Samordning i 3D

Det här är utsnitt från Hagastadens 3D modell och visar Hagastaden i genomskärning. I 3D-modellen kan man vända och vrida och titta på det som ännu inte är byggt. På så sätt kan fel upptäckas och saker rättas till innan det är byggt, vilket sparar både tid och pengar.

Hagastaden har förvisso höga spännande hus. Men minst lika intressant är det under mark. Här finns en komplex värld som består av tunnlarna över E4/E20 och Värtabanan, ett stort system av balkar som husen vilar på, parkeringshuset som håller på att byggas, markförstärkningar som spontar och kalkcementpelare, källarvåningar, en mängd ledningar som fjärrvärme, vatten, sopsug, el samt utfyllnadsmaterial, skelettjord, bärlager och ytskikt som gångplattor eller asfalt. Allt detta är inritat i en digital tredimensionell ritning, 3D-modellen. När en ny gata, ett nytt kvarter eller ny del av parken ska byggas, är 3D-modellen till stor hjälp för att se hur det nya ska passa in i det redan byggda.

-3D-modellen har en mycket viktig funktion i projekteringsskedet. Vi hade inte kunnat se samma saker i en 2D ritning, speciellt i ett så här komplext projekt som Hagastaden är, säger Mohamed Ibrahim, samordnande projekteringsledare i Hagastaden och den som samordnar projekteringen. Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som man gör innan man börjar bygga.

-3D-modellen ger oss möjlighet att se allt som finns under mark, det som är anlagt och det vi ska bygga. Projektörer från olika teknikslag sitter tillsammans och tittar hur olika fackområden möter varandra. Då kan vi se om något inte stämmer, krockar eller till exempel hamnar på fel höjd. Denna samordning hade varit mycket svårt om inte omöjligt utan 3D- modellen, fortsätter Mohamed.

-Först skapar man en modell av det som finns på platsen och efter hand som nya delar av området projekteras, byggs modellen på med ritningar från de olika ”teknikområden” som gata, landskapsarkitektur, byggnader och ledningar, berättar Pontus Espling, BIM-samordnare i Hagastaden och den som lägger in nya ritningar i modellen. I dagens 3D-modell finns alltså det som redan är byggt och det som ska byggas längre fram.

-I modellen finns olika vyer, man kan släcka ner olika delar som till exempel ledningar eller betongtunnlarna. Färgerna betyder också olika saker, till exempel har all belysning och tillhörande ledningar en lila färg, berättar Pontus.

Men det är inte bara i samordningen på ritbordsstadiet som 3D-modellen har sin funktion. Man kan även skapa byggritningar och tidplaner ur modellen och använda den i ett förvaltningsskede för att se hur allt är byggt. Andra användningsområden är att man kan ta ut delar ur modellen och göra vindstudier för olika byggnader eller göra andra simuleringar.

Hela Stockholm i 3D
Det finns en digital tvilling av Stockholm. Över 100000 byggnader finns i Stadsbyggnadskontoret stora 3D-modell över Stockholm. Länk till artikel om modellen.

Uppdaterad