Jämförelseförfarande i Västra Hagastaden

Jämförelseförfarande inför direktanvisning av bostäder och mark i västra Hagastaden. 2020

I detta jämförelseförfarande ger staden byggaktörer möjligheten att utveckla västra Hagastaden och uppföra cirka 150 bostäder och 40 000 kvadratmeter BTA för kommersiella verksamheter.

Nytt

[2021-02-24]

Grattis till Humlegården Fastigheter AB, Seniorgården AB och Vectura Fastigheter AB!

Exploateringsnämnden beslutade den 18 februari att tilldela Humlegården, Seniorgården och Vectura varsin markanvisning inom västra Hagastaden.

Förslagen bedömdes av juryn vara de som på bäst sätt uppfyllde de uppsatta kriterierna i jämförelseförfarandet för västra Hagastaden, framför allt gällande genomförbarhet/utvecklingsbarhet, innehåll och funktion samt stadens och Hagastadens mål och visioner.

Inkomna ansökningar och projektidéer samt utvärderingar från både steg 1 och steg 2 är diarieförda under - E2020-03862: Västra Hagastaden, Vasastaden, jämförelseförfarande inför direktanvisning av bostäder och kontor - och går att få ta del av genom att kontakta:exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Vänligen,Sofi Klingvall och Rustan Blomqvist

 

[2020-12-15]

Utrop! Beslut i exploateringsnämnden

Beslut om markanvisning efter genomfört jämförelseförfarande kommer att tas av exploateringsnämnden den 18 februari 2021. Efter att nämnden har fattat sitt beslut ges möjlighet att ta del av de utvärderingar som gjorts.
Med vänliga hälsningar Rustan Blomqvist och Sofi Klingvall

 

[2020-12-04]

 Utvärderingen klar 

Stort tack till er som deltagit i jämförelseförfarandet för västra Hagastaden 2020!

Utvärderingen är nu färdig och godkänd av exploateringskontorets ledningsgrupp. Beslut kommer att tas av exploateringsnämnden vid något av de kommande nämndsammanträdena. Ni kommer få möjlighet att ta del av utvärderingarna efter att exploateringsnämnden har fattat sitt beslut.

Vi har fått in flera spännande och möjliga projektidéer för området i steg 2, vilket inneburit en stor konkurrens mellan förslagen.

Utvärderingen har genomförts av projektets bedömningsgrupp från exploateringskontoret i samarbete med representanter från stadsbyggnadskontoret. Bedömningsgruppen har tagit hänsyn till förslagens genomförbarhet och lämplighet. Respektive projektidé har bedömts efter hur föreslagen struktur tar hänsyn till platsens förutsättningar, hur föreslagen funktion förhåller sig till platsen samt stadens mål och visioner och vilka förutsättningar projektidén har i en kommande detaljplaneprocess.

En av de viktiga parametrarna i urvalet har bland annat varit projektidéns möjligheter att kunna bidra till stadens vision om ett område världsledande inom Life Science i Hagastaden.

Begäran av handlingar/beslut

Inkomna ansökningar och bedömningar registreras och kommer även att kunna begäras ut som offentlig handling efter nämndens sammanträde genom att ni tar kontakt med exploateringskontorets registratur, exploateringskontoret.expl@stockholm.se, uppge ärendets diarienummer, E2020-03862

Med vänliga hälsningar Rustan Blomqvist och Sofi Klingvall.

[2020-12-01]

Utvärdering pågår

Torsdagen den 12 november 2020 var sista dagen att delta i jämförelseförfarandet för Västra Hagastaden. Nu pågår arbete med att studera de inkomna bidragen samt bolagen. Vi kontaktar de bolag som vi vill gå vidare med och erbjuder markanvisning. Resultatet från jämförelseförfarandet kommer att publiceras efter att exploateringsnämnden fattat beslut. Nämndbeslut blir preliminärt torsdagen den 17 december.

Med vänliga hälsningar
Sofi Klingvall och Rustan Blomqvist

[2020-10-23]

Rättelse

Vi har råkat publicera fel dokument inför steg 2, här kommer den rätta mallen. 

Inlämningsmall - steg 2 Västra Hagastaden

Med vänliga hälsningar
Rustan 

[2020-10-23]

Stort tack till alla som skickat in ansökningar, det har varit många bra förslag.

