Framkomlig och säker trafik i Järva

Många av trafikkontorets satsningar på trafiken i Järva under 2024 fokuserar på att öka säkerhet och framkomlighet för gående och cyklister. Arbetet med ett helhetsgrepp över trafiken fortsätter och tar fasta på behoven hos olika trafikslag. Men här finns också det kreativa, till exempel att utveckla gator med plats för lek och vistelse.

Stora delar av Järva är byggt med trafikseparering. Det betyder att gående och cyklister ska vara på vissa gator och bilar på andra gator.

Det finns många fördelar med att separera trafiken. Till exempel kan gång- och cykelstråken upplevas som tryggare och säkrare jämfört med andra trafikmiljöer.

Järvas bilfria stråk är viktiga att bevara samtidigt som de också kan utvecklas.

Nya gång- och cykelvägar och nya övergångsställen

På många platser i Järva finns det upptrampade stigar utanför gång- och cykelvägar. Det visar behov av att gå på flera platser där det idag saknas trottoar på grund av trafiksepareringen, till exempel längs vissa bilvägar. Trafikkontoret arbetar just nu med att undersöka var de här stigarna finns och bygga nya trottoarer och nya övergångställen på utvalda platser.

Att på det här sättet komplettera befintliga gång- och cykelvägar i ett område kan underlätta för alla som bor och rör sig lokalt. Några exempel är:

  • Krällingegränd, en gata som för många Tenstabor är det bästa sättet att ta sig till Järvafältet. Här byggs en ny gångbana och ett nytt övergångsställe under 2024.
  • Öster om Spånga Kyrkväg planeras också för ett nytt övergångsställe och en ny gångbana. Genom detta kommer gående på ett enkelt och säkert sätt kunna ta sig till Järvabadet, Eggeby gård eller vidare ut på Järvafältet.
  • Edvard Griegsgången bildar tillsammans med Ärvingegången och Sibeliusgången en över 3,5 km lång trafikseparerad gång- och cykelväg som sträcker sig genom norra Järva. Stråket går genom Akalla, Husby och Kista och passerar bland annat tre tunnelbanestationer, tre lokala centrum och flera idrottsplatser, skolor och parker.

Under 2024 kommer trafikkontoret att utveckla vägvisningen för gående och cyklister längs stråket, för att göra det tydligare och lättare att hitta till platser längs sträckan.

Gator med mer plats för lek och vistelse

Trafikkontoret har flera pågående projekt som utvecklar vad en gata egentligen kan vara. I Järva handlar det om två gator i Husby, Helsingforsgatan och Lofotengatan:

  • På Helsingforsgatan påbörjades insatser under hösten 2023. Under våren 2024 fortsätter arbetet för att göra gatan till en grönare, trevligare och mer inkluderande plats med ny belysning under broarna. Gatan får också ökad trafiksäkerhet, med fokus på trygga och säkra skolvägar.
  • Lekgatan på Lofotengatan är en del av en satsning på att utveckla så kallade lekgator. Den sattes upp hösten 2023 och ligger vid förskolorna Lofoten och Regnbågen.

Lekgatorna görs som bilfria zoner vid förskolor och skolor för att ge barn en säkrare, tryggare och lugnare miljö. Platserna utvärderas för att sen anpassas och bli permanenta i någon form under 2024.

Helhetsgrepp om trafiken på Järvafältet

År 2024 fortsätter trafikkontoret arbetet med att ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen på Järvafältet. Det görs för att bättre balansera möjligheter för transport såväl som rekreation, aktiviteter och vistelse. Här ingår att se över hur det antal sträckor som gående och cyklister delar med bilar kan minska.

Även sådant som markerar gällande trafikregler, som skyltning och trafikhinder, kommer att ses över och åtgärdas. Det kommer också att sättas upp ny vägvisning för gående och cyklister på flera platser. Inför den kommande badsäsongen 2024 anläggs en permanent parkering i anslutning till Järvabadet. Parkeringen kommer att ha plats för 140 bilar.

Uppdaterad