dcsimg

Hållbarhetsredovisning

.

Här kan du ta del av resultaten av vårt arbete som årligen rapporteras i en hållbarhetsredovisning. Resultaten finns nedan, men också i sin helhet i en pdf med länkar för vidare läsning. Redovisningen kompletteras med en fördjupning som innehåller de resultat som utgör grunden för nyckeltalen. Arbetet utvärderas enligt de fem strategier som styr utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.
Läs hållbarhetsredovisningen i pdf
Fördjupningen finns här

Levande stadStrategin levande stad vägleder planeringsprocessen för att säkerställa en blandning av bostäder, handel, kontor och service som tillsammans med genomtänkta allmänna platser möjliggör en attraktiv och enkel vardag.

Nyckeltal

 • 55 % hyresrätter varav 10 procent studentlägenheter
 • 26 % allmän platsmark är sociotopyta* vilket motsvarar 20 m² per bostad
 • 7 förskolor med 426 inskrivna barn

* Sociotopyta är en offentligt tillgänglig friyta med sociala värden.

Mål

Tillgängligt och näraStrategin tillgängligt och nära skapar förutsättningar för hållbara resmönster så att gång, cykel- och kollektivtrafik väljs i första hand.

Nyckeltal 

 • 2,1 cykelplatser och 0,5 bilplatser per lägenhet på kvartersmark
 • 7 % av bilparkeringarna på kvartersmark har laddning för elbilar
 • 5 minuter till vardagsservice

Mål

Resurshållning och klimatansvar

Med strategin resurshushållning och klimatansvar utvecklas staden mot en fossilbränslefri, resurssnål och giftfri framtid. Resursflöden ska vara cirkulära och bidra till en så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

Nyckeltal

 • Uppmätt energianvändning för Norra 2 är i genomsnitt 76 kWh m² per år A temperatur*. Det är 15 % lägre än gällande riktlinjer i Boverkets byggregler (BBR)
 • 240 MWh producerad solenergi i Norra 2
 • 213 kg restavfall per lägenhet och år jämfört med 520 kg som är snittet i Sverige

*Inkluderar energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Mål

Låt naturen göra jobbetStrategin låt naturen göra jobbet säkerställer att grönska och vatten används som aktiva komponenter i utformning och drift av staden. Den gröna och blå infrastrukturen ersätter och kompletterar tekniska system, skapar rikare växt- och djurliv, och bidrar till människors hälsa och välmående.

Nyckeltal

 • 100 % av de boende har en park inom 200 meter
 • 16 700 m² gröna tak
 • 8,2 m² grön oas per boende

Mål

Engagemang och inflytande

Strategin engagemang och inflytande syftar till att stimulera medborgarnas intresse att delta i utveckling av den hållbara staden. Forskning, kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring är viktiga förutsättningar för att lösa komplexa utmaningar och bygga kunskap.

Nyckeltal

 • Under 2018 har 7000 studiebesökare från 58 länder besökt projektet
 • 350 samhällsbyggare har deltagit i kompetensutveckling
 • 200 barn har deltagit i barnaktiviteten Hållplatsen
 • 20 miljoner kronor till innovationsprojekt

Mål

Uppdaterad