Miljöarbetet

Miljöarbetet inom Stockholms stad har hög prioritet. I ett stort och omfattande projekt som Hagastaden är det självklart att arbeta systematiskt och långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågorna.

Det vi bygger ska hålla för lång tid framåt och påverkar sin närmiljö under och efter byggtiden. Det är viktigt att ta tillvara tidigare gjorda erfarenheter och tillämpa beprövade lösningar för Hagastaden. Det gör vi genom att följa stadens miljöpolicys och riktlinjer.

Den tydligaste miljökvaliteten i projekt Hagastaden är att dåligt utnyttjad mark i centralt läge förvandlas till bostäder, kontor och verksamheter. För att kunna få plats med så många bostäder som möjligt har en sträcka om nära en kilometer av E4/20 förlagts i tunnel, och merparten av byggnaderna byggs ovanpå tunneltaken. Överbyggnaden gör att buller och luftföroreningar från den omgivande biltrafiken minskar i området.

De flesta byggherrarna kommer att miljöcertifiera sina byggnader, vilket innebär att stränga miljökrav ska uppfyllas. NCC Property Developments kontorsbyggnad Torsplan 2 i Hagastaden har som första byggnad i Sverige lyckats uppnå BREEAM-certifieringens högsta nivå "Outstanding". Andra miljökvaliteter är att cykel- och gångtrafik ska få ta plats och att området får en väl utbyggd kollektivtrafik med bussar, tunnelbana och omedelbar närhet till Citybanan.

En framträdande miljökvalitet är hur området med ett grönt stråk kommer förbättra tillgängligheten mellan, inte bara olika stadsdelar, utan även de unika grön- och naturområden som ligger i Stockholm och Solna. Till exempel Hagaparken, Bellevueparken och Karlbergsparken. Här nedan kan du läsa fler exempel på vårt miljöarbete.

Samarbete byggherrar

Vi har regelbundna samverkansmöten med de byggherrar som köpt mark för att bygga bostäder på, som formellt har miljöansvaret på sin mark, att de följer stadens miljöriktlinjer på alla väsentliga punkter.

Tillsyn

Medan en entreprenad pågår bistår vi med checklistor och gör miljöronder för att se till att miljöarbetet sköts i det dagliga arbetet.

Masshantering och bygglogistik

I projektet finns en plan för hur schaktmassorna ska hanteras. Det innebär att vi planerar för hur den jord vi schaktar bort ska tas om hand – är det förorenat kan det behöva forslas bort för destruktion. Rena massor kan återanvändas. Både jord och vatten tar vi prover av, i förväg och under tiden det schaktas. Det kommer att bli trångt när vi bygger så det blir också viktigt att lösa intransporterna av allt byggmaterial på ett smart sätt. 

Buller

Idag är Hagastaden ett bullerstört område som genomkorsas av stora trafikströmmar. För att kunna bygga bostäderna i Hagastaden har Norra Länken och Värtabanan lagts i tunnlar genom Hagastaden. Tunnlarna kommer att göra området betydligt bättre ur bullersynpunkt. Bostadshusen byggs också med ljudkrav mot de omgivande gatorna.

Sopsug

För att radikalt minska behovet av tunga fordon som ska frakta områdets sopor installeras en sopsug i bostadsområdet. Det fungerar som en stor centraldammsugare som samlar hushållens sopor i en mellanlagringsstation som inte behöver tömmas lika ofta som traditionella soprum. Även papperskorgarna i Norra Stationsparken  kopplas till sopsugssystemet. Lösningen finns sedan tidigare i till exempel Hammarby Sjöstad.

Uppdaterad