dcsimg
Illustration som visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White Arkitekter.
Illustration som visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White Arkitekter.

Spångadalen

Stockholm växer. Utifrån ett helhetsperspektiv planerar staden för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Nu finns det ett programförslag framtaget för Spångadalen, del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2. Målet är att koppla samman Tensta, Rinkeby och Bromsten både socialt och fysiskt.

Projektfakta

Film - Programförslag för Spångadalen

Se filmen

Ett programförslag har tagits fram för Spångadalen. Syftet med programarbetet är att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett fysiskt och socialt hållbart sätt samt pröva möjligheten för bostäder i Spångadalen.

Förslaget innehåller en ny grundskola, årskurs F-9 för 900 elever med tillhörande idrottshall, en mindre idrottshall, fyra nya parker, två nya förskolor, 1500-1700 nya bostäder i både flerbostadshus och radhus, ett regionalt cykelstråk och en ny gång- och cykelbro till Rissne.

Illustrationsplan (PDF)

Områdena kopplas samman

Områdena Tensta, Rinkeby och Bromsten föreslås kopplas samman med nya gator och ny bebyggelse. Det gör att det blir lättare och ta sig mellan de olika stadsdelarna och använda kollektiv­trafik och service där. Bebyggelsen ska möta upp gaturum och parker med entréer och fönster för att bidra till mänsklig närvaro och ge ett tydligare möte mellan privat och offentligt. Nya gemensamma mötesplatser skapas mellan områdena och barn och ungas platser ska prioriteras.

Tre nya gator föreslås för att koppla samman befintliga gator inom de olika stadsdelarna. Kopplingarna föreslås på strategiska platser för att stärka viktiga stråk där de gör mest nytta.

I utvecklingen av området ska hänsyn tas till platsens kulturvärden och befintlig bebyggelse. Den nya bebyg­gelsen varierar i 2-6 våningar och anpassas till landskapets höjder.  

Program är starten i planprocessen

18 maj 2016 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja programarbete för Spångadalen, del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2 (diarienummer: 2016-02436).

Programmet ska ge en helhetsbild av förut­sättningarna inom området, utgöra underlag för framtida detaljplaner samt fungera som stöd vid förfrågningar från byggaktörer som vill bygga i området.

Processen med att utveckla Spångadalen sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Just nu är arbetet i början av processen, i det skede som kallas program.

Processpil för stadsutvecklingsprojekt

Under perioden 15 maj till 25 juni 2018 var det programsamråd. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter på det programförslag som har tagits fram, som beskriver utvecklingen av området.

Programsamrådsredogörelsen för Spångadalen, med inkomna synpunkterna från samrådet, redovisades för stadsbyggnadsnämnden och godkändes vid nämndens möte den 14 december 2018. Förslag på justeringar av programmet togs även upp för beslut. Stadsbyggnadskontoret ser nu över möjligheterna att arbeta in nämndens beslut i det fortsatta arbetet.

 

Bildgalleri

Illustration som visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White Arkitekter.
Illustration som visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White Arkitekter.
Flygperspektiv sett från söder med Rinkeby till höger och del av Bromsten till vänster i bild. I övre delen av bilden syns Tensta.
Flygperspektiv sett från söder med Rinkeby till höger och del av Bromsten till vänster i bild. I övre delen av bilden syns Tensta.
Flygperspektiv sett från öster med Ulvsundavägen i förgrunden och Rinkeby till höger. Rissne skog och den nya skolan syns centralt i bilden. Illustration: White Arkitekter.
Flygperspektiv sett från öster med Ulvsundavägen i förgrunden och Rinkeby till höger. Rissne skog och den nya skolan syns centralt i bilden. Illustration: White Arkitekter.
Stadsutvecklingsområdet för Spångadalen är markerat med lila.
Stadsutvecklingsområdet för Spångadalen är markerat med lila.
Området är markerat med orange linje.
Området är markerat med orange linje.

Nyheter

Proposal for Spångadalen in brief

Film

This film describes the program proposal for Spångadalen.

The programme proposal

The proposal for Spångadalen includes a new primary and lower-secondary school for 900 pupils up to year 9, plus associated sports hall, a smaller sports hall, four new parks, two new preschools, 1,500-1,700 new homes in both apartment blocks and terraced housing, a regional cycle network, and a new pedestrian and cycle bridge to Rissne.

Illustration plan for SpångadalenIllustration plan (PDF)

Linking Tensta, Rinkeby and Bromsten closer to one another

The proposal suggests linking the areas with new streets and new development in order to make it easier to move between the different districts and use public transport and services there. New shared meeting places are proposed between the areas, and spaces for children and young people are to be prioritised.

Three new streets are being proposed to link the existing streets within the different city districts. Strategic locations have been chosen for the proposed links based on where they provide the most benefit, thereby strengthening important thoroughfares.

The development of the area must take into account its cultural values and existing local development. The new development varies between 2 and 6 floors, and will be adapted to the elevations in the landscape.

The programme is the start of the planning process

May 18, 2016, decision was made to commence program work for Spångadalen, part of Akalla 4: 1 and Bromsten 9: 2 (diary number: 2016-02436).

The programme will provide an overall picture of the conditions within the area, is to form the basis for future detailed development plans and offers useful support for tenders from construction companies that want to build in the area.

The process of developing Spångadalen is planned to take a number of years, consisting of several stages. The work with the programme is currently in the beginning of the process, in the phase known as ‘programme consultation’.

 

 

During the period from 15th May to 25th of June 2018 a program consultation was held for the proposal for Spångadalen. During this time there was an opportunity to comment on the programme proposal. The comments received will be compiled in a programme consultation report. Following possible revisions, the programme is to be approved by the City

The program consultation report for Spångadalen, with the comments received from the consultation, was presented to the City Planning Committee and approved at the Board's meeting on 14 December 2018. Proposals for adjustments to the program were also raised for decision. The City Building Office is now reviewing the possibilities of working on the Board's decision in the continued work.

Spångadalen - nyfiken på att titta in i framtiden?

Längs gångvägarna i Spångadalen och Rinkebydalen finns några utvalda platser, där man genom VR-teknik se kan se hur programförslaget förhåller sig till platsen idag. På kartan nedan ser du de platser som du kan få 3D-vyer i från.

 Karta med platser där VR-vyer finns.

 Större karta (i PDF)

Gör så här om du är i Spångadalen och vill titta på vyerna:

1. Surfa in på webbsidan http://stockholm3d.se/prj/spangadalen/360/index.html och du får en lista över vyerna direkt i din mobil eller surfplatta.

2. Klicka på den vy-punkt som du vill titta på. 

4. Rikta mobilen eller surfplattan mot omgivningen. Du kan även vända dig runt och du ser förslag till ny bebyggelse på platsen.

I de olika vyerna kan du se vart vyerna är placerade genom att klicka på kartan nederst till höger i vy-bilden. 

Du kan även titta på vyerna när du inte är på plats i Spångadalen. Detta gör du genom att klicka på länken:
Startsida med vyer (öppnas i nytt fönster).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Projekt inom stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad