Bilden visar en vision av Skansbron, sedd mot Södermalm. White arkitekter.
Skansbron, vy mot Södermalm, White arkitekter.

Södra Skanstull

En helt ny stadsdel planeras kring broarna vid Södra Skanstull. Här planeras för cirka 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Den nya stadsdelen kommer att stärka kopplingarna mellan Södermalm och närförort.

Projektfakta

Staden vill skapa större variation i området kring Södra Skanstull och planerar för nya bostäder som blandas med lokaler för kultur, idrott, handel med mera. Fler bostäder och olika aktiviteter gör området tryggare då det blir folk i rörelse nästan hela dygnet runt. Områdets starka starka identitet värnas. Nuvarande verksamheter ska vara kvar och bli mer tillgängliga med nya promenad- och cykelstråk och förbättrad kollektivtrafik.

Befintliga grönområden utvecklas. Järnvägsspåren däckas över vilket gör det lättare att ta sig fram i Eriksdalslunden. Strandpromenaden får nya aktiviteter som utegym, lekredskap och bryggor. Under broarna planeras flera torg och parker.

Process och tidplan

Genomfört arbete

Programsamråd för Södra Skanstull genomfördes 1 september – 27 oktober 2016, med ett olika aktiviteter i området.

Den 22 mars 2018 godkände stadsbyggnadsnämnden den så kallade samrådsredogörelsen. Samrådsredogörelsen är en sammanställning av de synpunkter som kom in under samrådet om programförslaget hösten 2016. Ungefär 2000 yttranden kom in och många av dem rörde idrottsverksamheterna och badmintonhallen i området.

Samrådsredogörelsen hittar du i Bygg- och plantjänsten.

Efter att Försvarsmakten i ett remissyttrande under programsamrådet bedömt att tågspåren i området bör finnas kvar pausades arbetet. Beslut om att pausa planarbetet togs av stadsbyggnadsnämnden 22 mars 2018.

Vidare arbete

Staden utreder vilka delar av det ursprungliga programmet för Södra Skanstull som går att genomföra. En del komplexa frågor kvarstår innan arbetet kan återupptas. Fokus kommer ligga på mark som staden äger och har rådighet över. En reviderat utredningsbeslut beräknas tas i exploateringsnämnden under våren 2023.

Planpriset 2017

Planprogrammet för Södra Skanstull fick Sveriges Arkitekters planpris 2017. Juryn motiverar beslutet med att projektet är ett lyckat exempel på hur man kan knyta samman stadsdelar. Juryn lyfter fram strategin att göra Skansbron till en stadsgata med publika lokaler i bottenvåningarna och att öppna ett tvärstråk för cyklar och fotgängare under broarna.

Planpriset är Sveriges Arkitekters pris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad, och delas ut för att stimulera och ge spridning åt goda exempel. Södra Skanstull är ett av fyra nominerade projekt. Priset delades ut på Arkitekturgalan i Stockholm den 28 november 2017.

Läs mer om planpriset på Sveriges Arkitekters webbplats.

Kontakt

Jenny Gullström

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Norrman Winter

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Bildgalleri

Flygbild Södra Skanstull med omnejd, vy från sydost juni 2019.
Flygbild Södra Skanstull med omnejd, vy från sydost juni 2019.
Flygbild Södra Skanstull och Mårtensdal, vy från sydost juni 2019.
Flygbild Södra Skanstull och Mårtensdal, vy från sydost juni 2019.
Visionsbild av den nya gatan Diagonalen, White arkitekter.
Visionsbild av den nya gatan Diagonalen, White arkitekter.
Bilden visar en vision av Skansbron, sedd mot Södermalm. White arkitekter.
Skansbron, vy mot Södermalm, White arkitekter.
Bilden visar en illustration av nya Slussparken i Södra Skanstull. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Slussparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Illustration av förslaget för Södra Skanstull med nya kollektivtrafikhållplatser. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB, White arkitekter.
Illustration av förslaget för Södra Skanstull med nya kollektivtrafikhållplatser. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB, White arkitekter.
Bilden visar en illustration på den nya strandparken. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Strandparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Bilden visar en illustration av nya Torget under bron i Södra Skanstull. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Torget under bron, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad