Markanvisningstävling för Kvarnbacken i Östberga

Ungefärligt område för exploateringen markerat i grönt.
Ungefärligt område för exploateringen markerat i grönt.

Stockholms stad har bjudit in byggaktörer att lämna anbud på mark i södra Östberga. Tiden för att lämna anbud har nu löpt ut.

Om tävlingen

Exploateringskontoret har bjudit in till lämnande av anbud på mark för bostads­bebyggelse inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga. Projektet är beläget söder om Östbergahöjden i området som kallas Kvarnbacken. Området ska bebyggas med bostäder och bebyggelsens utformning ska följa riktlinjerna i det program som upprättats för Östberga.

Staden kommer att träffa markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten och i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

Sista dag för att lämna anbud var den 12 april 2021. 

Dokument för att delta

Här finns de dokument och handlingar som krävs för att delta i markanvisningstävlingen.

Inbjudan

Utkast till markanvisningsavtal

Hållbarhetskrav

Markanvisningspolicy

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till den här markanvisningstävlingen.

Senaste dag för att skicka in frågor var den 5 april 2021. Har du en fråga? Se kontaktuppgifter lite längre ner på sidan.

Kontakt

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

Stadsutveckling i Östberga

Uppdaterad