Vi har bedömt ansökningarna utifrån markanvisningspolicyn, projektidén och övriga krav som efterfrågats i inbjudan. Bedömningen har gjorts av projektgruppen tillsammans med projektchef och avdelningschef. Beslutet om urval till steg två har tagits av exploateringskontorets ledningsgrupp. Exploateringskontoret vill gratulera följande aktörer som har gått vidare till steg två i processen för jämförelseförfarandet:

  • AMF Fastigheter AB
  • Besqab Projektutveckling AB
  • Hemsö Fastighets AB
  • Humlegården Fastigheter AB
  • Seniorgården AB - AB Borätt
  • Vasakronan AB
  • Vectura Fastigheter AB

Steg två innebär att projektidéerna utvecklas och redovisningen fördjupas enligt instruktion och inlämningsmallen nedan. De aktörer som gått vidare kontaktas också via e-post med vidare instruktioner kring steg två.  

Sista dag att ställa frågor gällande steg två i processen för jämförelseförfarandet Västra Hagastaden är måndagen den 9 november 2020.

Frågor skickas via e-post till projektledare Rustan Blomqvist, se kontaktinformation längre ned på sidan. Inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till steg två besvaras längre ned på den här webbplatsen.

Hälsningar Sofi Klingvall och Rustan Blomqvist

[2020-10-21]

Tack alla för era ansökningar om markanvisning!

Det har varit ett stort intresse för västra Hagastaden vilket vi är väldigt glada för. Hela 23 bolag har på olika sätt visat intresse för området vilket har gjort att det tagit lite längre tid för oss än vad vi planerat för att gå igenom ansökningarna. 

Inom kort publiceras vilka som gått vidare till steg 2 här på denna webbplats. I slutet av veckan kommer de utvalda även att få instruktioner, inklusive en mall som är underlag för fördjupning av sin projektidé. Inlämning ska ske efter cirka 3 veckor då bolagen även kommer få möjlighet att presentera sin projektidé digitalt/på distans för projektgruppen.

Ett antal bolag väljs ut från steg 2, vilket innebär att dessa bolag kan komma att till exploateringsnämnden föreslås få teckna markanvisningsavtal inom projektområdet.

Med vänliga hälsningar 
Sofi Klingvall, planeringschef

[2020-10-12]
Tiden för att delta i jämförelseförfarandet för västra Hagastaden har passerat, intresset att varit stort. Under vecka 41 och 42 pågår utvärdering av inkomna ansökningar. Information om vilka som går vidare till nästa steg kommer att publiceras på hemsidan under vecka 43. Exakt datum för detta kommer att presenteras på hemsidan inom kort. 

Med vänliga hälsningar
Rustan Blomqvist, projektledare

Välkommen att delta!

Stockholms stad bjuder in, via exploateringskontoret, till ett jämförelse- förfarande inför direktanvisning av cirka 150 bostäder och cirka 40 000 kvm BTA för kommersiella verksamheter fördelat över anvisningsområdet.

Byggaktörer som vill bidra till att utveckla området är välkomna att inkomma med en ansökan.

Jämförelseförfarandet kommer att ske i två steg. Underlaget från första steget (markanvisningsansökan) ligger till grund för vilka byggaktörer som får utveckla sin idé i steg två samt för framtagandet av markpris.

Dokument för att delta

Under de här rubrikerna finns de dokument och handlingar som krävs för att delta i det här jämförelseförfarandet.

Inlämning och frågor

Inlämning

Inlämning ska ske senast 2 oktober 2020. Det bolag som lämnar in ansökan ska också vara det bolag som avser teckna markanvisningsavtal med exploateringskontoret i det fall ansökan väljs ut i jämförelseförfarandet. Se dokument och instruktion under rubriken "Material för inlämning" på denna sida.

Frågor och svar

Sista dag att ställa frågor är den 28 september 2020. Inkomna frågor av allmänt intresse för deltagandet besvaras längre ned på den här webbplatsen. 

Frågor och svar

Här besvaras inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till jämförelseförfarandet i Västra Hagastaden. Hittar du inte svaret på din fråga här så går det bra att skicka in den (senast den 28 september) till projektledare Rustan Blomqvist, se kontaktinformation längre ned på sidan.

Kontakt

Sofi Klingvall

Projektchef, exploateringskontoret

Rustan Blomqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad