Pågående arbeten i Slakthusområdet

Rivningsarbete i Slakthusområdet.

Här samlas information om byggarbeten på plats i Slakthusområdet. Allt från rivningar och tillfälligt avstängda vägar och kvarter till sprängningar och arbeten som kan orsaka buller och utökad trafik. Du kan även se filmer från genomförda rivningar.

Pågående arbeten

Ortofoto med markeringar för olika byggnader

På kartbilden ser du vilka byggnader som har rivits eller ska rivas och ersättas med bostäder, service, handel och kontor samt tunnelbaneuppgångar framöver. Grönmarkerade byggnader har rivits fram till och med kvartal 1 2022 (Där några av byggnaderna inväntar formellt slutbesked för rivningen). Orangemarkerade byggnader: hus 12, 23, 42, 60 och 63 ska rivas med start under 2023. (Hus som Atrium Ljungberg river finns ej markerade på kartan).

Uppgångar för ny tunnelbanestation

Den nya stationen i Slakthusområdet ingår i en utbyggnad av blå tunnelbanelinje och ska samtidigt ersätta stationerna (nuvarande Gröna linjen) Globen och Enskede Gård. Rivningen av hus 5 avslutades under början av 2021 och därefter omarbetades husgrunden, och det är under denna fastighet som Slakthusområdet kommer få en av de två nya tunnelbaneuppgångarna. 

Den andra, södra, tunnelbaneuppgången kommer att byggas under delar av fastigheterna till hus 17, 29 som revs under 2021 och hus 37 och 38 som revs under andra kvartalet 2022. Marken lämnas därefter över till Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), som ansvarar för arbetet med den nya stationen.

Du kan läsa mer om tunnelbaneutbyggnaden på Region Stockholms webbplats och anmäla dig till sms-information om bygginformation eller sprängningar.

Blå linje till Söderort, Region Stockholm 

Sms om bygginformation och sprängningar, Region Stockholm

Höjdskillnad jämnas ut vid Trädskolevägen när området öppnas

I den södra delen av Slakthusområdet mellan Hallvägen och Lindevägen som vetter mot Trädskolevägen pågår det ett omfattande arbete för att sänka och jämna ut marken söderut. I dag finns det höjdskillnader på uppåt tio meter. Syftet är att förbereda för den nya kvartersbebyggelsen och att binda ihop Slakthusområdet med det befintliga gatunätet söder om området.

Krävs sprängningar i underliggande berg

Markarbetet innebär schaktning och bortforsling av det fyllnadsmaterial som en gång i tiden användes för att höja marknivån i den här delen av Slakthusområdet, när det etablerades i början av 1900-talet. Därefter krävs det sprängningar av det underliggande berget för att plana ut området till rätt nivå för att kunna ansluta till infrastrukturen söderut. Sprängningsarbetet påbörjades i februari 2022 och uppskattas vara klart i juli 2022. Det är cirka 200 000 kubikmeter massor som ska schaktas bort, sorteras och återvinnas.

Notis om sprängning via sms-tjänst

Sprängningarna sker på vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00 och föregås av sex korta ljudsignaler och efterföljs av en lång ljudsignal när sprängningen är avklarad. Det går att prenumerera på en sms-tjänst som skickar en notis 30 minuter före varje sprängning.

 • Skicka ett sms med texten ”Start” till 0709-032987 87 så får ett sms skickat till dig 30 minuter före varje sprängning.

Träd har fällts i sluttningen

Marksänkningsarbetet innebär i sin tur att de träd som stått i sluttningen med mot Trädskolevägen har tagits ned för att möjliggöra kommande kvartersbebyggelse. Kompensationsåtgärder har gjorts i Naturpark Frötallen, direkt väster om området, där fällda träd har blivit så kallade faunadepåer för att främja den biologiska mångfalden. Det kommer även att planteras många nya träd i parker och på gator och torg i nya Slakthusområdet.

Klart efter sommaren 2022

Arbetet med marksänkningen startade i april 2021 och kommer uppskattningsvis att pågå till juli 2022.  Efter att de markförberedande åtgärderna har genomförts så kommer ytan att beredas med ledningar och nyttjas som en etableringsyta och därefter fungera som en så kallad Check point, en etableringsyta för leveranser och transporter in och ut från Slakthusområdet. Marken kommer därefter att omvandlas till kvartersmark i Slakthusområdet. Marksänkningen av den östra delen av området beräknas påbörjas tidigast 2023.

Plank av lättbetong tas ned i maj 2022

Det befintliga planket som från Slakthusområdet sett vetter mot skogspartiet och hustomterna längs med Lindevägen (i väster) ska tas ned, i samband med ett förberedande arbete inför en ledningsomläggning. Entreprenadarbetet sker under maj månad och planket ersätts med ett stängsel som ska ansluta till det röda träplanket norrut och den befintliga industribyggnaden söderut. Under rivningsarbetet stängslas arbetsområdet in.

Rivningar som påbörjades år 2021 och som pågår under 2022

 • Hus 5 (parkeringshus med två kontorsplan) revs under år 2021. Arbete med tunnelbaneuppgång ska påbörjas
 • Hus 17 - rivningsarbete pågår in under år 2022
 • Hus 29 (styckningsfabrik) - rivningsarbete pågår in under år 2022
 • Hus 37 med adress Hallvägen - rivningsarbete pågår in under år 2022
 • Hus 38 (bageribyggnad) - rivningsarbete pågår in under år 2022
 • Hus 50 - rivningsarbete pågår in under år 2022
 • Hus 55 - rivningsarbete pågår in under år 2022

Se filmer om rivningarna!

Anmäl dig till Skanskas nyhetsbrev om marksänkningsarbetet i södra delen av Slakthusområdet. Skicka ett mejl till SlakthusE01@skanska.se

Kommande arbeten

Rivningar planerade från år 2022 och framåt

 • Hus 12
 • Hus 23
 • Hus 33 (Atrium Ljungberg)
 • Hus 34
 • Hus 42
 • Hus 55
 • Hus 60
 • Hus 63

Genomförda arbeten

De grönmarkerade byggnaderna är de byggnader som har rivits hittills i projektet.

Byggnader som rivits i Slakthusområdet fram till och med 2020

Hus 44 och 51 (fryshus samt kontor) uppförd 1969, 1972, 1993 med adress Hallmästarvägen 1-5.
Hus 6
Hus 59
Hus 67
Hus 100-106

Slakthusområdet har flertalet byggnader från olika decennier som gemensamt bidrar till områdets kulturvärden och historia. Dessa ska bevaras och utvecklas när nya Slakthusområdet växer fram.

Synpunkter och frågor

Vid eventuella frågor och synpunkter, kontakta soderstaden@stockholm.se

Kontakt

Fredrik Richard

kommunikatör, exploateringskontoret

Mats Johansson

byggprojektledare, exploateringskontoret

Att bo vid en byggarbetsplats

Uppdaterad