Tunnel i Hjorthagsberget

Under 2022 och fram till våren 2024 bygger vi en tunnel in i Hjorthagsberget, från tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och ersätter en tunnel som inte kommer att kunna användas när vi utvecklar nya kvarter vid gamla Gasverket.

På den här sidan publicerar vi information om arbetena.

Kontakt

För frågor om tunnelarbetena, kontakta projektet via e-post eller telefon nedan. 

För att prenumerera på informationsmejl om tunnelarbetena, skicka ett meddelande till  funktion.EXPL.TunnelHjorthagen@stockholm.se och skriv "anmälan informationsmejl" i ämnesraden.

Tidsplan

Arbetet påbörjades i slutet av mars 2022.

Först görs en förskärning i berget för att förbereda för att borriggen ska komma åt att jobba. Förskärningen tar cirka två månader och innebär att vi även gör sprängningar ovan jord. 

Därefter börjar vi arbetet med framdriften av själva tunneln med sprängningar under jord. Detta tar mellan sex och åtta månader med cirka 3-4 sprängningar/vecka. Sprängningen under jord påbörjades i juli 2022. Sprängningarna annonseras ut 30 minuter innan via sms till personer som bor inom en radie av 300 meter.

Efter det färdigställs tunneln. De arbetena bullrar inte i samma utsträckning som sprängningarna.

Innan förskärningen och tunnelsprängningen har förberedande arbeten genomförts, bland annat har vi byggt ett tunnel­påslag och rasskydd för vissa träd som ska bevaras.

Buller

Bergarbetena kommer att bullra, både när vi borrar i berget och när vi spränger. Borrningarna kan utföras på vardagar klockan 07–19, och sprängningar får utföras klockan 07–22. Ljudet från bergarbetena kommer att märkas mest i husen närmast tunneln.

Det bullrar som mest precis vid tunnelfronten, och den flyttar sig framåt allteftersom arbetet fortskrider. Det kommer därför att bullra olika mycket i olika perioder.

 

Illustrationen visar beräknad ekvivalent stomljudsnivå inomhus i Hjorthagen under hela byggprocessen. I och med att arbetena flyttar på sig kommer det inte att bullra lika mycket hela tiden. Blårandigt område visar en beräknad bullernivå över 50 dBA (decibel-A). Rosarandigt område visar en beräknad bullernivå mellan 40 och 50 dBA. Grönrandigt område visar en beräknad bullernivå mellan 35 och 40 dBA. Som en jämförelse motsvarar 35 dBA vindprassel i ett träd och 60 dBA ett normalt samtal.

Om du behöver sova på dagarna eller av andra anledningar störs mycket av bullret kan du kontakta projektet för att diskutera olika lösningar.

Förvarning vid sprängning

Du kan få ett sms, mejl eller telefonsamtal inför varje sprängning. Den tjänsten är gratis, och du anmäler dig på länken här nedanför. Observera att du behöver bo inom 300 meters radie från sprängningarna för att kunna ta del av sms-tjänsten. 

Anmälan till avisering vid sprängning

Besiktning av byggnader

Det är ovanligt att sprängningsarbeten skapar sättningar eller sprickor i byggnader, men för att kontrollera att inga förändringar uppstår kommer alla byggnader i närområdet att besiktigas innan sprängningsarbetena börjar.

Det kommer även att utföras vibrationsmätning på byggnaderna i området, för att mäta hur kraftiga vibrationer de utsätts för.

När tunneln är klar besiktigar vi husen igen, för att undersöka om några förändringar har uppstått.

Placera ömtåliga föremål säkert

Det är ovanligt att vibrationer från bergarbeten gör så att tavlor eller prydnadssaker ramlar ner från väggar och hyllor. Om det ändå skulle uppstå en skada som du misstänker beror på våra arbeten kan du anmäla det till oss, så görs en skadeutredning av ett oberoende besiktningsföretag för att se om det finns ett samband.

Se gärna till att saker som du är särskilt rädd om sitter fast eller står säkert, så att de inte riskerar att ramla ner av eventuella vibrationer.

Digitalt informationsmöte

Den 9 juni 2021 hölls ett digitalt informationsmöte om sprängningarna. Om du vill ta del av presentationsmaterialet från mötet kan du skicka ett mejl till norradjurgardsstaden@stockholm.se

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om sprängningar, buller och vibrationer.

Vi bygger en tunnel som ska användas av Stockholm Exergi. Den ersätter en tunnel som inte kommer att kunna användas när vi utvecklar nya kvarter vid gamla Gasverket.

Tunneln används till Stockholm Exergis verksamhet vid Värtaverket. Eftersom Stockholm Exergis verksamhet är samhällsviktig är anläggningen i Värtan klassad som skyddsobjekt. Det innebär att Stockholm Exergi enligt säkerhetsskyddslagen inte kan berätta detaljerat om sin verksamhet och den nya tunneln som är en del av den.

Från tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen.

Arbetena började i mars 2022 och kommer att pågå fram till mitten av maj 2023. Vi har tillstånd att spränga enligt Naturvårdsverkets riktlinjer under helgfria vardagar klockan 07–22. Därefter sker endast mindre kompletterande sprängningar samtidigt som vi påbörjar de invändiga arbetena i tunneln.

Först gjordes en förskärning i berget för att förbereda för att borriggen ska komma åt att jobba. Förskärningen tar cirka två månader och innebär att vi även gör sprängningar ovan jord.

