Ljuddämpande skydd vid Tyresövägen

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

För att avskärma buller från Tyresövägen planerar staden att bygga fyra 3 meter höga bullerskyddskärmar. Arbetet kommer att pågå till hösten 2023.

Bakgrund

Bullerskydden ingår i detaljplanen för Stora Sköndals väg för att dämpa buller för de närliggande bostäderna. 

Om bullerskydden

Bullerskärmarna utformas som träplank lika dem som finns på plats längs Tyresövägen vid Sköndal. De fyra bullerskydden kommer att varierar i höjd mellan 2,5 till 3 meter. 

Tidplan

Planen vann laga kraft i juni 2014. Byggstart planeras till hösten 2022 och färdigställandet planeras till hösten 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Bo Persson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad