Vårt sätt att arbeta

När Norra Djurgårdsstaden pekades ut av kommunfullmäktige som hållbarhetsprofilerat område, beslutades det att exploateringskontoret skulle leda och styra arbetet. En organisation tillsattes där förvaltnings- och bolagsövergripande arbetsgrupper med stadens experter skulle bidra till arbetet.

Arbetsgruppernas uppgift är att bryta ner hållbarhetsmålen som sedan ställs som krav på såväl byggaktörerna som på Stockholms stads egna projekt. Staden äger marken och kraven ingår i markanvisningsavtalet och överenskommelsen om exploatering. Kraven följs upp och verifieras under samtliga skeden – från tidig projektidé till förvaltningsfas.

Byggaktörerna rapporterar resultaten i en webbaserad uppföljningsdatabas och granskas av stadens experter. I de fall krav inte nås, kan en begäran om avsteg godkännas. Om begäran avslås betraktas det som en avvikelse. Arbetsgrupperna utvärderar kontinuerligt arbetet och resultaten. Det i kombination med omvärldsbevakning resulterar i ständigt förbättrade krav. Deltagarna i arbetsgrupperna har också till uppgift att sprida erfarenheter inom sina förvaltningar och bolag och till andra projekt inom Stockholms stad. Kontinuerlig kompetensuppbyggnad är avgörande för att de höga ambitionerna ska nås.

Sedan 2014 rapporteras utvecklingen i en hållbarhetsredovisning med en kompletterande fördjupning. Eftersom beslutet om hållbarhetsprofilen för Norra Djurgårdsstaden kom tio år efter att planarbetet hade påbörjats omfattas de två första etapperna Norra 1 och Västra, enbart av frivilliga åtaganden. Från och med den tredje etappen Norra 2, ställdes skarpa hållbarhetskraven genom hela processen.

Hållbarhetsredovisningen följer GRI, Global Reporting Initiative riktlinjer nivå Core.

Väsentlighets- och intressentanalys

Fem strategier för hållbar stadsutveckling

Levande stad fokuserar på människan genom formandet av en attraktiv och levande stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den täta och tillgängliga staden som ger underlag för hållbara transportsätt. I Norra Djurgårdsstaden skapas flexibla och robusta lösningar som bidrar till resurshushållning och minskad klimatpåverkan för att möta en föränderlig framtid. Låt naturen göra jobbet beskriver hur ekosystemen kan nyttjas för ett rikt växt- och djurliv och förmänniskors hälsa och välmående. I Norra Djurgårdsstaden stimuleras engagemang och inflytande för att skapa motivation och förankring på platsen och för att sprida kunskap och erfarenheter.

Måluppfyllelse för de fem strategierna

Fem strategier för hållbar stadsutveckling

Hållbarhetsstrategen berättar

Intresset för vårt arbete i Norra Djurgårdsstaden är stort. Sedan 2010 har 40 000 samhällsbyggare besökt området för att lära sig mer om hur vi arbetar. Vi har också intensiva utbyten med andra projekt, både nationellt och internationellt.

Ett viktigt arbete är att sprida de erfarenheter och lärdomar som vi tillsammans med byggaktörerna gjort i samband med uppföljningen av etapp Norra 2. Byggaktörerna där visar stort engagemang för att nå de skarpa kraven, men klarar inte energikraven. Trots det är resultaten ändå i genomsnitt 22 % under Boverkets byggregler, BBR. Att skillnaden är stor mellan uppmätta och projekterade värden,är en utmaning för samhällsbyggnadssektorn och utgör en stor potential till förbättring. Det är uppenbart att kompetensen att bygga hållbart behöver stärkas, såväl i byggbranschen som hos staden.

För att fortsatt vara i framkant och återföra erfarenheter, ta del av forskningsrön samt fånga in nya styrdokument, har vi inlett arbetet med att revidera Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Ska vi nå ambitiösa hållbarhetsmål krävs nya affärsmodeller och kombinationer av tekniska lösningar. Och framförallt mod, engagemang och samverkan mellan alla inblandade parter!

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg,
Stockholms stads exploateringskontor

Norra Djurgårdsstaden och Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en ambitiös och omfattande utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling. De globala målen är integrerade och odelbara och flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål. Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av åtagandena och arbetet med målen omsätts i praktiken och Stockholm ska vara ledande i genomförandet.

Agenda 2030 sätter fokus på hur staden skapar god tillgänglighet och delaktighet för alla invånare, ett gynnsamt klimat för företag och innovation samt attraktiva boendemiljöer. Samtidigt behöver staden minska sin miljö- och klimatpåverkan, bryta ohållbara konsumtions- och produktionsmönster, motverka segregation och ojämlikhet samt öka jämställdheten. Arbetet med Agenda 2030 stimulerar också samverkan, överbryggar stuprör och organisatoriska gränser samt präglas av lärande och utbyte av erfarenheter.

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden utgår främst från mål 11, hållbara städer och samhällen, men arbetar aktivt med alla mål.

Arbetsmiljön inom projektet

Arbetsmiljön inom projektet Norra Djurgårdsstaden arbetar aktivt för en säker arbetsmiljö, projektet initierar och driver ett antal förebyggande aktiviteter för att skapa trygga och säkra byggarbetsplatser. För att ta hänsyn till alla som vistas i och i närheten av byggområdet genomförs bland annat riskkartläggning, logistik- och etableringsinformation, samt brandskydds- och säkerhetsronderingar med fokus på gång- och cykeltrafikanter.

Utvecklingssamtal och medarbetarundersökning genomförs årligen. Hög arbetsbelastning är den största utmaningen inom organisationen och en handlingsplan har tagits fram.

Uppdaterad