Därefter började vi arbetet med framdriften av själva tunneln med sprängningar under jord. Detta tar mellan sex och åtta månader med cirka 3-4 sprängningar/ vecka. Sprängningen under jord påbörjades under vecka 27, 2022 och blev klar i mitten av maj 2023. 

Det är subjektivt hur mycket man tycker att något låter, och det kommer inte att låta lika mycket, överallt, hela tiden. Det beror på att arbetena flyttar och att det låter olika mycket beroende på var i byggnaden man bor. Ju högre upp i byggnaden man bor desto mindre störningar.

Vi bullrar inte i onödan – det handlar om att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt – och med kortast möjliga totala störningstid.

Tunnelfronten kommer att flytta sig, så det kommer inte att bullra lika mycket hela tiden. Man kan generellt säga att en tunnelfront flyttar sig framåt med cirka 25 meter per vecka. 

Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller. Dessa regler är inte tvingande, och får överskridas. Grundregeln är att boende som får mer än 45 decibel inomhus under mer än en vecka erbjuds alternativt boende eller möjlighet till tillfällig vistelse dagtid.

Stomljud bildas av den borrning som vi gör i berget. Vibrationerna fortplantas i berget och sprids till byggnader och till ytan där det låter som ett lågfrekvent buller. Stomljud kan upplevas som vibrerande, monotont och dovt. Stomljudet klingar successivt av då tunnelfronten rör sig framåt med cirka 25 meter per vecka.

Sprängljud uppstår när sprängladdningar skjuts av nere i berget. Dessa är snabbt övergående och hörs på markytan som ett åskmuller inifrån berget. Sprängsalvorna kan höras och kännas flera hundra meter från sprängplatsen, och hörs mer ju närmare arbetet du är.

Innan tunneln kommit ner långt under marken kan det även höras en luftstöt. Luftstöten från sprängningar upplevs ofta som stark för oss människor, men den orsakar mycket sällan skador på byggnader.

Ja. Geologer och bergsingenjörer har säkerställt att berget håller för denna tunnel, och kommer löpande att utföra besiktningar och mätningar under tiden bygget pågår.

Projektet sätter upp vibrationsmätare på byggnader i området och följer löpande upp värdena. Överskrids gränsvärdena så anpassas arbetsmetoderna för att fortsättningsvis innehålla gränsvärdena. 

Varje byggnad klassificeras utifrån flera delar, bland annat grundläggning, ålder och material. Byggnaderna har därefter fått ett gränsvärde som sprängningarnas vibrationer inte får överstiga. Klassificeringen görs utifrån en svensk standard. Om sprängningarna hålls inom satta gränser ska det normalt inte uppstå skador.

Alla fastigheter i närheten av arbetet besiktigas inför byggstart. Efter att arbetet har avslutats görs en efterbesiktning. Vi följer löpande upp byggnaderna i området genom vibrationsmätning. Om det finns misstankar att förändringar har uppstått i samband med ett kraftigare överskridande av gränsvärdena kan en mellanbesiktning utföras.

Kontakta i första hand din fastighetsägare. Eventuella skador som misstänks ha orsakats av tunnelprojektet kommer att utredas av en oberoende besiktningsman som lämnar ett utlåtande om skadan. Ersättning kan antingen ske som ekonomisk kompensation eller att vi utför reparationer, beroende på vad vi kommer överens om med fastighetsägaren.

Ja, du kan få ett sms, mejl eller telefonsamtal inför varje sprängning. Den tjänsten är gratis, och du anmäler dig på länken här nedanför. Observera att du behöver bo inom 300 meters radie från sprängningarna för att kunna ta del av sms-tjänsten. Bor du längre ifrån än 300 meter och ändå vill ha en förvarning, kontakta oss i projektet.

Grundregeln är att boende som får mer än 45 dBA inomhus under mer än en vecka erbjuds alternativt boende eller möjlighet till tillfällig vistelse dagtid. Även du som till exempel är föräldraledig, jobbar hemma, är pensionär eller har ett jobb som gör att du behöver sova dagtid kan vara berättigad.

Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell i Värtahamnen.

Kontakta oss via e-post: Funktion.EXPL.TunnelHjorthagen@stockholm.se

Om du blir störd av buller från arbetena, kontakta oss via e-post: Funktion.EXPL.TunnelHjorthagen@stockholm.se

Grundregeln är att boende som får mer än 45 dBA inomhus under mer än en vecka erbjuds alternativt boende eller möjlighet till tillfällig vistelse dagtid. Även du som till exempel är föräldraledig, jobbar hemma, är pensionär eller har ett jobb som gör att du behöver sova dagtid kan vara berättigad.

Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell i Värtahamnen.

På projektets webbplats publiceras aktuell information om pågående arbeten. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på funktion.EXPL.TunnelHjorthagen@stockholm.se

Vi skickar ut ett informationsmejl om arbetena. För att prenumerera på det mejlet, skicka ett meddelande till  funktion.EXPL.TunnelHjorthagen@stockholm.se  och skriv "anmälan informationsmejl" i ämnesraden.

Vi bjuder även in närboende till informationsmöten, och skickar ut ett tryckt nyhetsbrev till närområdet.

Verksamheten är inte farligare än annan samhällsnyttig verksamhet som bedrivs i tunnlar. Tunneln byggs av Stockholms stad enligt de brand- och byggnadsregler som gäller för att fungera säkert.

Nuvarande tunnel används kontinuerligt utan att störa omgivningen, verksamheten i den nya tunneln förväntas inte heller att störa.

Uppdaterad