Parker och gröna stråk

Visionsbild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Visionsbild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Centralt i Hagastaden anläggs en avlång timglasformad park. Parken löper genom norra innerstaden från Torsplan och Hagaplan i väster till Norrtull i öster.

Norra Stationsparken kommer att bli ett grönt och öppet stråk mellan Stockholm och Solna. Parken ramas in av bostadskvarter med butiker, restauranger och andra verksamheter i bottenplanet, på både norra och södra sidan. Norra Stationsparken korsas i mitten av ett syd-nordligt parkstråk som följer Hälsingegatan norrut in i Solna.

Från Norra Stationsparken och österut planeras en gång- och cykelbro över Uppsalavägen som ger närheten till Hagaparken och Brunnsviken som särskild tillgång. De gamla tullhusen i sin lilla park vid Norrtull kommer att lyftas fram i den nya planen och bli som en kulturhistorisk entré till naturen och innerstaden beroende på vart man rör sig.

I områdets östra del och förbi Wenner-Gren Center förbättras nu även tillgängligheten till Bellevueparken. Det gröna sambandet mellan Hagaparken och Karlbergsparken blir också tydligt.

Uppdaterad