Jämförelseförfarande - Örbyleden

Flygbild över området i Bandhagen Stureby Örby, där jämförelseförfarandet sker.

Örbyleden är utpekad i Stockholms översiktsplan som ett möjligt urbant stråk där kompletterande bebyggelse bidrar till att koppla samman de omkringliggande stadsdelarna med nya bostäder, arbetsplatser och verksamheter.

Nytt om jämförelseförfarandet

[2021-10-11]
Det pågår för närvarande förhandlingar med de byggaktörer kontoret valt att gå vidare med. Det är först efter att de förhandlingarna är helt klara och vi har avtal påskrivna som vi kommer kunna återkoppla till er alla. Återigen så vill vi tacka för alla ansökningar som skickats in. Med vänliga hälsningar Christopher Pleym, projektledare

[2021-09-02]
Tack till alla er som skickat in er projektidé för Örbyleden inom områdena Framsidan och Bytespunkten. Alla ansökningar har hållit en väldigt hög nivå. Exploateringskontoret kommer under september att kontakta de byggherrar som vi valt att gå vidare med för avtalsskrivning inför en markanvisning i november/december 2021.

Med vänlig hälsning Christopher Pleym

[2021-06-25]
Tiden för att delta i detta jämförelseförfarande har passerats. Med vänlig hälsning Christopher Pleym


[2021-06-14] 

  • Det är en felskrivning i den ekonomiska blankett ni ska fylla i till PwC. Vi önskar få in era tre senast gjorda årsredovisningar, det vill säga från och med 2018/2019 och framåt.
  • En inkommen fråga har besvarats under rubriken "Frågor och svar".

Med vänlig hälsning Christopher Pleym

 

[2021-05-25]
Två inkomna frågor har besvarats under rubriken "Frågor och svar".
Med vänlig hälsning Christopher Pleym

[2021-05-24] 
En inkommen fråga har besvarats under rubriken "Frågor och svar". 
Med vänlig hälsning Christopher Pleym

 

Tack till er som visat intresse att vara med och utveckla Örbyleden!

Exploateringskontoret bjuder nu in till deltagande i jämförelseförfarande inför direktanvisning för bostadsbebyggelse längs med Örbyleden, del av fastigheten Örby 4:1 med flera.

Jämförelseförfarandet avser två områden (Framsidan och Bytespunkten) längs med Örbyleden och omfattar cirka 800-1000 bostäder. Bostäderna avses upplåtas med hälften bostadsrätt och hälften hyresrätt.

Jämförelseförfarandet syftar till att teckna markanvisningsavtal med cirka tre till fyra byggaktörer per område som på bästa sätt kan skapa och genomföra en hållbar bostadsbebyggelse som bidrar till en god stadsmiljö där de omkringliggande stadsdelarna sammankopplas.

Inlämning

Inlämning av anbud

Inlämning sker enligt ansökningsmallens instruktion senast 24 juni 2021. Blanketten "Informationsbegäran inför byggherreanalys" från PwC ska fyllas i och biläggas ansökan. Det bolag som lämnar in ansökan ska också vara det bolag som avser teckna markanvisningsavtal med Staden i det fall ansökan väljs ut i jämförelseförfarandet.

Ifyllt och signerat dokument samt referensexempel märkt
"Jämförelseförfarande Örbyleden Dnr: E2021-01984" skickas via e-post till:
exploateringskontoret.expl@stockholm.se 

Frågor och svar

Det går bra att ställa frågor fram till och med den 17 juni 2021. Inkomna frågor av allmänt intresse för deltagande besvaras/publiceras på den här webbplatsen. Skicka din fråga till projektledaren Christopher Pleym, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad