Jämförelseförfarande - bostäder i Skärgårdsskogen

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, bjuder in till ett jämförelseförfarande inför direktanvisning av bostadsbebyggelse i Skärgårdsskogen, inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck.

[2020-11-03] 

Resultat

 

Följande bolag föreslås för direktanvisning efter jämförelseförfarande:

  • Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
  • Einar Mattsson Projekt AB
  • NREP AB
  • Stockholms Kooperativa Bostadsförening
  • Åke Sundvall Projekt AB tillsammans med Heba Fastighetsutveckling AB

Totalt har 53 bidrag från en bred blandning av aktörer inkommit. Det mycket stora intresset har inneburit en hård konkurrens, framför allt bland hyresrättsaktörer där intresset var stort men där endast två kvarter var aktuella för anvisning.

För ett av kvarteren som ingick i jämförelseförfarandet krävs ytterligare utredning och markanvisning kommer att ske i ett senare skede.

Motivering
Bedömningen har genomförts av representanter från exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret och har baserats på förståelse för platsens förutsättningar, anpassning till topografi och befintlig bebyggelse, kreativitet och hållbara lösningar. Väl genomförda analyser, problembeskrivningar och innovativa förslag på åtgärder har värdesatts, liksom relevans och genomförbarhet i referensprojekt. 

Projektidéerna är tydliga, men anpassningsbara till platsens krävande förutsättningar. Bedömningsgruppen har bedömt projektidéerna i sin helhet och har valt ut bolag som kompletterar varandra med olika styrkor för att uppfylla stadens mål och policys. Bolagen har genom relevanta referensprojekt visat exempel på möjligheter att genomföra projektidén. 

För mer information om de aktörer som valdes ut och projektet hänvisar vi till kontorets tjänsteutlåtande som avses beslutas om i exploateringsnämnden 2020-11-12. 

Insyn - exploateringsnämndens sammanträde 2020-11-12

 

[2020-09-07] Tack för visat intresse! 

Fredagen den 4 september var sista dagen att delta i jämförelseförfarandet och intresset har varit stort. Beredningsgruppen kommer nu att samla och jämföra inkomna bidrag. I början av oktober kommer vi att ta kontakt med de bolag som erbjuds markanvisning. Resultatet från jämförelseförfarandet kommer att publiceras i samband med att exploateringsnämnden fattar beslut, preliminärt i november. Med vänliga hälsningar Nerma Muhovic

 

 

[2020-09-01] Förtydligande om inlämning av dokument


Det är enbart dokumenten "Informationsbegäran inför byggherreanalys av PwC" och "Underlag till jämförelseförfarande" som ska lämnas in, inga ytterligare bilagor är tillåtna.

OBS! För att staden ska kunna genomföra rättvisa jämförelser får inte heller textrutorna i dokumentet utökas. Någon enstaka ytterligare mening kommer anses vara ok men bedömningsgruppen vill helst se korta och kärnfulla texter.
Med vänliga hälsningar Nerma Muhovic

 

[2020-08-10] Uppdatering i dokument

Avtalstexten i mallarna för markanvisningsavtalen har uppdaterats, se under rubriken "Markanvisningsavtal".

 

Staden välkomnar alla bostadsrätts- och hyresrättsaktörer som har intresse av att bygga i Skarpnäcksområdet att delta i detta jämförelseförfarande.

Jämförelseförfarandet gäller ett område som bedöms rymma cirka 700 nya bostäder. 

 

Inbjudan

 

Inbjudan till jämförelseförfarande i Skärgårdsskogen, Skarpnäck

 

Material inför inlämning

Specifika handlingar

Markanvisningsavtal

[2020-08-10]
Uppdatering av avtalstext i mallarna för markanvisningsavtalen

”Första stycket § 2 har uppdaterats för att förtydliga att det är någon av aktörerna, och inte flera byggaktörer gemensamt, som ska uppföra specialbostäder. Uppdateringen gäller i både hyresrätts- och bostadsrättsavtalet.”

 

Stadens övriga dokument

Inlämning av material

Ifyllt underlag skickas in, senast 4 september 2020 till: 

exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Meddelande om fel i underlag

Ett fel har letat sig in på sidan 5, andra stycket i sista meningen i dokumentet ”Underlag för jämförelseförfarande”. De byggaktörer som väljs ut kommer att erbjudas en direktanvisning utan ytterligare steg i urvalsprocessen.

Frågor och kontakt

Vid eventuella frågor, kontakta projektledare Nerma Muhovic, se kontaktuppgifter nedan. Frågor kan ställas till och med den 14 juli. Skriv "Jämförelseförfarande Skärgårdsskogen Dnr E2020-01881" i ämnesraden.
Inkomna frågor av allmänt intresse besvaras på den här webbplatsen under rubriken Frågor och svar (skapas vid behov).

Frågor och svar jämförelseförfarande

Projekt i närheten

Uppdaterad