Pågående arbeten i Slakthusområdet

Här samlas information om byggarbeten på plats i Slakthusområdet. Allt från rivningar och tillfälligt avstängda vägar och kvarter till sprängningar och arbeten som kan orsaka buller och utökad trafik. Du kan även se filmer från genomförda rivningar.

Pågående arbeten

De byggnader som är markerade gröna har rivits under 2019 och 2020. För blåmarkerade byggnader, hus 5 har rivningsarbete påbörjats under det andra halvåret 2020. Resterande blåmarkerade byggnader; 17, 29, 37, 38 ska rivas med start under första halvåret 2021. Orangemarkerade byggnader, hus 50, 56, 57, 58 och 62, ska rivningar påbörjas under första halvåret 2021 och avslutas första halvåret 2022. Byggnaderna 12, 23, 42, 55, 60 och 63 ska rivas med start 2022 och framåt.

På kartbilden ser du vilka byggnader som kommer att rivas och ersättas med bostäder, service, handel och kontor framöver.(Hus som Atrium Ljungberg river finns ej markerade på kartan).

Uppgångar för ny tunnelbanestation

Den pågående rivningen av hus 5 (före detta parkeringshus) avslutas under början av 2021 och därefter påbörjas arbete med den nya husgrunden som beräknas vara klar i november 2021. Under denna fastighet kommer Slakthusområdet få en ny tunnelbanestation. Den nya stationen är en utbyggnad av Blå linje och ska ersätta stationerna Globen och Enskede Gård. Rivningarna av hus 17, 29, 37 och 38 ska vara färdiga i juni 2021 för att arbetet med den södra tunnelbaneuppgången vid nya Centrala Parken ska kunna inledas. Det är Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), som ansvarar för arbetet med den nya stationen.

Du kan läsa mer om tunnelbaneutbyggnaden på Region Stockholms webbplats och anmäla dig till sms-information om bygginformation eller sprängningar.

Webbplats Blå linje till Söderort Anmälan till sms om bygginformation och sprängningar.

Höjdskillnad jämnas ut vid Hallvägen/Trädskolevägen

Mellan Hallvägen och Trädskolevägen kommer höjdskillnaden på marken som i dag är upp till tio meter att jämnas ut. Syftet är att förbereda för den nya kvartersbebyggelsen och att binda ihop Slakthusområdet med det befintliga gatunätet söder om området. Markarbetet innebär först och främst schaktning av det fyllnadsmaterial som en gång i tiden användes för att höja marknivån i den här delen av området när Slakthusområdet etablerades i början av 1900-talet. Därefter kommer det, med start efter sommaren, att påbörjas sprängningar av underliggande berg och sten för att ytterligare plana ut området. Uppskattningsvis är det 200 000 kubikmeter massor som ska schaktas bort, sorteras och återvinnas. Marksänkningsarbetet innebär i sin tur att de träd som stått i sluttningen med mot Trädskolevägen har tagits ned för att möjliggöra kommande kvartersbebyggelse. Kompensationsåtgärder kommer att göras i Naturpark Frötallen, direkt väster om området, där fällda träd kommer att bli så kallade faunadepåer. Arbetet med marksänkningen i den sydvästra delen av området startade i april 2021 och kommer att pågå i cirka ett år framöver. Efter att de markförberedande åtgärderna har genomförts så kommer ytan att beredas med ledningar och nyttjas som en etableringsyta och därefter fungera som en så kallad Check point, en etableringsyta för leveranser och transporter in och ut från Slakthusområdet. Marken kommer därefter att omvandlas till kvartersmark i Slakthusområdet. Marksänkningen av den östra delen av området beräknas påbörjas tidigast 2023.Rivningar som påbörjas första halvåret 2021.

 • Hus 5 (parkeringshus med två kontorsplan) uppförd 1986-89 med adress Rökerigatan 1A-E. Entreprenadarbetet beräknas avslutas i november 2021. Under vardagar klockan 07.00-17.00 kan bullrande och störande arbeten pågå. Gång- och cykelvägen längs med Arenavägen och Rökerigatan kommer att behövas ledas om kortare vissa perioder.
 • Hus 17
 • Hus 29 (styckningsfabrik) uppförd 1969 med adress Slakthusgatan 10-18.
 • Hus 37 med adress Hallvägen
 • Hus 38 (bageribyggnad) uppförd 1958 med adress Hallvägen 17-19.
 • Hus 50 - rivningsarbete pågår in under år 2022
 • Hus 56 - rivningsarbete pågår in under år 2022
 • Hus 57 - rivningsarbete pågår in under år 2022
 • Hus 58 - rivningsarbete pågår in under år 2022
 • Hus 62 - rivningsarbete pågår in under år 2022
Se filmer om rivningarna!

Anmäl dig till Skanskas nyhetsbrev om marksänkningsarbetet i södra delen av Slakthusområdet. Skicka ett mejl till SlakthusE01@skanska.se

Kommande arbeten

Rivningar planerade från år 2022 och framåt

 • Hus 12
 • Hus 23
 • Hus 33 (Atrium Ljungberg)
 • Hus 34
 • Hus 42
 • Hus 55
 • Hus 60
 • Hus 63

Genomförda arbeten

 

De grönmarkerade byggnaderna är de byggnader som har rivits hitintills i projektet.

Byggnader som rivits i Slakthusområdet fram till och med 2020

Hus 44 och 51 (fryshus samt kontor) uppförd 1969, 1972, 1993 med adress Hallmästarvägen 1-5.
Hus 6
Hus 59
Hus 67
Hus 100-106

Slakthusområdet har flertalet byggnader från olika decennier som gemensamt bidrar till områdets kulturvärden och historia. Dessa ska bevaras och utvecklas när nya Slakthusområdet växer fram.

Kontakt

Emma Kölborg

Projektledare, Exploateringskontoret

Att bo vid en byggarbetsplats

Uppdaterad