Finalister markanvisningstävling

Globenområdet 2016.
Globenområdet, vy från öst 2016.

De tre finalisterna i markanvisningstävlingen för Hovet- och Söderstadiontomterna är Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt med förslaget ”Söderhov”, Veidekke Bostad/Rikshem med förslaget ”Atmosfär Globen Gardens” och Klövern/NCC med förslaget ”Johanneshovsterassen”. Förslaget Söderhov utsågs till vinnare i november 2017.

Söderhov gick vidare

Jämförelseförfarande, som har använts som metod vid markanvisningstävlingen, bygger på en bedömning av flera byggaktörer om hur väl de uppfyller de krav som staden ställt upp för en viss plats. För Arenan 9 har följande kriterier varit avgörande i utvärderingen.

  • Övergripande stadsbyggnadskvaliteter och gestaltningsambitioner utifrån platsens planeringsförutsättningar
  • Ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och innovativa lösningar
  • Process och genomförbarhet
  • Stadens ekonomi
  • Referensprojekt

Förslag Söderhov

Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.

Se en animerad film över förslaget här, (YouTube)

Beställare: Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt
Upphovsmän: White arkitekter, Kjellander Sjöberg, ELU konsult, Martin Frostner studio
Volym: 105.000 kvm ljus BTA
Referensprojekt: Atollen, Hunden, Blenda, Tuletorget, Månspinnaren, Skagershuset, Magelungsterassen

Konsortiet har i förslaget Söderhov tagit fram ett väl avvägt förslag med ett identitetsskapande kon­cept som lösning på en svår frågeställning. Flöden och funktioner i uppdraget sorteras och löses konstruktivt, tydligt och robust vilket ger en trygghet inför förslagets vidareutveckling. Volymerna underordnar sig siktlinjerna från Göt­gatan och Skogskyrkogården. Den kommersiella tyngdpunkten är väl motiverad och klokt placerad. Arkad­erna kan både lösa en konstruktiv utmaning och bli ett spännande tillskott som kan stödja och förstärka Globenområdets identitet. Tydliga gränser mellan allmänt och privat skapar väldefinierade rum och ori­enterbarhet för evenemangsbesökare, boende och andra verksamma i områ­det. Lösningen för fordonstrafik visar förståelse för risken av konflikter mellan fordon och publikflöden genom att gångflöden separeras från fordonstrafik i Globentorgets och Arenagångens plan så långt som det är möjligt.

Förslaget ger lägst intäkter, innehåller lägst andel bostäder och högst andel handel. Bedömningen är dock att stadens intäkter kan ökas genom en inriktning under den fortsatta processen där markanvändningar och totalvolym ses över till förmån för högre värderade lokalslag inom ramen för grundidén. Träningsrinkarnas placering minimerar ombyggnadskostnaderna och får liten påverkan på logistiken för Ericsson Globe. Förslaget visar genom sin genomtänkta funktionsblandning förståelse för den sociala hållbarheten och föreslår en metod för att hantera frågan under den fortsatta processen.

Förslag Atmosfär Globen Gardens

Visionsbild för Atmosfär Globen Gardens av Veidekke Rikshem, CF Möller.

Beställare: Veidekke Rikshem
Arkitekt/konsultgrupp: CF Möller
Volym: cirka 115.000 kvm ljus BTA
Referensprojekt: Kalejdohill, Sveakvarteren, BRF Konstnären, Carlsberg byen, Aalborg havnefront, Sjömärket, Bestseller

I Atmosfär har konsortiet skapat ett djärvt, karaktärsfullt och spännande förslag som tillför något nytt till platsen. De smala lamellhusen ger förutsättningar för genomgående och ljusa lä­genheter. Den kommersiella tyngdpunkten är klokt placerad och programmeringen av Globentorget tillför mervärde. Topologin är öppen mot Globentorget och varvas omväxlande med gårdar och angöringsgator. Publiken från arenorna riskerar därmed att sila okon­trollerat igenom området. Evenemangsbesökare på väg mot Gullmarsplan får svårt att skilja mellan allmänt och privat.

Förslaget sorterar i vissa delar funktionerna med mindre höjdskillnader som betydelsebärande gräns mellan offentligt och privat. Det visar därmed inte tillräcklig förståelse för platsen och dess förutsättningar framför allt med avseende på publikflöden.

Förslaget innehåller störst volym men placerar bostäder närmare Nynäsvägen än 40 meter samt placerar träningsrinkarna mycket nära Ericsson Globes huvudentré och befintliga grundläggning. Om dessa förutsättningar beaktas i en risk- och sårbarhetsanalys så riskerar den sannolika framtida intäkten att minska.

Placeringen av rinkarna under torget som sannolikt kommer utgöra allmän plats i kommande detaljplan medför att kostnaden för det körbara bjälklaget faller på markägaren. Eftersom förslaget har högst andel av totalvolymen i den högst värderade användningen bedöms möjligheten att kompensera för ekonomisk risk, med omdisponeringar av markanvändningen inom förslaget eller genom att tillföra volym, som små.

Förslaget Johanneshovsterassen

Visionsbild för Johanneshovsterassen av Klövern, NCC, Brunnberg & Forshed, Wester & Elsner arkitekter, Urbio och WSP.

Beställare: Klövern och NCC
Arkitekt/konsultgrupp: Brunnberg & Forshed, Wester & Elsner arkitekter, Urbio och WSP
Volym: 110.000 kvm ljus BTA
Referensprojekt: Signalfabriken, Stora Sjöfallet, Torsplan 1 och 2, Skeppet, Kopparhusen

I Johanneshovsterassen har konsortiet tagit ett helhetsgrepp om platsen som med utgångspunkt i en stråkanalys kopplar samman platsen med den omgivande staden. Parkens placering, storlek och offentliga funk­tion i kombination med halvöppna gårdar är ett intressant grepp som främjar sociala möten. I publik­strömmarnas rörelseriktning mot Gullmarsplan blir de halvöppna gårdarna och parken smitvägar. Den stora variationen av publikflöden kräver tydlig­are sortering mellan privat och offentligt vilket de halvöppna gårdarna inte medger. Förslaget drar därmed inte fullt ut konsekvenserna av platsens förutsättningar eller stråkanalysen som mer utgår från fordons- och gång­flöden kring Globen Shopping. Förskolornas placering i anslutning till rinkarna förefaller komplicerad.

Förslaget kommer på andra plats vad gäller intäkter till staden. Det innehåller en lösning för rinkarna som delvis tar befintliga utrymmen i anspråk och placerar den ena rinken i en idag inte underbyggd del av området. Relativt omfattande utgifter för till- och ombyggnader av Ericsson Globes utrymmen under mark samt kostsam masshantering kan befaras.

Sammanvägd bedömning

Alla tre konsortier har tagit fram var sitt genomarbetat och ambitiöst förslag. I hanteringen av luft och buller, kulturmiljö samt hänvisade ref­erensprojekt ligger konsortierna nära varandra. I fråga om stadens totalekonomi finns stora osäkerheter kopplade till platsens förutsättningar och fortsatt process. Störst skillnad i övrigt finns i hantering av publikflöden, fordonstrafik, sorter­ing av funktioner, gräns mellan offentligt och privat och inte minst placeringen av träningsrinkarna i förhållande till Ericsson Globe.

Bedömningsgruppens slutsats är att förslaget Söderhov har den idé och struktur som bäst tål att bearbetas vidare. Konsortiet visar med process­beskrivning och referensprojekt på god förståelse för platsens komplexitet och genomförandekapacitet.

Uppdaterad