Pågående arbeten i Slakthusområdet

Två gula grävmaskiner river en industribyggnad.
Rivningsarbete, hus 63 i Slakthusområdet.

Här samlas information om byggarbeten på plats i Slakthusområdet. Allt från rivningar och tillfälligt avstängda vägar och kvarter till sprängningar och arbeten som kan orsaka buller och utökad trafik. Du kan även se filmer från genomförda rivningar.

Synpunkter och frågor

Har du några synpunkter eller frågor?
Välkommen att kontakta soderstaden@stockholm.se

Notis om sprängning via sms-tjänst

Sprängningar sker på vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00 och föregås av sex korta ljudsignaler och efterföljs av en lång ljudsignal när sprängningen är avklarad.

Du kan prenumerera på en sms-tjänst som skickar en notis 30 minuter före varje sprängning.

Skicka ett sms med texten ”Start” till 0709-03 29 87 så får ett sms skickat till dig 30 minuter före varje sprängning.

Hallvägen/Enskedevägen

Trafik på Enskedevägen leds om

Hallvägen, som går rakt igenom Slakthusområdet, ska förlängas söderut och ansluta till Enskedevägen.
En ny korsning ska byggas och under Enskedevägen ska arbeten med ledningar för VA utföras.

Arbetet beräknas vara klart i december 2023. Under tiden behöver trafiken tillfälligt ledas om.

  • Avfarten från Kolonivägen till Enskedevägen är avstängd. Trafiken hänvisas till Fågelkärrsvägen.
  • I höjd med korningen mot Kolonivägen leds trafiken på Enskedevägen tillfälligt om till ett körfält i vardera riktning. Det rör sig om cirka 180 meter förbi byggarbetsplatsen.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Enskedevägen och kan medföra visst buller orsakat av maskiner och arbete med spontning.

För dig som bor eller arbetar i närområdet

Skanska skickar ut information inför viktiga delmoment. Anmäl dig till utskick genom att skicka ett mejl till SlakthusE101@skanska.se

Rivningsarbeten

Klicka på kartan för att förstora bilden.

På kartbilden ser du vilka byggnader som har rivits eller ska rivas och ersättas med bostäder, service, handel och kontor samt tunnelbaneuppgångar framöver.

Grönmarkerade byggnader har rivits.
Orangemarkerade byggnader ska rivas:

  • Hus 12 rivs med start kvartal 2 2023.
  • Hus 23 rivs med start kvartal 4 2023.
  • Hus 60 (som i dag är Stockholms stads projektkontor) ska rivas framåt år 2026.

Slakthusområdet har flertalet byggnader från olika decennier som gemensamt bidrar till områdets kulturvärden och historia. Dessa ska bevaras och utvecklas när nya Slakthusområdet växer fram.

Marksänkning

Stor höjdskillnad jämnas ut i södra Slakthusområdet

I den sydvästra delen av Slakthusområdet mellan Hallvägen och Lindevägen, som vetter mot Trädskolevägen, har ett omfattande arbete med marksänkning färdigställts. Marken har sänkts och jämnats ut söderut, där det är och har varit höjdskillnader på uppåt tio meter.

Syftet med arbetet har varit att förbereda för den nya kvartersbebyggelsen och att binda ihop Slakthusområdet med det befintliga gatunätet söder om området. Skanska har varit ansvariga för entreprenaden.

I den sydöstra delen startar ett liknande marksänkningsarbete under år 2023-2024. Då ska höjdskillnaden jämnas ut mellan Hallvägen, Arenavägen och Trädskolevägen. Staden har ännu inte handlat upp någon entreprenör för det arbetet.

Krävs sprängningar i underliggande berg

Arbetet med marksänkningen innebär schaktning och bortforsling av det fyllnadsmaterial som en gång i tiden användes för att höja marknivån i den här delen av Slakthusområdet. Det krävs också sprängningar av det underliggande berget för att plana ut området till rätt nivå. Det är cirka 200 000 kubikmeter massor som ska schaktas bort, sorteras och återvinnas.

Ledningsarbete följer efter marksänkningen

Parallellt med marksänkningsarbetet har ett omfattande arbete påbörjats med att dra ledningar för el, fiber, vatten och avlopp samt sopsug för den nya kvartersstrukturen. Det kommer att sprängas längs med de nya arbetsgatorna, väster om Hallvägen, och arbetet inkluderar en stor mängd jord- och bergschakt. Därefter asfalteras arbetsgatorna som kommer att vara kvar under hela Slakthusområdets byggtid. Arbetet uppskattas i sin helhet att vara klart år 2024. Skanska är ansvarig entreprenör för arbetet som benämns E101. I en framtida etapp byggs gatorna om till sitt slutgiltiga skede med trottoarer, asfalt och stenläggningar och träd.

Se filmer om rivningarna!

Anmäl dig till Skanskas nyhetsbrev om marksänkningsarbetet i södra delen av Slakthusområdet. Skicka ett mejl till SlakthusE01@skanska.se

Uppgångar för ny tunnelbanestation

Den nya stationen i Slakthusområdet ingår i en utbyggnad av blå tunnelbanelinje och ska samtidigt ersätta stationerna (nuvarande Gröna linjen) Globen och Enskede Gård. Rivningen av hus 5 avslutades under början av 2021 och därefter omarbetades husgrunden, och det är under denna fastighet som Slakthusområdet kommer få en av de två nya tunnelbaneuppgångarna.

Den andra, södra, tunnelbaneuppgången kommer att byggas under delar av fastigheterna till hus 17, 29 som revs under 2021 och hus 37 och 38 som revs under andra kvartalet 2022. Marken lämnas därefter över till Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), som ansvarar för arbetet med den nya stationen.

Du kan läsa mer om tunnelbaneutbyggnaden på Region Stockholms webbplats och anmäla dig till sms-information om bygginformation eller sprängningar.

Blå linje till Söderort, Region Stockholm

Sms om bygginformation och sprängningar, Region Stockholm

Att bo vid en byggarbetsplats

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter?

Fredrik Richard

kommunikatör, exploateringskontoret

Mats Johansson

byggprojektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad