använda olika metoder för ökat engagemang och inflytande kan fler människor oavsett kön, ålder och bakgrund vara inkluderade i processen.

Några resultat

 • Under 2019 har 6 000 studiebesökare från 57 länder besökt projektet
 • 110 samhällsbyggare har deltagit i kompetensutveckling
 • 18,5 miljoner kronor till innovationsprojekt

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Resultaten från Engagemang och inflytande (extern webbplats)

Uppdaterad