Illustration som visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White Arkitekter.
Illustration som visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White Arkitekter.

Spångadalen

Stockholm växer. Utifrån ett helhetsperspektiv planerar staden för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Nu finns det ett programförslag framtaget för Spångadalen, del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2. Målet är att koppla samman Tensta, Rinkeby och Bromsten både socialt och fysiskt.

Nyheter

Projektfakta

Film - Programförslag för Spångadalen

Se filmen

Ett programförslag har tagits fram för Spångadalen. Syftet med programarbetet är att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett fysiskt och socialt hållbart sätt samt pröva möjligheten för bostäder i Spångadalen.

Förslaget innehåller en ny grundskola, årskurs F-9 för 900 elever med tillhörande idrottshall, en mindre idrottshall, fyra nya parker, två nya förskolor, 1500-1700 nya bostäder i både flerbostadshus och radhus, ett regionalt cykelstråk och en ny gång- och cykelbro till Rissne.

Illustrationsplan (PDF)

Områdena kopplas samman

Områdena Tensta, Rinkeby och Bromsten föreslås kopplas samman med nya gator och ny bebyggelse. Det gör att det blir lättare och ta sig mellan de olika stadsdelarna och använda kollektiv­trafik och service där. Bebyggelsen ska möta upp gaturum och parker med entréer och fönster för att bidra till mänsklig närvaro och ge ett tydligare möte mellan privat och offentligt. Nya gemensamma mötesplatser skapas mellan områdena och barn och ungas platser ska prioriteras.

Tre nya gator föreslås för att koppla samman befintliga gator inom de olika stadsdelarna. Kopplingarna föreslås på strategiska platser för att stärka viktiga stråk där de gör mest nytta.

I utvecklingen av området ska hänsyn tas till platsens kulturvärden och befintlig bebyggelse. Den nya bebyg­gelsen varierar i 2-6 våningar och anpassas till landskapets höjder.  

Program är starten i planprocessen

18 maj 2016 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja programarbete för Spångadalen, del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2 (diarienummer: 2016-02436).

Programmet ska ge en helhetsbild av förut­sättningarna inom området, utgöra underlag för framtida detaljplaner samt fungera som stöd vid förfrågningar från byggaktörer som vill bygga i området.

Processen med att utveckla Spångadalen sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Just nu är arbetet i början av processen, i det skede som kallas program.

Processpil för stadsutvecklingsprojekt

Under perioden 15 maj till 25 juni 2018 var det programsamråd. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter på det programförslag som har tagits fram, som beskriver utvecklingen av området.

Programsamrådsredogörelsen för Spångadalen, med inkomna synpunkterna från samrådet, redovisades för stadsbyggnadsnämnden och godkändes vid nämndens möte den 14 december 2018. Förslag på justeringar av programmet togs även upp för beslut. Stadsbyggnadskontoret ser nu över möjligheterna att arbeta in nämndens beslut i det fortsatta arbetet.

Programarbetet för Spångadalen avslutas

I det fortsatta arbetet har stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret kommit fram till att fokus bör läggas vid separata detaljplaner inom området i stället. Förslaget om att avsluta programarbetet för Spångadalen godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 21 december 2020. Läs nyhet om detta högst upp på den här sidan. 

 

Bildgalleri

Illustration som visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White Arkitekter.
Illustration som visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White Arkitekter.
Flygperspektiv sett från söder med Rinkeby till höger och del av Bromsten till vänster i bild. I övre delen av bilden syns Tensta.
Flygperspektiv sett från söder med Rinkeby till höger och del av Bromsten till vänster i bild. I övre delen av bilden syns Tensta.
Flygperspektiv sett från öster med Ulvsundavägen i förgrunden och Rinkeby till höger. Rissne skog och den nya skolan syns centralt i bilden. Illustration: White Arkitekter.
Flygperspektiv sett från öster med Ulvsundavägen i förgrunden och Rinkeby till höger. Rissne skog och den nya skolan syns centralt i bilden. Illustration: White Arkitekter.
Stadsutvecklingsområdet för Spångadalen är markerat med lila.
Stadsutvecklingsområdet för Spångadalen är markerat med lila.
Området är markerat med orange linje.
Området är markerat med orange linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Projekt inom stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad