Stadsutvecklingsområde Vinsta-Johannelund

Vinsta-Johannelund har stor potential att utvecklas till en del av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde med bostäder, verksamheter, service och bra kommunikationer. Projektet är i ett tidigt skede och en preliminär bedömning är att området ska kunna ge plats för upp till 5 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser.

Projektfakta


Syfte med projektet är att utreda förutsättningar för en stadsutveckling av Vinsta-Johannelund från ett industriområde och företagspark till en del av västerort att bo, arbeta och vistas i. I projektet ingår bland annat att studera området utifrån vilka befintliga kvaliteter som kan berika det nya stadsutvecklingsområdet och omgivande befintliga stadsdelar.

Området har i dag mycket bra kommunikationer och dessutom finns möjlighet att skapa en ny bytespunkt för kollektivtrafik kring Johannelunds tunnelbanestation och Bergslagsvägen.Projektet kommer även att undersöka möjligheterna att utveckla ett lokalt stadsdelscentrum i området.

Staden markägare
Staden är huvudsaklig markägare inom Vinsta-Johannelund industriområde. Ungefär hälften av marken är dock upplåten med tomträtt. Ett antal tomträttshavare i Vinsta-Johannelund har gemensamt initierat ett projekt för att utreda möjligheterna att utveckla området och starta ett programarbete i samarbete med Stockholms stad.

Inriktningen för ett större markområde som Vinsta-Johannelund bestäms genom program som inte innehåller några avgörande beslut om detaljerna. Exempel på områden där staden arbetar med program är Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Brommaplan, Slakthusområdet, Farsta, Stora Sköndal och Skärholmen. I programmets senare skeden ingår flera detaljplaner som bestämmer användning och utformning av områdets mark och byggnader. Allmänna anläggningar som gator, torg och parker ingår också i detaljplanen.

Så påbörjas arbetet
I programarbetet utreds hur platsen används idag, vilka problem och möjligheter som finns och vad som behöver göras för att de nya idéerna ska bli verklighet. Staden ska ta hänsyn både till privata och allmänna intressen och balansera dem mot varandra. Under arbetets gång kommer dialog med berörda att ske. På så sätt är det möjligt att påverka utvecklingen av programmet, som slutgiltigt beslutas om av politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Bakgrund

Utbyggnaden av Vinsta industriområde påbörjades under 1950-talet. Verksamheterna i området utgjordes initialt huvudsakligen av lättare industri och lager men på senare år har efterfrågan på stora industrilokaler sjunkit i Stockholm och verksamheterna i området förändrats. Sedan mitten av 1990- talet har de större företag som bedrev traditionell industriverksamhet i området ersatts av mindre verksamheter inom tjänstesektorn, utbildning och handel. Området har genomgått betydande förändringar och många företag bedriver idag sina verksamheter på tillfälliga bygglov då detaljplanerna för området anger industriverksamhet och lager.

Vinsta-Johannelund invid Johannelundstoppen i direkt anslutning till Bergslagsvägen och Lövstavägen i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Området är beläget i ett bra kommunikationsläge invid Johannelunds tunnelbanestation. När Förbifart Stockholm med trafikplats Vinsta färdigställs kommer detta ytterligare att öka områdets tillgänglighet genom närheten till det regionala vägnätet som också kan stärka Vinsta som en kollektivtrafiknod.

Markanvisningar

I december 2019 beslutade exploateringsnämnden att ge markreservationer inom området som ger tomträttshavarna möjlighet att tillsammans med staden utreda förutsättningarna för en utveckling av Vinsta-Johannelund.

De medverkande tomträttshavarna är i dagsläget, Skutkrossen 1, 14, 15 och 17, Stenen 1, Johannelund 4 och 7, Singeln 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14 och 15, Stenskärven 1, 4 och 5, Stenmjölet 1, 2, 3 och 4 samt Förrådet 5. Ytterligare tomträttshavare kan tillkomma eller falla ifrån under programarbetets gång. Markreservationen beräknas kunna ersättas av markanvisningar i samband med att programarbetet avslutas.

Genom markanvisningsbeslut fördelar staden mark till olika intressenter inför en planering av ny bebyggelse. Den byggaktör som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med staden om en ny användning av marken.

Tidplan

  • Samråd beräknas ske mars/april 2022.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till slutet av 2022.
  • De första markanvisningarna beräknas ske under 2023.
  • Byggstart tidigast 2026.

Enkät

Stockholms stads enkät för området kring Vinsta-Johannelund

Under sex veckor i maj och juni 2020 genomfördes enkäten om området vid Vinsta-Johannelund som planeras att omvandlas med nya bostäder och arbetsplatser. Syftet var att samla in kunskap om hur området kring Vinsta-Johannelund används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kan användas i planeringen av förslaget. 

Kortfakta om enkäten

Antal svarande: 1680

Antal besökare totalt inklusive de som inte svarat på något: 2861

Totalt antal svar: 21935

Totalt antal placeringar av platser och färdvägar på karta: 3889

Enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet.

Artikel om enkätsvaren

Sammanfattning av enkäten.

Enkäten avslutades 14 juni 2020, men du kan titta på den här: Till enkäten. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Wahlman Fält

Projektledare, exploateringskontoret

Monika Rudenska

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad